Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez Policję do kierującego pojazdem, wobec którego już się uprawomocnił orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, jednoczesne ukaranie mandatem karnym z art. 94 §1 k.w. i zarazem wszczęcie postępowania przygotowawczego z art. 244 k.k.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 244 kodeksu karnego stanowi, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Taki zakaz został orzeczony w stosunku do Pana i naruszył go Pan tym samym popełniając przestępstwo z art. 244 kk.

Działaniem takim mógł Pan wypełnić znamiona wykroczenia opisanego w kodeksie wykroczeń. Art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Regulacja dotycząca Pan pytania stanowi, że jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet surowszych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

SG

26.11.2009 12:43:26

nie zgadzam się

"Jeżeli opis określonego typu czynu zabronionego zawiera się w opisie innego czynu, popełnionego w tym samym czasie i miejscu - to kolizja unormowań jest pozorna i mamy do czynienia z pomijalnym zbiegiem przepisów ustawy Wszak przecież kumulatywny zbieg przepisów (tzn. zbieg znamion dwóch różnych typów przestępstw, ale także idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem) występuje wyłącznie wówczas, gdy stykające się znamiona krzyżują się ze sobą, a nie "zawierają się" w sobie. Kiedy znamiona wykroczenia zawierają się w ustawowym typie przestępstwa - to bezwzględnie nie ma podstaw do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o rzekome wykroczenie, gdyż nastąpiło całkowite pochłonięcie znamion wykroczenia przez znamiona przestępstwa. Zasada konsumpcji nie może być stosowana "częściowo", tzn. tak jakoby znamiona przestępstwa mogły zredukować jedynie część znamion wykroczenia, a w ten sposób "ocalałe" z redukcji znamiona wykroczenia - stworzyć miałyby idealny zbieg przestępstwa z innym typem wykroczenia niż to, które sprawca w istocie popełnił. Stosowanie reguły konsumpcji nie polega bowiem na "szatkowaniu" znamion karalnych czynów zabronionych, lecz - w obszarach wspólnych przestępstw i wykroczeń - na pominięciu znamion wykroczenia w całości lub na ich pozostawieniu w całości wówczas, kiedy stwierdzimy brak podstaw do redukcji". z: artykuł Marcinkwoski Wojciech


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 28.6.2017

  Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)