e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot bonifikaty

Pytanie:

Gmina zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i zbyć w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność oświatową (przedszkole niepubliczne). Obecnie osoba ta jest użytkownikiem nieruchomości do 31.12.2011, prowadzącym przedszkole niepubliczne. Czy po zbyciu nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu prowadzenia działalności oświatowej (przedszkola niepublicznego) w przypadku zmiany działalności i wykorzystania nieruchomości (w sposób inny niż oświatowa) gminie przysługuje możliwość dochodzenia zwrotu nieruchomości i za jaką kwotę? Czy kwota jaką ewentualnie gmina musiałaby zapłacić za zwrot nieruchomości byłaby kwotą równą sprzedaży przez gminę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot bonifikaty

9.3.2011

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 u.g.n. w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, organ może udzielić bonifikaty od ceny. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. 

Jeśli zatem udzielona została bonifikata z uwagi na wykorzystanie nieruchomości na cele oświatowe, i po dokonaniu sprzedaży nieruchomość będzie wykorzystywana na inne cele, to gmina może dochodzić zwrotu tej bonifikaty. Nie może jednakże żądać zwrotu tej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ