e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiłek rodzinny zamiast świadczenia z FA

Pytanie:

Pobieram alimenty na dziecko z ZUS w wysokości 200 zł. Wkrótce mają one zostać zastąpione dodatkiem alimentacyjnym z pomocy społecznej. Co mam zrobić, żeby juz od maja móc z nich skorzystać? Czy jeżeli kwota alimentów bedzie wyższa od kwoty zasiłku, to otrzymam tylko tyle, ile wynosi zasiłek? Chcę również wkrótce wnieść pozew o rozwód. Czy ma sens żądanie zasądzenia wyższej niż dotychczas kwoty alimentów od mojego męża, skoro jak do tej pory ich nie płaci? Jak mogę spróbować wyegzekwowac je od niego (dwa lata temu komornikowi się nie udało)? Czy jeżeli mi się uda, to zasiłek nie będzie mi przysługiwać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasiłek rodzinny zamiast świadczenia z FA

Z dniem 1 maja 2004 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Sytuacja więc będzie wyglądała tak, że jeśli zostaną zasądzone przez sąd alimenty od określonej osoby, która nie będzie ich płaciła, to nie będzie możliwości uzyskania tej zasądzonej sumy od państwa. Jeżeli więc mąż uchyla się od płacenia alimentów, to od 1 maja nie będą one wypłacane Pani z funduszu jak dotychczas. Jeśli nie ma widoków na to, że mąż po rozwodzie będzie płacił alimenty, to nie ma też sensu wnosić o wyższą sumę do sądu bo i tak nie będzie ich w stanie Pani otrzymać dobrowolnie od męża. Aby więc nie pozostać bez środków należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego. Przysługuje on jednemu z rodziców (w tym przypadku) na utrzymanie dzieci jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 1) urodzenia dziecka; 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 3) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; 4) samotnego wychowywania dziecka; 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 6) rozpoczęcia roku szkolnego; 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 750,00 zł miesięcznie dla rodziny. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu, w wysokości 90,00 zł na dziecko. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek jedengo z rodziców. Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby skłądającej wniosek. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, d) wysokości należnego podatku; 2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym: a) dokument stwierdzający wiek dziecka, b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11, h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

ie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która zgłasza wniosek. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca. Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności i z takim wyrokiem trzeba zwrócić się do komornika o egzekucję należności. Jeżeli po 1 maja mąż nie będzie dobrowolnie płacił, to straci Pani w całości zasiłek. Jeżeli egzekucja alimentów powiedzie się, nie uzyska Pani zasiłku rodzinnego ponieważ dochód będzie przekraczał wymagany próg.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ