Zwolnienia grupowe a świadectwo pracy

Pytanie:

Zakład Pracy zatrudnia ogółem około 100 pracowników. Trzech pracowników jest zatrudnionych na czas określony na czas dłuższy niż 6 m c y (kolejna, druga umowa) do dnia 30.11.2007 r. W umowie o pracę jest adnotacja o możliwości rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Z dniem 8.03.2007 r. z powodu likwidacji stanowisk pracy otrzymujemy wypowiedzenie powołujące się na KP art. 30 § 1 pkt 2. Umowa zakończy się z dniem 31.03.2007 r. Nie posiadamy informacji, czy Zakład dokonywał zwolnienia w ciągu 30 dni innych pracowników. Czy Zakład Pracy zobowiązany jest do wpisu w świadectwie pracy adnotacji o zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 97 § 2 kodeksu pracy wskazuje, iż w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące m.in. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Szczegółową treść kodeksu pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 1996 r., Nr 60, poz. 282). Zawiera ono załącznik stanowiący wzór świadectwa pracy oraz instrukcję jego wypełnienia. Informacje o wypowiedzeniu stosunku pracy zamieszcza się w punkcie 3a. Instrukcja nakazuje: W ust. 3 lit. a pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie. Instrukcja nie wspomina o zamieszczaniu podstawy prawnej z innych ustaw, mówi tylko o kodeksie pracy.

Jednakże rozwiązanie stosunku pracy właśnie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska) może mieć znaczenie dla pracownika w przyszłości, np. dla uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Dlatego też naszym zdaniem w świadectwie pracy należałoby podać „pełną” podstawę prawną, tj. podać jeden z trybów z art. 30 § 1 Kodeksu pracy oraz przepis z ustawy o zwolnieniach grupowych (np. art. 30 § 1 pkt 2 kp w zw. z art. 10 ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Jest to jednak zagadnienie kontrowersyjne, gdyż – jak już wspomnieliśmy – z dosłownej wykładni przepisów w/w rozporządzenia wynika, iż w świadectwie pracy zamieszcza się tylko odpowiedni przepis kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: