Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem jest możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Innym możliwym przypadkiem będzie możliwość zmiany orzeczenia przyznającego ojcu władze rodzicielską. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd przyznał ojcu władzę rodzicielską, jednakże ten nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, sąd może zawiesić ojca w wykonywaniu praw rodzicielskich lub wręcz trwale pozbawić go władzy rodzicielskiej.

Podobnie jest w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub też np. w rażący sposób zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka. Sąd może wtedy pozbawić jednego lub obydwoje rodziców władzy rodzicielskiej. Jednakże w razie ustania przyczyny, która była podstawą orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, sąd może władzę rodzicielską przywrócić. I tu możliwych jest kilka wariantów. Jeżeli np. rodzice nadużywają alkoholu, co ma zgubny wpływ na dorastające dziecko, sąd może pozbawić oboje małżonków władzy rodzicielskiej. Jednakże, gdy np. jedno z małżonków podda się kuracji odwykowej i wyjdzie z nałogu, sąd przywróci tylko jemu władzę rodzicielską. Drugi z małżonków nadal będzie jej pozbawiony. Może stać się i tak, że sąd najpierw jednemu z małżonków odbierze władzę rodzicielska, a po jakimś czasie, postanowi również o odebraniu władzy rodzicielskiej drugiemu z małżonków, oddając dziecko pod opiekę opiekuna.

Możliwa jest też sytuacja, gdy sąd wydaje orzeczenie o częściowym ubezwłasnowolnieniu wobec jednego z rodziców. Wtedy traci on zwykle władzę rodzicielską. Jednakże w momencie gdy odpadnie przyczyna ubezwłasnowolnienia i sąd uchyli postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, uchyli również orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, lecz ci nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Nie jest natomiast powiedziane, że sąd powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej matce, a ograniczając w tym względzie ojca, w razie zmiany okoliczności, nie uchyli tego orzeczenia i nie przyzna władzy rodzicielskiej ojcu, ograniczając władzę rodzicielską matki do określonych obowiązków i uprawnień.

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd może orzec jej zawieszenie. Jednak zawieszenie będzie uchylone, gdy odpadnie jego przyczyna. I tak np. gdy ojciec jest obłożnie chory i nie może sprawować władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy orzeknie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej. Jednakże, gdy ojciec dziecka wyzdrowieje, sąd uchyli postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej.

Należy wspomnieć o sytuacji, gdy małżonkowie wnieśli o unieważnienie małżeństwa i sąd orzekł unieważnienie tego małżeństwa. Wtedy sąd może pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak małżonkowie po jakimś czasie postanowią zawrzeć jeszcze raz związek małżeński (tym razem ważnie), sąd po zawarciu małżeństwa może przywrócić władzę rodzicielską.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie orzeczenia o władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Sąd bowiem zawsze kieruje się dobrem dziecka i w razie zmiany istotnych okoliczności lub sytuacji, w której dobro dziecka poważnie by ucierpiało, może zmienić wcześniej wydane orzeczenie o przyznaniu lub odebraniu rodzicom władzy rodzicielskiej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Iwona

6.4.2010 11:56:44

Re: Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy mogę wystąpić o zmianę sposobu wykonywania obowiązków rodzicielskich w przypadku gdy Rodzice sa po rozwodzie mieszkają osobno, ojciec ma ustalony sądownie kontakt z dzieckiem a nie wywiązuje sie przedłużejac pobyt nawet o kilka dni ??? bez uprzedzenia , nie odbierając telefonu jestem bezradna :(( Pomóżcie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: