Zdegradowanie kierownika

Pytanie:

Pracodawca chce zmienić kierownika działu zamówień publicznych. Pracownicę, która obecnie zajmuje to stanowisko chce przenieść na inne, nie-kierownicze stanowisko (z niższymi zarobkami), ponieważ uważa, że inny pracownik będzie wykonywał lepiej pracę na tym stanowisku. Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca, w jaki sposób ma dokonać przeniesienia obecnej kierowniczki: czy powinien wypowiedzieć jej warunki pracy i płacy proponując inne stanowisko? Co będzie w sytuacji, gdy kierowniczka nie zgodzi się na nowe warunki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania wynika, że pracodawca chce na stałe zmienić pracownicy warunki pracy i płacy. Obniżenie wynagrodzenie i przeniesienie na „niższe” stanowisko nawet osobno stanowią zmianę tych warunków na gorsze. Konieczne będzie zatem wypowiedzenie ustalonych w umowie warunków pracy i płacy, o jakim mowa w art. 42 kodeksu pracy. Należy tu odpowiednio stosować przepisy o wypowiedzeniu stosunku pracy. Jak zakładamy, pracownica jest zatrudniona na podstawie umowa o pracę zawartej na czas nieokreślony. Oznacza to, że pracodawca w wypowiedzeniu dotychczasowych warunków musi podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. W zasadzie jednak wypowiedzenie warunków pracy i płacy może być uzasadnione nie tylko przyczynami stanowiącymi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, lecz także innymi adekwatnymi przyczynami,(Uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r., sygn. akt III PZP 10/85, OSNCP 1985/11 poz. 164).

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Pracownik może się bronić przed niezgodnym z prawem wypowiedzeniem warunków pracy i płacy (np. gdy uważa, że przyczyna nie uzasadnia wypowiedzenia). Pracownik, który odmówił przyjęcia zaproponowanych warunków, może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy i żądać uznania go za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. Pracownik, który nie odmówił przyjęcia warunków, może się domagać przed sądem pracy przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy. Wreszcie pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków i żądać przed sądem pracy odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 28.10.2018

  Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 9.8.2018

  Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w jednostkach sektora finansów publicznych

  Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów (...)

 • 26.4.2012

  Kierownik apteki

  Kierownik apteki jest farmaceutą odpowiedzialnym za prowadzenie apteki. Można być kierownikiem tylko jednej apteki.