e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Pytanie:

Kolejny raz zostałam wezwana przez sąd do złożenia zeznań w charakterze świadka. W jaki sposób mogę prosić o zwrot kosztów podróży? Do kogo mam się zgłosić i w jakiej formie prosić o zwrot?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

28.8.2006

Nadal obowiązuje dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Świadkowi na jego żądanie może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. W zakresie postępowania cywilnego kwestię tę reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Art. 85 tej ustawy przewiduje, że świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - według zasad obowiązujących przy obliczaniu należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek ten składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po wykonaniu czynności, a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie - najpóźniej w ciągu trzech dni po rozprawie. Osoby, które nie zgłosiły żądania w tym terminie, tracą prawo do przyznania im tych należności. Warto dodać, że świadek winien być pouczony o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie karne

Piotr

19.7.2011 15:45:44

Re: Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie karne

odszkodowanie za zarobek !!! Byłem świadkiem strony oskarżonej w sprawie karnej o kradzież paliwa ze stacji i sprawę tą wygraliśmy , czyli oskarżony został uniewinniony . Pytam się ile sąd odda mi odszkodowania z tytułu utraty zarobku w tym dniu (zakład pracy wystawił mi zaświadczenie na 169zł brutto) i ile za dojazd do sądu samochodem prywatnym (82km w dwie strony / poj. auta 1800cm)

Re: Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Demczyk Lechoslaw

3.1.2011 21:0:51

Re: Zwrot kosztów dla świadka - postępowanie cywilne

Proszę o poradę-czy przysługuje świadkowi-emerytowi zwrot kosztow podroży jeżeli zostal wezwany przez Sąd Rejonowy w charakterze świadka,na rozprawę o ustalenie daty zgonu osoby.Świadek mieszka w Łodzi a wezwany zostal DO wARSZAWY,jaki druk musi wypelnic i na ile dni przed rozprawą ma go przeslać pocztą do Sądu,aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu pociągiem Lechoslaw Demczyk.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ