Zgłoszenie budowlane a nowy plan miejscowy

Pytanie:

W styczniu zacząłem budowę dwóch altan na zgłoszenie. Zostały wykonane fundamenty. Kilka dni temu wszedł w życie nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który na tym terenie nie przewiduje wznoszenia nowych takich obiektów. Czy kontynuowanie budowy nie narazi mnie na wstrzymanie jej przez nadzór budowlany? Jeśli tak, to co zaczętą budową i poniesionymi na nią kosztami? Czy gdybym budowy jeszcze nie zaczął, mógłbym przystąpić do jej realizacji, posiadając ważne zgłoszenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, że budowa została rozpoczęta w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą rady gminy i aktem prawa miejscowego i żądanie wstrzymania budowy legalnie rozpoczętej z powodu uchwalenia nowego planu narusza zasadę ochrony praw nabytych. Wynika ona z zasady demokratycznego państwa prawnego. O znaczeniu zasady ochrony praw nabytych wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny. W jednym z wyroków TK (z dnia 15 września 1998 r. K. 10/98) w uzasadnieniu podano, że "Ingerencja ustawodawcy w prawa nabyte, a zwłaszcza ich ograniczenie, jest dopuszczalna, gdy przemawia za tym inny konstytucyjnie chroniony interes publiczny, ale przy zastosowaniu procedury umożliwiającej zainteresowanym dostosowanie się do zaistniałej sytuacji i odpowiednie rozporządzenie swoimi prawami. (...) Ochrona praw nabytych in concreto opiera się na zasadzie trwałości umów rozumianej jako reguła nakazująca respektować uprawnienia konkretnych osób określonych w aktach prawnych o charakterze indywidualnym. W doktrynie uważa się, że w formule państwa prawnego nie mieści się uszczuplanie ex lege praw, z których obywatele korzystają na podstawie wydanych decyzji administracyjnych." Ponadto naruszenie zasady ochrony praw nabytych prowadzi do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego obywateli. "Zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez porządek prawny" - z tego samego orzeczenia TK.

Dlatego należy powiedzieć, że kontynuowanie budowy nie narazi na wstrzymanie jej przez nadzór budowlany. W razie nie rozpoczęcia budowy przed uchwaleniem planu miejscowego można ją również rozpocząć, jeżeli organ administracyjny w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu. Poprzez milczenie organu nastąpiło zatwierdzenie zamiaru budowy altany i z tego względu możliwe jest przystąpienie do budowy. W związku z tym, że ustawa wymaga sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej uchwalenie planu miejscowego przed upływem 30 dni od zgłoszenia również uprawnia do rozpoczęcia budowy na dotychczasowych warunkach, jeśli organ tego sprzeciwu nie zgłosi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: