Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

Pytanie:

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. Kiedy zobowiązanie się przedawni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powołanie się na instytucję przedawnienia może pozwolić kupującemu uniknąć konieczności spłaty długu. Przepisy ustawy Kodeks cywilny stanowią:
Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Zgodnie z kolejnym artykułem tej ustawy: Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Podsumowując przywołane przepisy należy stwierdzić, iż roszczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po 3 latach, natomiast termin przedawnienia dla pozostałych roszczeń wynosi lat 10. W przypadku, gdy umowa sprzedaży została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, terminem obowiązującym będzie jeszcze inny termin, wynikający z przepisów szczególnych: Art. 554. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Wskazanie w takiej sytuacji wymaga, kiedy przedmiotowa faktura uzyskała status wymagalności. Otóż skoro wystawiona ona została 15 marca 2010 r. z 30-dniowym terminem płatności, stała się ona wymagalna z upływem 15 kwietnia 2010 r. Od tego czasu należy liczyć termin przedawnienia, który w związku z tym powinien minąć z końcem 15 maja 2012 roku. Roszczenie to w związku z tym mogło się już przedawnić.

Należy jednak wskazać, iż w pewnych sytuacjach bieg przedawnienia ulega przerwaniu. Sytuacje te wylicza Kodeks cywilny:
Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 3) przez wszczęcie mediacji.
Wobec tego wskazane roszczenie przedawniło się pod warunkiem, że - przed upływem odpowiedniego terminu - nie były, przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięte czynności w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Nie mogło mieć miejsca także uznanie przez dłużnika roszczenia, ani nie mogła zostać wszczęta mediacja. Jeżeli te warunki są spełnione - roszczenie, przedawniło się. Jeżeli zaś miało miejsce przerwanie biegu przedawnienia - od momentu jego przerwania okres 2 lat należy liczyć na nowo: Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. § 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

  • Znaczenie preambuły w umowie

    W stosunkach umownych zawieranych między stronami można się spotkać z praktyką formułowania preambuły, która jest swego rodzaju „wstępem” do umowy. Niejednokrotnie zdarza się (...)

  • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

    Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

  • Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

    Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

  • Umowa w sprawie Brexitu

    Podczas nadzwyczajnego szczytu UE przywódcy państw i rządów 27 krajów członkowskich UE, wraz z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, zatwierdzili umowę o wystąpieniu Wielkiej (...)

  • Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

    Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

NA SKÓTY