Zwrot nienależnego świadczenia

Pytanie:

W 2006 roku firma ubezpieczeniowa dokonującą przelewu na moje konto tytułem odszkodowania za powstałą szkodę, omyłkowo wysłał 700 zł więcej. W dniu dzisiejszym dostałem wezwanie do zwrotu w/w sumy plus odsetki z prawie 3 lat. Czy w takim wypadku zobowiązany jestem zapłacić odsetki czy tylko należność główną, czyli przedmiotowe 700 zł. Jakie przepisy regulują tą kwestie? Czy być może w ogóle nie muszę zwracać jakiejkolwiek sumy ze względu na okres przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwotę wpłaconą na konto, przewyższającą należne odszkodowanie, należy uznać za świadczenie nienależne z uwagi na brak podstawy prawnej (art. 410 §2 zd. 1 kodeksu cywilnego) i jako takie podlega ono zwrotowi na zasadach określonych dla rozliczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem (art. 405 i nast. k.c.).

Roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia przedawniają się na zasadach ogólnych (art. 117 i nast. k.c.), a zatem w terminie 10 lat od chwili wymagalności, przy czym jeżeli występuje z nim przedsiębiorca i wiążę się ono z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w terminie 3 lat (wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2003 r., sygn. akt V CK 24/02). W odniesieniu do początku biegu przedawnienia Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne (wyrok z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00). W tym samym wyroku Sąd stwierdził, że termin spełnienia takiego świadczenia musi być wyznaczony zgodnie z art. 455 k.c., a więc niezwłocznie po wezwaniu skierowanym przez zubożonego, przy czym termin "niezwłocznie" oznacza termin realny i dopiero upływ tego terminu uzasadnia roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Co do zasady, od świadczenia nienależnego należą się odsetki za zwłokę w jego zwrocie, jednakże na podstawie opisu stanu faktycznego nie sposób jednak stwierdzić, czy i w jakim zakresie zasadne jest roszczenie o zapłatę odsetek (które także przedawniają się w okresie trzyletnim, przy czym z każdym dniem powstaje odrębne roszczenie; zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 25.9.2017

  Planowe leczenie za granicą

  W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, (...)

 • 27.1.2005

  Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

  Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, (...)