Postępowanie administracyjne

Sądy administracyjne

Gmina

Postępowanie podatkowe

Ogólne zasady

Samorząd terytorialny

Decyzja administracyjna

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Szkoda

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Strona 2 z 6

Zgodnie z art. 9 projektowanej ustawy, stwierdzenie kwalifikowanego naruszenia prawa ma należeć do organu administracji, albo sądu administracyjnego, który uchyla decyzję administracyjną, zmienia ją lub uznaje za nieważną.

Jak stanowią proponowane przepisy, organ administracji, który stwierdza nieważność decyzji administracyjnej albo stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa na podstawie art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdzać ma w sentencji swego rozstrzygnięcia, czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z projektem sąd administracyjny uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, stwierdzać ma, czy decyzja lub postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa czy też nie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Gdy uchyla decyzję administracyjną lub stwierdza nieważność decyzji lub stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa, stwierdzać powinien w sentencji swego rozstrzygnięcia, czy uchylona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Za równoznaczne ze stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa przy wydaniu decyzji administracyjnej uznaje się:

 1. wydanie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność zaskarżonej decyzji administracyjnej,

 2. wydanie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnej stwierdzającej, że zaskarżona decyzja administracyjna została wydana z naruszeniem prawa.

Rozstrzygając w przedmiocie niezałatwienia indywidualnej sprawy administracyjnej w oznaczonym terminie, organ administracji powinien stwierdzić w sentencji swego rozstrzygnięcia, czy stanowiło to rażące naruszenie prawa, czy też nie stanowiło rażącego naruszenia prawa.

Również orzekając w przedmiocie bezczynności organu administracji, sąd administracyjny winien orzec w sentencji swego rozstrzygnięcia, czy bezczynność stanowiła rażące naruszenie prawa, czy też nie stanowiła rażącego naruszenia prawa.

Powyższe zasady dotyczące decyzji administracyjnych mają być stosowane także do postanowień, od których stronom służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego.

Kto odpowie za szkody?

Pod pojęciem "funkcjonariusza publicznego" należy przy tym rozumieć osobę działającą w charakterze organu administracji lub z jego upoważnienia albo jako członka kolegialnego organu administracji oraz osobę będącą pracownikiem urzędu organu administracji. W odróżnieniu od istniejących reżimów odpowiedzialności dyscyplinarnej i pracowniczej dotyczących niektórych tylko (i niepokrywających się) grup urzędników dokonujących rozstrzygnięć administracyjnych, zasady przewidziane w projekcie mają charakter uniwersalny i dotyczą, co do zasady wszystkich osób, które ze względu na swoje uprawnienia dokonują rozstrzygnięć administracyjnych (jako piastuni funkcji organu administracji) oraz ze względu na swe kompetencje prawne mają wpływ na treść rozstrzygnięć administracyjnych. Między innymi w zakresie zastosowania przygotowywanej ustawy znajdują się następujące grupy urzędników:

 • pracownicy urzędów państwowych, inni pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (na mocy art. 2 pkt 2 tej ustawy);

 • pracownicy urzędów skarbowych i izb skarbowych;

 • inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej;

 • funkcjonariusze celni;

 • członkowie korpusu służby cywilnej oraz inne osoby, których status prawny określają z mocy przepisów szczególnych normy ustawy z dnia 18 grudnia 1988 roku o służbie cywilnej;

 • pracownicy samorządowi;

 • członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biura samorządowych kolegiów odwoławczych;

 • osoby pełniące funkcje jednoosobowych organów administracji publicznej rozstrzygających w drodze decyzji administracyjnej indywidualne sprawy administracyjne lub będące członkami kolegialnych organów administracji publicznej, lub podejmujących uchwały będące podstawą do rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej indywidualnych spraw administracyjnych;

 • osoby, które działając bez odpowiedniego upoważnienia prawnego lub z przekroczeniem granic tego upoważnienia, poprzez wydanie polecenia, skłoniły ww. osoby do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w określony sposób.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 2 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Katarzyna Kurp, G

12.8.2011 15:19:34

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

czy pracownik socjalny ma prawo do rewizji pomieszczeń i schowków osoby pobierającej zasiłek z OPS podczas tzw. "wizyty", kwestionować zalecenia lekarskie odnośnie przyjmowanych leków?

maja

12.6.2011 12:1:8

Re: Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

chciałabym wiedzieć czy ta ustawa już obowiązuje, jeżeli tak to proszę o szczegóły.pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY