Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Pytanie:

Jestem wierzycielem sp. z o.o., której ogłoszono upadłość. Muszę zgłosić wierzytelność. Czy pismo zgłaszające wierzytelność kieruję do sądu? Dowodem stwierdzającym istnienie mojej wierzytelności jest faktura VAT. U mnie w dokumentacji jest kopia tej faktury, w upadłej spółce zaś jej oryginał. Jak w takiej sytuacji mam rozumieć wymagane przepisami prawa upadłościowego przesłanie oryginału dokumentu potwierdzającego wierzytelność? Czy jest nim kopia faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego wierzyciel osobisty (czyli taki którego wierzytelność nie jest rzeczowo zabezpieczona np. hipoteką), chcący uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Na podstawie art. 239 powołanego aktu prawnego do pisma zgłaszającego wierzytelność dołącza się oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.

Kopia faktury VAT nie jest oryginałem dokumentu zgłaszającego wierzytelność w rozumieniu art. 239 Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże, jeżęli oryginał takiej faktury znajduje się u upadłego czyli w większości przypadków w rękach syndyka, to nie ma nawet "fizycznej " możliwości uzyskania przez wierzyciela takiego dokumentu. W takiej sytuacji wydaje się, że wystarczy przesłanie kopii faktury, potwierdzającej wierzytelność z zaznaczeniem, że oryginał znajduje się u upadłego.

Poza tym zgodnie z dominującym poglądem brak dokumentów „uzasadniających zgłoszenie” nie powoduje bezskuteczności zgłoszenia, nie ma bowiem podstaw do uznania, że art. 239 ogranicza możliwość uzasadniania zgłoszenia wierzytelności tylko do dowodu z dokumentu. Wierzyciel może uzasadniać zgłoszenie wierzytelności także innymi środkami dowodowymi, np. dowodem z zeznań świadków, opinii biegłych (M. Allerhand, w: Prawo upadłościowe, Komentarz, s. 353; J. Korzonek, w: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Komentarz, s. 108).    

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dana

11.9.2009 15:38:12

Re: Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

jak wygląda pismo o zgłoszenie wierzytelności w upadłości


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.8.2015

  Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

  Instytucja potrącenia, zawarta w art. 498 i nast. k.c., określana jest także jako kompensata albo kompensacja.

 • 21.7.2009

  Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości jest to pierwsze stadium postępowania upadłościowego. Sąd winien rozpatrzyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w ciągu 2 miesięcy (...)

 • 6.12.2016

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu (...)

 • 26.4.2012

  Kolejność zaspokajania wierzytelności

  Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które mają być zaspokojone z masy upadłościowej. Po zatwierdzeniu tej listy będzie dokonany podział funduszów jednorazowo lub kilkakrotnie (...)

 • 30.11.2004

  Wstępne zgromadzenie wierzycieli

  Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych (...)