Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółdzielni

Pytanie:

"Czy złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej z pełnionej przez niego funkcji ( na podstawie umowy zlecenia ), jest wiążące dla spółdzielni? Czy w takim przypadku należy zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ( WZCS) ?"

Odpowiedź prawnika: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółdzielni

Jeżeli chodzi o jednostronną rezygnację członka zarządu z pełnionej funkcji, to w tym zakresie nadal istnieje rozbieżność w doktrynie, ponieważ brak jest precyzyjnych zapisów ustawowych. Gdy członek zarządu nie pozostaje w stosunku pracy i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zlecenia jako przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie - wynika to z przepisu art. 746 par. 2 Kodeksu cywilnego [ dalej KC ] ). W postanowieniu z dnia 5 października 1995r., sygn. I CR 9/95 SN wskazał, że oświadczenie członka zarządu spółdzielni o rezygnacji z funkcji wywołuje skutek prawny w postaci ustania stosunku członkostwa w zarządzie z chwilą dojścia do rady nadzorczej jako organu
reprezentującego spółdzielnię w taki sposób, że mogła się o nim dowiedzieć. Związane jest to z regułą wyrażoną w art. 61 KC. Sąd Najwyższy zwrócił przede wszystkim uwagę na odmienności w zawiązywaniu i wygaśnięciu stosunku członkostwa w organie spółdzielni. Jego powstanie wynika z dwustronnej czynności prawnej, na którą składają się: wybór danej osoby przez radę lub walne zgromadzenie spółdzielni oraz przyjęcie wyboru przez tę osobę. Treścią wspomnianego stosunku jest uprawnienie i obowiązek współdziałania z pozostałymi członkami w wykonywaniu wszystkich czynności, które w myśl ustawy i statutu należą do kompetencji danego organu. Ponieważ jest to stosunek zobowiązaniowy o charakterze cywilnym, stosownie do ogólnej reguły, w zakresie nieuregulowanym w prawie spółdzielczym znajdują do niego zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie, z mocy art. 750 KC, odpowiednio przepisy o zleceniu, a m.in. art. 746 § 2 KC, według którego przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć.
Jak wskazuje jednak Jerzy Naworski w swoim artykule, rezygnacja ta nie jest jednak całkowicie swobodna. „Ograniczenia idą w dwóch kierunkach. Przede wszystkim uznaje się, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu nie zwalnia go od wykonania obowiązków, które już
powstały w wyniku jego działania (np. przeprowadzenie rozliczeń, złożenie sprawozdania). Po drugie, podkreśla się, że nie wchodzi w grę niezwłoczne zrzeczenie się członkostwa w zarządzie, lecz jego wypowiedzenie i to na taki okres, który umożliwia spółdzielni odpowiednie zorganizowanie swojej działalności zakłóconej rezygnacją" (tak Jerzy P. Naworski - Status członków zarządu spółdzielni i spółek kapitałowych, Monitor Prawniczy 1/1997). Ponieważ w przypadku złożenia jednostronnego oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji przepisy ustawy nie przewidują zwołania WZCS lub uzyskania absolutorium, wystarczające będzie zapoznanie się z oświadczeniem woli przez Radę Nadzorczą. Oznacza to, że pisemna rezygnacja była skuteczna a prezes pozbawił się swojej funkcji. Jako, że zmienił zdanie, winien był następnie zgłosić swoją kandydaturę do wyborów. Ewentualne odwołanie oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji prezesa byłoby możliwe jedynie wtedy, gdyby doszło do Rady Nadzorczej zanim ta miałaby możliwość zapoznania się z treścią pisma o rezygnacji. Wynika to z przepisu art. 61 par. 2 kodeksu cywilnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ftp 2014-11-23 13:48:01

    Autor nietrafnie powołał się na Jerzego Naworskiego " (...)rezygnacja ta nie jest jednak całkowicie swobodna. ?Ograniczenia idą w dwóch kierunkach. Przede wszystkim uznaje się, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu nie zwalnia go od wykonania obowiązków, które już powstały w wyniku jego działania (np. przeprowadzenie rozliczeń, złożenie sprawozdania). " albowiem z art. wynika iż Jerzy Naworski nie zgadza się z tym sformułowaniem. Uważa ze były członek nie ma nawet prawa a nie tylko obowiązku co do kontynuowania podjętych czynności,


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika