Przedawnienie odsetek od kwoty z nakazu zapłaty

Pytanie:

Posiadam prawomocny nakaz zapłaty zobowiązujący pozwanego do zapłaty kwoty X zł wraz z odsetkami od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia zapłaty. Po jakim okresie przedawniają się niewyegzekwowane odsetki w powyższym przypadku? Czy będzie to okres 3-letni, czy dłuższy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego  z dnia 26 sierpnia 1976 roku, sygn. III CRN 181/76, w myśl art. 360 k.c. odsetki od sumy pieniężnej, w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności, są płatne co roku z dołu, co przesądza o ich okresowym charakterze. Stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym roszczenia, obejmujące świadczenia okresowe należne w przyszłości, np. odsetki ustawowe, przedawniają się z upływem trzech lat.

Drugą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest data, od której należy liczyć okres przedawnienia. Datą pierwotną był dzień 1 stycznia 2005 roku (data wskazana w nakazie zapłaty, zapewne dzień wymagalności świadczenia). Okres przedawnienia uległ jednakże przerwaniu przez wniesienie powództwa (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Po każdym przerwaniu natomiast przedawnienia biegnie na nowo. Jedankże w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (art. 124 k.c.). Przedawnienie rozpoczęło swój bieg ponownie od dnia następującego po dniu, w którym uprawomocnił się nakaz zapłaty. Kolejne przerwanie mogło nastąpić przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego - zasada w tym przypadku jest identyczna - bieg przedawnienia zacząłby się na nowo po zakończeniu egzekucji.

Z powyższego wynika, iż odsetek ustawowych można żądać za okres trzech lat wstecz, uwzględniając przy tym ewentualne przerwy biegu tego terminu (np. postępowanie sądowe). Przykładowo w dniu 24 stycznia 2008 roku nieprzedawnione byłyby - co do zasady - odsetki za okres od 24 stycznia 2005 roku. Niemniej, jeśli w dniu 24 stycznia 2005 roku trwało postępowanie sądowe, okres przedawnienia nie biegł, a zaczął biec dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia. Jeśli zatem dzień uprawomocnienia się orzeczenia przypadł po dniu 24 stycznia 2005 roku - w dniu 24 stycznia 2008 roku można dochodzić także odsetek za wcześniejszy okres - odsetki za dzień 1 stycznia 2005 roku przedawnią się dopiero 3 lata po dniu uprawomocnienia się nakazu zapłaty (art. 124 § 2 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: