Zobowiązania likwidowanej spółdzielni

Pytanie:

Jestem przed finalizacją zakupu mieszkania spółdzielczego własnościowego; na budynku jest hipoteka umowna zwykła na sporą kwotę. Co dzieje się z zobowiązaniami spółdzielni, jeżeli zostanie postawiona w stan likwidacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku postawienia spółdzielni w stan likwidacji jej majątek osoba powołana na likwidatora między innymi:

  1. ogłasza w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienie o otwarciu likwidacji spółdzielni i wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
  2. przystępuje do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań spółdzielni,
  3. sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

Należności przypadające od spółdzielni podlegają zaspokojeniu w poniższej kolejności:

  1. koszty prowadzenia likwidacji,
  2. należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia, w tym również odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych,
  3. podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych oraz należności z tytułu kredytów bankowych,  
  4. inne należności.  

Jeżeli konkretne należności nie są jeszcze wymagalne lub są sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być złożone do depozytu sądowego. Jeżeli więc hipoteka zabezpiecza wierzytelność, z której roszczenie nie stało się jeszcze wymagalne, to zasadniczo do depozytu powinna zostać złożona całość nie spłaconej jeszcze należności zabezpieczonej hipoteką. Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem.  

Możliwe jest jednak, że środki finansowe spółdzielni mogą być niewystarczające na spłatę zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Jeżeli po postawieniu spółdzielni w stan likwidacji i sporządzeniu sprawozdania finansowego przez likwidatora okaże się, iż spółdzielnia jest niewypłacalna, likwidator ma obowiązek niezwłocznie wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
Jeżeli w chwili ogłoszenia likwidacji spółdzielni są prowadzone spory sądowe, niezależnie od tego, czy spółdzielnia jest powodem, czy pozwanym, to spółdzielnia może ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego pod warunkiem zaspokojenia wszelkich należności przypadających od spółdzielni i złożenia do depozytu sądowego kwot na zabezpieczenie należności spornych lub niewymagalnych. W takim wypadku w miejsce spółdzielni wchodzi jako strona postępowania związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: