Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Pytanie:

"Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy harmonogram spłaty, aniżeli następowałoby to poprzez egzekucję komorniczą (większe kwoty wpływałyby z ugody niż z potrąceń komorniczych). Wierzyciel przychylił się do prośby dłużnika i zawiesił postępowanie egzekucyjne (w tym również z rachunku bankowego), jednak nie jest w takim przypadku możliwe korzystanie z konta i środków tam się znajdujących. Czy w wyniku zawieszenia postępowania egzekucyjnego zdejmowana jest blokada środków znajdujących się na rachunku bankowym założona po wszczęciu egzekucji z rachunku bankowego i późniejszych środków mogących tam się znaleźć, przez co jest możliwość normalnego rozporządzania tymi środkami? Czy jest możliwe normalne korzystanie ze środków na koncie które się znajdowały po wszczęciu egzekucji ale przed zawieszeniem postępowania i czy po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego możliwe jest rozporządzanie środkami przelanymi na konto po zawieszeniu egzekucji - czy też jest to niemożliwe z uwagi na blokadę wszelkich środków znajdujących się na koncie? "

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego ma taki skutek, że środki zgromadzone na rachunku do wysokości zajętej wierzytelności nie mogą być wypłacone (poza wyjątkami przewidzianymi przez kpc) bez zgody komornika. Bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych obejmujących wkłady oszczędnościowe, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.
Zgodnie z art. 820, organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela.

Orzecznictwo przyjmuje, że zawieszenia egzekucji nie oznacza „anulowania” wcześniejszych czynności egzekucyjnych. Odpowiedź na problemy przedstawione przez Pana, niestety niekorzystną dla dłużnika będącego właścicielem zajętego rachunku bankowego, zawiera postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 1994 r., sygn. akt IX 3/94,  zgodnie z którym: "Zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych kierowanych do majątku dłużnika oznacza, że od chwili zawieszenia postępowania nie mogą być prowadzone nowe czynności egzekucyjne. Natomiast czynności już dokonane zachowują skuteczność. Zatem zajęcie rachunku bankowego dokonane przed zawieszeniem postępowania pozostaje w mocy i - na podstawie art. 890 § 1 kpc - obejmuje również kwoty, które zostaną wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia, także w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego".
W uzasadnieniu tego wyroku czytamy, że (...) skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego wynikają z przepisu art. 179 § 1 i 3 kpc (...) Zatem w okresie tym komornik nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania. Czynności już dokonane pozostają jednak w mocy, co oznacza, że wywierają pełne skutki przewidziane w przepisach. Tak więc dokonane zajęcie rachunku bankowego jest skuteczne także co do kwot wpływających na ten rachunek w okresie zawieszenia - do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. Zajęcie rachunku bankowego obejmuje bowiem z mocy art. 890 § 1 kpc nie tylko kwoty, które znajdowały się na tym rachunku w chwili jego zajęcia, lecz również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Dlatego też objęcie zajęciem kwot wpływających na rachunek bankowy w okresie zawieszenia postępowania nie jest nową czynnością egzekucyjną, lecz rezultatem czynności już dokonanej (...).

Z powyższego wypływa wniosek, że nie można rozporządzać środkami znajdującymi się na koncie, ani tymi które tam były przed zawieszeniem egzekucji, ani tymi, które wpłynęły na konto po zawieszeniu egzekucji.

W opisywanej przez Pana sytuacji, można uzgodnić z wierzycielem, by np. cofnął wniosek o egzekucję w części dotyczącej egzekucji z rachunku bankowego, czy też - by umorzył egzekucję. Można również założyć nowe konto, na które będą wpływać środki. Konto to, wobec zawieszenia egzekucji nie będzie podlegało zajęciu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika