Zgłoszenie budowy kiosku

Pytanie:

Chciałem wybudować na granicy mojej posesji mały kiosk (do sprzedaży gazet) około 10 m kwadratowych nie związany na stałe z gruntem, ale w starostwie powiedzieli mi, że muszę uzyskać warunki zabudowy, pozwolenia, projekt itd. To wiąże się z dużymi kosztami. Czy mógłbym wybudować taki kiosk na kołach i w ten sposób sprzedawać gazety? Według przepisów obiekt małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, czy taki kiosk nie można by było do niej zaliczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo budowlane zawiera szereg definicji, w tym definicję tymczasowego obiektu budowlanego, przez który należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Zgodnie natomiast z artykułem 29 ustawy prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Natomiast na podstawie artykułu 30 tego aktu budowa takiego obiektu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Meg

26.9.2009 15:31:55

kontener z płyty Obornickiej!!!

Mam zamiar postawić dwa kontenery z płyty Obornickiej.Każdy z nich o powierzchni ok 35mKw i połączyć je jakimś łącznikiem żeby uzyskać większą powierzchnię.Ma to być pawilon gastronomiczny.Jest to możliwe bez starania się o pozwolenie na budowe?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: