e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

Pytanie:

Nasza firma, spółka cywilna jako podwykonawca robót budowlanych generalnego wykonawcy sp. z o.o. wykonała prace budowlane objęte umową oraz zakończone zgodnie z umową. Prace zostały odebrane przez generalnego wykonawcę, a przez nas zafakturowane. Na przełomie roku generalny wykonawca sp. z o.o. jako dłużnik naszej firmy i innych firm złożył wniosek do swojego sądu rejestrowego o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Nasze należności w wysokości (x) zostały objęte wyżej wymienionym układem. Firma nasza poprosiła inwestora danej inwestycji budowlanej o odkupienie długu od naszej firmy, na co inwestor wyraził wstępną zgodę, bo posiada możliwość skompensowania zakupionego długu z kaucji gwarancyjnej generalnego wykonawcy. Inwestor nie chce jednak zamiast nas wejść w postępowanie układowe. Czy istnieje inna forma pozwalająca inwestorowi zakupić dług potrącić go generalnemu z kaucji i nie wejść samemu w postępowanie układowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

19.3.2001

Postępowanie układowe jest szczególnym postępowaniem mającym na celu zapobieżenie upadłości przedsiębiorcy. Okoliczność ta powoduje, iż konieczne jest wprowadzenie szczególnych obostrzeń i specyficznych regulacji, co do zakresu praw i obowiązków stron tego postępowania. Dowodem tego jest art. 39 Prawa o postępowaniu układowym regulujący problem potrącania wzajemnych długów między wierzycielem a dłużnikiem. Przepis ten odnosi się do wierzytelności, które są objęte postępowaniem układowym. Wobec wierzytelności, które z zakresu tego postępowania są wyjęte zastosowanie znajdują przepisy kc. Zgodnie z art. 39 niedopuszczalne jest potrącenie wzajemnych długów między dłużnikiem a wierzycielem, jeżeli wierzyciel będąc dłużnikiem stał się po otwarciu postępowania układowego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności, powstałej przed otwarciem tego postępowania. Dopuszczalne jest jednak potrącenie, jeżeli nabycie nastąpiło wskutek zapłacenia długu, za który nabywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed datą, kiedy podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego wpłynęło do sądu. Oznacza to, iż inwestor nabywając wierzytelność nie będzie mógł jej potrącić wobec dłużnika o ile nie przeszła ona na niego dlatego, że za dług dłużnika odpowiadał, czy to jako poręczyciel czy jako zastawca i wskutek tego nabył wierzytelność. Pamiętać jednak należy, iż dodatkową przesłanką możliwości potrącenia jest odpowiednia data powstania odpowiedzialności nabywcy. Wszelkie ograniczenia, co do potrącenia ustają nie tylko po ukończeniu postępowania układowego lecz także wcześniej, a mianowicie po prawomocnym zatwierdzeniu układu, ale potrącenie jest możliwe tylko odnośnie sumy jaka układem została oznaczona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ