Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Pytanie:

"Art. 23 [1] kodeksu pracy jest przepisem chroniącym warunki wynagradzania pracownika przejętego zakładu przez 1 rok od przejęcia. Czy chroni skutecznie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy nowy pracodawca może w ciągu roku od przejęcia zwolnić pracownika za wypowiedzeniem?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Art 23 [1] reguluje przypadki przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę. W razie przejścia zakładu pracy w całości lub części na innego pracodawcę staje się on co do zasady z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zwrot ""przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę"" obejmuje także i inne, nie wskazane w dotychczasowym art. 23[1] k.p. stany faktyczne, np. wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej będącej pracodawcą nowego zakładu pracy stanowiącego dotychczas jej jednostkę wewnętrzną. Do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy przez pracodawcę, który przejął zakład pracy na podstawie normy prawnej zawartej w tym przepisie, pracodawcę wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę Paragraf 3 tego artykułu nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracowników na piśmie, w terminie poprzedzającym przejście zakładu pracy w całości lub w części na innego pracodawcę o fakcie dokonania tych zmian i wynikających z nich skutkach dla ich stosunków pracy. Jeżeli chodzi o rodzaj i zakres informacji, których należy udzielić przejmowanym pracownikom, to trudno je jednoznacznie i wyczerpująco określić, ze względu na zastosowanie w omawianym przepisie bardzo ogólnego zwrotu, iż chodzi tu o informacje o skutkach dla przejmowanych pracowników w zakresie ich stosunków pracy. Do informacji tych należy w szczególności wskazanie gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników lub pewnych ich grup, przyszłej wielkości i struktury zatrudnienia, zmian w technice lub technologii wytwarzania, czy też zmian w zakresie przedmiotu lub kierunku działalności zakładu, jeżeli będą miały one wpływ na sytuacje prawną pracowników. Z samego więc art. 23[1] kodeksu pracy nie wynika, iż przejęci pracownicy podlegają specjalnej ochronie z tego tytułu. Natomiast art. 241[8] kodeksu pracy stanowi, iż w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu. Toteż, jeżeli postanowienia obowiązującego układu zbiorowego pracy w zakresie dotyczącym wypowiedzeń, są bardziej korzystne od nowego, bądź od przepisów prawa pracy w ogóle (w jakiś sposób gwarantują pracownikom ciągłość zatrudnienia), to obowiązując nadal, powodują, iż zwolnienie staje się niemożliwe bez naruszenia jego postanowień.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • adam 2013-04-12 19:54:26

    wszystko jasne ale co oznacza zwrot w tym art. 241(8) "inne przepisy"


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika