Złożenie oferty w języku obcym

Pytanie:

"Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek przygotowania oferty w języku polskim (zamawiający może dopuścić wyjątki). Czy dokumenty, które należy dołączyć do oferty, występujące tylko w języku obcym muszą posiadać tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego czy też tylko tłumaczenie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez składającego ofertę?"

Odpowiedź prawnika: Złożenie oferty w języku obcym

Zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być prowadzone w języku polskim. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (art. 9 ust.2 wspomnianej ustawy). Natomiast na podstawie stosownego rozporządzenia zamawiający może żądać wymaganych dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wobec powyższego, jeżeli zamawiający nic innego nie postanowił, oferent jest obowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Natomiast zamiast oryginałów tych dokumentów może on przedłożyć poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem ich kserokopie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika