Zgłoszenie zmiany przeznaczenia budynku

Pytanie:

Na czym polega zmiana przeznaczenia budynku i czy wymaga ona zgłoszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie zmiany przeznaczenia budynku, kluczowy jest następujący przepis prawa budowlanego, warty przytoczenia w całości:

Art.71.1.Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

1)(uchylony);

2)podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

2.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2)zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3)oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4)zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5)w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 -ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6)w zależności od potrzeb -pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3.W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 4.Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

4a.(uchylony).

5.Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1)wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2)narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)może spowodować niedopuszczalne:

a)zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b)pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c)pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d)wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

6.Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

1)objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2)objętych obowiązkiem zgłoszenia -do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

7.Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Zgodnie powyższym przepisem, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu takim określić należy dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, oraz załączyć szereg dokumentów obejmujących m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z warunkami określonymi w aktach planistycznych. Do użytkowania obiektu przystąpić można, gdy w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Zmiana sposobu użytkowania nastąpić musi najpóźniej w okresie 2 lat od dnia dokonania zgłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.12.2011

  Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie (...)

 • 25.12.2018

  Bony a VAT

  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

 • 10.5.2017

  Zgłoszenie do ZUS razem z wnioskiem o wpis do CEIDG

  Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz ją rozpocząć? Od 20 maja dokumenty ubezpieczeniowe ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG-1.

 • 24.8.2019

  Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia (...)

 • 25.8.2019

  Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

  Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom (albo budynek) lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym od 1 września (...)