Prawo cywilne: Przedawnienie - Porady prawne

Przedawnienie roszczenia solidarnego

Dysponuję prawomocnym wyrokiem zasądzającym roszczenie na moją rzecz od dwójki dłużników solidarnych. Czy wszczęcie egzekucji tylko przeciwko jednemu z dłużników przerywa bieg terminu przedawnienia (...)

Wymagalność roszczenia

Z jakim momentem dane roszczenie staje się wymagalne?

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

Na działce stanowiacej własnosc gminy spółka gazownicza posadowiła ponad 10 lat temu bezumownie stację redukcyjno - pomiarową gazu. Gmina postanowiła obciażyć spółkę gazowniczą (z o.o.) notą (...)

Przedawnienie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej

Kiedy przedawnia się wynikający z umowy obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej?

Przerwanie biegu przedawnienia, w sytuacji złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji

Czy złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji przerywa termin przedawnienia?

Uznanie długu po przedawnieniu roszczenia

Czy uznanie długu jest możliwe również po przedawnieniu roszczenia?

Przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia cywilnego o wydanie pożytków z nieruchomości, należącej do dwójki współwłaścicieli, polegających na pobieraniu czynszu najmu?

Przedawnienie roszczeń regresowych

Do końca września 2007 r. istniała spółka cywilna (trzyosobowa), w której byłam wspólnikiem. Do tej pory spłacam jeszcze roszczenia wobec wierzycieli. Dodaję, iż spółka uległa rozwiązaniu, (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

Została zawarta umowa na budowę budynku jednorodzinnego wg. określonego projektu na określonej działce. Umowa została zawarta z firmą dewelopersko-budowlaną przez osobę fizyczną. W ramach umowy (...)

Termin przedawnienia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne

Jak długo trwa odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy?

Roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jeśli prowadzę działalność gospodarczą a ewentualna sprawa sądowa odbywałaby się w sądzie cywilnym to jaki termin przedawnienia mnie obowiązuje? 3 lata czy 10 lat?

Zwrot bonifikaty - przedawnienie

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywca nieruchomości (któremu gmina udzieliła bonifikaty od ceny sprzedaży) przy zbyciu nieruchomości lub wykorzystania jej na inne (...)

Przedawnienie należności z czynszu najmu

W jakim czasie przedawniają się należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i za lokal użytkowy?

Umowy o świadczenie usług transportowych

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umów o świadczenie usług transportowych? Proszę o wskazanie podstawy prawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika