Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Pytanie:

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach sąd wydał wyrok skazujący na karę łączną półtora roku w zawieszeniu na trzy lata. Od tego wyroku wniosłem apelację w której zaskarżyłam wyrok w części, to jest z pozostałych trzech zarzutów. Prokuratura Rejonowa nie wniosła apelacji od tego wyroku w przewidzianym terminie. Obecnie w drugiej połowie marca tego roku Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozpoznania mojej apelacji. Czy w takiej sytuacji, w której Prokuratura Rejonowa nie wniosła apelacji od Wyroku Sądu Rejonowego, to czy na rozprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym Prokuratura Okręgowa może żądać zmiany zaskarżonego wyroku w części dotyczącej zmiany warunkowego zawieszenia wykonania kary, poprzez bezwzględny areszt mojej osoby, czy też w związku z tym, iż wcześniej Prokuratura Rejonowa nie wniosła Apelacji od tego wyroku takie zaskarżenie wyroku w drugiej instancji jest już niedopuszczalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Zgodnie z zakazem reformationis in peius sąd osdwoławczy nie może orzec na niekorzyść oskarżonego, jeżeli wyrok nie został zaskarżony na niekorzyść oskarżonego. Zakaz ten gwarantuje oskarżonemu, że wniesiony przez niego środek odwoławczy nie wiąże się z ryzykiem pogorszenia jego sytuacji. Tylko wniesienie przez prokuratora apelacji pozwala na wydanie przez sąd odwoławczy rozstrzygnięcia niekorzystnego dla oskarżonego. Jeżeli prokurator nie wniósł apelacji, to sąd odwoławczy nie może orzec na Pana niekorzyść. Zamiana kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia stanowiłaby orzeczenie na Pana niekorzyść i jest niedopuszczalna. Sąd odwoławczy rozpozna sprawę w granicach wniesionej przez Pana apelacji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W procesie karnym apelacja podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Oskarżyciel posiłkowy nie może działać na korzyść oskarżonego

Oskarżyciel posiłkowy nie może działać na korzyść oskarżonego

M.P. został skazany przez sąd za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku, w którym poszkodowany został pasażer. Do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy wstąpił zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał poszkodowanego pasażera. Zakład ubezpieczeń złożył od wyrok (...)

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Sąd Rejonowy w G., wyrokiem z 5 stycznia 2007 r., uznał Jana K. za winnego prowadzenia w dniu 29 października 2006 r. na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości roweru, to jest przestępstwa określonego w art. 178a § 2 Kodeksu karnego (k.k.), wymierzył mu za to karę 6 miesięcy pozbawienia (...)

Ubezpieczyciel jako oskarżyciel posiłkowy

Ubezpieczyciel jako oskarżyciel posiłkowy

Zakład ubezpieczeń występujący jako oskarżyciel posiłkowy nie może apelować na rzecz oskarżonego, który spowodował ciężki wypadek(...)SO wprawdzie uznał ten pogląd za słuszny, ale o jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości poprosił Sąd Najwyższy. Ten natomiast przesądził, (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

W procesie karnym apelacja podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postanowienie, jednak jest to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty i różni się od "zwykłych" postanowień, wydawanych w kwestiach formalnych. Postanowienie takie można (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Kiedy można stosować przepisy o postępowaniu uproszczonym? Przepisy o tym postępowaniu stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych. Sądem pierwszej instancji rozpoznającym spór w trybie uproszczonym będzie więc zawsze sąd rejonowy, a sądem drugiej (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Kiedy dochodzi do odrzucenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika profesjonalnego bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych?

Pytanie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu dotyczyło kwestii czy apelacja sporządzona przez adwokata (radcę prawnego, rzecznika patentowego) podlega odrzuceniu bez wzywania do usunięcia braków (art. 370 1 k.p.c.) tylko w zakresie dyspozycji punktów 1 - 3 i 5 art. 368 § 1 k.p.c., czy również (...)

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Dnia 23 sierpnia 2006 r. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza wydane w trybie art. 644 k.p.c. w związku z art. 637 § 2 k.p.c. jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 zd. 1 k.p.c., od którego (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 2 marca 2006 roku zaostrzyły znacznie rygor odpowiedzialności za braki formalne pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zgodnie z art. 130[2] § 1 k.p.c. pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Integralność wyroku rozwodowego, a wymiar opłaty od apelacji (wybrane zagadnienia)

Na tle uregulowań prawnych w odniesieniu do rozwiązania małżeństwa bądź orzeczenia separacji istnieje obowiązek sądu o zamieszczeniu dodatkowych rozstrzygnięć, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.  Niezależnie od tego, czy kwestie związane z władzą rodzicielską (...)

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

Przez e-mail apelacji złożyć się nie da

W dniu 14 października 2008 roku do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego wpłynął w formie elektronicznej dokument adresowany do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, zawierający wskazanie, że jest to apelacja od wyroku (skazującego za wykroczenie). Z (...)

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Czy i w jakim zakresie sąd drugiej instancji jest związany zarzutami podniesionymi w apelacji?

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2008 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 marca 2007 r. "Czy i w jakim (...)

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne związane z następującym pytaniem prawnym czy w myśl zasady wynikającej z treści art. 397 § 2 k.p.c. do zażaleń sporządzanych przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, a niespełniających wymagań w zakresie - wskazania zaskarżonego (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Nowa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych publikacji zwraca uwagę przede wszystkim na fakt zmniejszenia obciążeń uczestników (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

Czy w uzasadnieniu zażalenia na umorzenie sprawy na podst. art. 491 par. 1 k.p.k. można ująć błędy, błędne (niepełne informacje popełnione) udzielone przez sekretariat Sądu? To bowiem wprowadziło (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Apelacja od wyroku

Apelacja od wyroku

Na rozprawie alimentacyjnej zapadł wyrok, zobowiązujący mnie do płacenia wyższych alimentów na pełnoletniego już syna. Wyrok ten uważam za krzywdzący. Moim zdaniem zebrany materiał został rozpatrzony (...)

Uzupełnienie apelacji

Uzupełnienie apelacji

Jak powinno wyglądać uzupełnienie apelacji? Jakie przepisy wskazują na to, że uzupełnienie apelacji jest dopuszczalne (chodzi mi o wymienienie art. przy podawaniu podstawy prawnej)? Jeśli apelacja (...)

Elementy apelacji

Elementy apelacji

Zamierzam wnieść apelację w związku z wyrokiem sądu, który potraktował moją sprawę szablonowo i nie odniósł się w należyty sposób do aktów prawnych zawartych w ustawach szczególnych, które (...)

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Uważałem, że apelacja w sprawie o podział majątku wspólnego nie nakłada wymogu adwokackiego i wystarczy aby sporządził ją adwokat i że apelację rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Dowiedziałem (...)

Apelacja a przymus adwokacki

Apelacja a przymus adwokacki

Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat? Zgodnie (...)

Apelacja w prawie karnym

Apelacja w prawie karnym

Chodzi o to aby wyrok w sprawie karnej nie uprawomocnił się. Ile razy można składać zażalenie na nieprawomocny wyrok w sprawie karnej i co trzeba zrobić aby doprowadzić do ponownego rozpatrzenia (...)

Apelacja od postanowienia sądu

Apelacja od postanowienia sądu

Do sądu rejonowego dłużnik alimentacyjny wniósł wniosek o zgodę na depozyt sadowy, do którego comiesięcznie składał będzie alimenty dla swego syna. Powodem była odmowa przyjęcia alimentów (...)

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Apelacja karna od wyroku zaocznego

Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego? Trzeba odróżniać wyrok wydany po rozprawie przeprowadzonej pod nieobecność oskarżonego, lecz z udziałem jego obrońcy, od wyroku (...)

Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

Jakie okresy czasowe posiadam do złożenia apelacji? Otrzymałem wyrok w Sądzie Grodzkim dnia 03.08.05, z którym się nie zgadzam. Złożyłem podanie o pisemne uzasadnienie wyroku. Do ilu dni Sąd (...)

Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

Po sprawie o alimenty żona pozwała mnie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Na sprawie prokurator odrzuciła wszystkie moje wnioski dowodowe na podstawie jednego, stwierdzając że (...)

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Apelacja w sprawie podziału majątku została złożona przez obie strony postępowania. Czy istnieją jakieś przepisy prawa, zwyczaje czy też procedura że na apelację strony przeciwnej druga strona (...)

Procedura uprawomocnienia wyroku

Procedura uprawomocnienia wyroku

Jak długo trwa uprawomocnienie orzeczenia sądu w razie wniesienia apelacji i bez wniesienia apelacji? Czy orzeczenie sądu może się uprawomocnić w niedzielę? Prawomocność to nic innego jak ostateczne (...)

Sprawdzanie czy druga strona wniosła apelację

Sprawdzanie czy druga strona wniosła apelację

03.04.2007 r. zostało wydane postanowienie Sądu o wypłaceniu do rąk drugiego małżonka części wynagrodzenia za pracę małżonka który nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania (...)

Zaskarżenie postanowienia wstepnego

Zaskarżenie postanowienia wstepnego

Sąd cywilny wydał postanowienie wstępne w postępowaniu o podział majątku wspólnego o nierównych udziałach stron. Postanowienie to ogłosił w obecności jednej ze stron, wcześniej uprzedzając, (...)

FORUM PRAWNE

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Apelacja Prokuratora na niekorzyść oskarżonego POMOCY

Apelacja Prokuratora na niekorzyść oskarżonego POMOCY Witam. Opiszę w skrócie zarzuty, za które zostałem oskarżony. Mianowicie doszło do bójki między mną a 'pokrzywdzonym' szkody cielesne (...)

ALIMENTY - APELACJA

ALIMENTY - APELACJA Mam pyatnie , czy na apelację złozoną przez byłego męża w sprawie o podwyższenie kwoty alimentów o 150zł. lepie j odpowiedziec na pismie i wozić sie z pismami w nieskonczoność, (...)

apelacja

apelacja Witam Chciałbym się dowiedzieć jaki jest czas od ogłoszenia wyroku na złożenie do sądu wniosku o odpis wyroku i o złożenie apelacji? Witam! Jak to właściwie jest? Sąd cywilny. Postanowienie (...)

apelacja

apelacja Witam! Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 marca 2008r (sygn. akt V CSK 447/07) stwierdził, cyt.: ? Zaskarżenie postanowienia o zniesieniu współwłasności przez jednego z uczestników (...)

apelacja

apelacja Złożyłem apelację od wyroku Sadu Rejonowego w sprawie o podwyzszenie alimentów, jak wygląda teraz tok postępowania? Czy apelacja moze byc odrzucona bez rozprawy?

apelacja

apelacja Chciałam zapytać, czy mam szansę na adwokata z urzędu w postępowaniu apelacyjnym (mając niskie środki utrzymania). Jeśli tak, do którego Sądu o adwokata powinnam wnosić? Okręgowego (...)

apelacja

apelacja Witam! Jak to właściwie jest? Sąd cywilny. Postanowienie końcowe w sprawie. Nieprawomocne, dotyczy podziału nieruchomości i rozliczenia pożytków z niej pomiędzy wyłonionych, teraz właścicieli (...)

<<<<<<<>>>>>>>>

> Czy w razie przegranej apelacji muszę poniesc koszty adwokackie stronie przeciwnej? (marlena) Za mało danych . Jak sprawa . Stan majątkowy stron. Czy składane były wnioski o zwolnienie z kosztów (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2011 r.

wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2011 r. Witam! W toku są 3 sprawy u mnie. Wyrok dla 1ej z nich zapadł 22 listopada 2007. Zostałem wtedy skazany na 1,6 roku w zawieszeniu na 4 lata za nieumyślne (...)

Porady prawne