Zmiana adresu zamieszkania pracownika

Pytanie:

Pracownik po ślubie przeprowadził sie do małżonka , zmienił miejsce zamieszkania, dostarczył dzisiaj potwierdzenie zameldowania na pobyt stały od Wójta z Urzędu Gminy. Chciałabym zmienić adres pracownika w ZUS na druku ZIUA , ale nie mam jeszcze dowodu osobistego. Czy mogę na podstawie zaświadczenia wydanego pracownikowi z Urzędu Gminy zmienić zameldowanie w ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, płatnik składek zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

Zaświadczenie o zameldowaniu, jest dokumentem poświadczającym adres miejsca stałego zameldowania. Niniejszy dokument jest wydawany m. in. w celu udokumentowania momentu (daty)  powstania stałego meldunku. W związku z powyższym może Pani na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu z Urzędu Gminy, dokonać zmiany danych, tj. adresu w ZUS.

Odrębną sprawą jest zmiana dowodu osobistego, gdyż przy każdej zmianie, seria i numer przedmiotowego dokumentu ulegają zmianie. Jeżeli dane ubezpieczonego dotyczące numeru i serii dowodu osobistego są zamieszczone w ZUS, wówczas w momencie zmiany dokumentu tożsamości nastąpi obowiązek zmiany tych danych w ZUS. Bowiem na podstawie art. 35 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

 1. w przypadku ubezpieczonych - numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 2. w przypadku płatników składek - numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

W związku z powyższym, na druku ZIUA płatnik składek wskazuje zmiany danych ubezpieczonego oraz podpisuje oświadczenie o prawdziwości niniejszych zmian. W przedmiotowej sprawie prawdziwość danych zmiany adresu została udokumentowana zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym przez Urząd Gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • PPK i dane pracownika

  Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres (...)

NA SKÓTY