Prawo cywilne: Przedawnienie - Porady prawne

Przedawnienie należności przedsiębiorcy

Przedawnienie należności przedsiębiorcy

Kiedy następuje przedawnienie należności za fakturę, wystawioną przez podmiot gospodarczy, dla innego podmiotu gospodarczego? Czy faktury za najem lub dzierżawę mają dłuższy termin przedawnienia? (...)

Przedawnienie roszczenia solidarnego

Przedawnienie roszczenia solidarnego

Dysponuję prawomocnym wyrokiem zasądzającym roszczenie na moją rzecz od dwójki dłużników solidarnych. Czy wszczęcie egzekucji tylko przeciwko jednemu z dłużników przerywa bieg terminu przedawnienia (...)

Wymagalność roszczenia

Wymagalność roszczenia

Z jakim momentem dane roszczenie staje się wymagalne?

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie (...)

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

Na działce stanowiacej własnosc gminy spółka gazownicza posadowiła ponad 10 lat temu bezumownie stację redukcyjno - pomiarową gazu. Gmina postanowiła obciażyć spółkę gazowniczą (z o.o.) notą (...)

Przedawnienie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych

Przedawnienie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o naprawienie szkody z czynu niedozwolonego?

Przedawnienie roszczeń cywilnych

Przedawnienie roszczeń cywilnych

W jakich terminach przedawniają się roszczenia cywilne?

Przedawnienie rat kredytu

Przedawnienie rat kredytu

Mam problemy ze spłatą kredytu bankowego. Zalegam z kilkoma ratami, czy obowiązek ich zapłaty może ulec przedawnieniu?

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem

W jakich terminach przedawniają się roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem?

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia

W jakich sytuacjach bieg przedawnienia przerywa się?

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o zapłatę z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Charakter prawny przedawnienia

Charakter prawny przedawnienia

Jaki jest charakter prawny przedawnienia?

Przedawnienie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej

Przedawnienie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej

Kiedy przedawnia się wynikający z umowy obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej?

Przedawnienie a uznanie roszczenia

Przedawnienie a uznanie roszczenia

Jakie skutki prawne wywołuje uznanie roszczenia podczas trwania biegu przedawnienia?

Zarzut przedawnienia roszczenia banku

Zarzut przedawnienia roszczenia banku

Czy poręczyciel kredytu może powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia banku, jeżeli dłużnik zrzekł się tego uprawnienia?

Okres przedawnienia zobowiązania powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem

Okres przedawnienia zobowiązania powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem

Jak długi jest okres przedawnienia w przypadku zobowiązania, które powstało pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem?

Podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia

Podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia

Na czym polega podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia?

Uchylenie się od spełnienia przedawnionego roszczenia majątkowego

Uchylenie się od spełnienia przedawnionego roszczenia majątkowego

W jaki sposób można uchylić się od spełnienia przedawnionego roszczenia majątkowego?

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z zawartej umowy przedwstępnej?

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia cywilnego

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia cywilnego

Zaistnienie jakich zdarzeń przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia cywilnego?

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z alimentów?

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia

W jakich wypadkach dochodzi do przerwania biegu przedawnienia?

Przedawnienie roszczenia

Przedawnienie roszczenia

W jaki sposób można uchylić się od spełnienia przedawnionego roszczenia?

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek

Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek

Po jakim czasie ulega przedawnieniu roszczenie o zapłatę odsetek, za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie?

Przerwanie biegu przedawnienia - definicja

Przerwanie biegu przedawnienia - definicja

Kiedy dochodzi do przerwania biegu przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia, w sytuacji złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji

Przerwanie biegu przedawnienia, w sytuacji złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji

Czy złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji przerywa termin przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia, a nowe terminy

Przerwanie biegu przedawnienia, a nowe terminy

Czy po przerwaniu przedawnienia termin tego przedawnienia biegnie na nowo?

Kiedy przedawniają się odsetki

Kiedy przedawniają się odsetki

Kiedy następuje przedawnienie odsetek?

1

2

3

4

5

...

9