Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi

Pytanie:

Moja żona wyprowadziła się ode mnie i wniosła sprawę o rozwód. Sprawa ma się odbyć dopiero w połowie stycznia. Tymczasem przeciwko niej toczą się dwie sprawy karne związane z fałszowaniem dokumentów. Mam podstawy przypuszczać, iż prokurator mógł wystąpić o jej tymczasowe aresztowanie, albowiem teściowie, do których się wyprowadziła kręcą, nikt nie odbiera jej telefonu. Żona nie mieszka ze mną, więc z pewnością nie chciała, aby mnie informowano o fakcie jej zatrzymania. Dla mnie sprawa ta jest ważna, ponieważ żona zabrała mi dzieci, a ja wniosłem pozew o powierzeni mi prawa do opieki nad nimi. Teściowie, do których wyprowadziła się żona, całkowicie uniemożliwiają mi jakikolwiek kontakt z córkami. Co prawda córki zostały u nich zameldowane na stałe, a u mnie mają zameldowanie czasowe, ale policja nie chce pomóc mi w wyegzekwowaniu mojego prawa do kontaktów z córkami. Gdyby moje przypuszczenia potwierdziły się, że wobec żony zastosowano areszt, mógłbym bez problemu zabrać córki z mieszkania teściów. Jak mam dowiedzieć się czy żona rzeczywiście utraciła wolność?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aresztowanie żony a opieka nad dziećmi

Nawet jeśli potwierdzą się przypuszczenia, że żona została aresztowana, policja nadal nie będzie miała podstaw do tego, by pomóc zabrać dzieci z domu dziadków. W tym celu przewidziane jest specjalne postępowanie przed sądem opiekuńczym. Na wniosek rodzica posiadającego władzę rodzicielską nad dzieckiem sąd może wydać postanowienie o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Postanowienie to może być wydane dopiero po przeprowadzeniu rozprawy. Wykonanie tego postanowienia nie należy do policji, ale do kuratora sądowego. Oczywiście dopiero wtedy, gdy zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej nie zastosuje się do postanowienia. Aby w odebraniu dziecka pomógł kurator, konieczny jest jednak wniosek uprawnionego. Na podstawie tego wniosku sąd zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka. Policja może wziąć udział w odebraniu dziecka tylko na żądanie kuratora sądowego. Jest wtedy zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach.  

Zasady uzyskiwania informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym przeciwko konkretnej osobie określają przepisy kodeksu postępowania karnego. Zawiadomienie o postępowaniu przygotowawczym otrzymują, po jego zakończeniu i wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, przełożeni osób zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniów i słuchaczów szkół oraz żołnierzy. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których mowa w poprzednim zdaniu - jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.  

Poza tym informuje się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa. O umorzeniu informuje się także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach. W późniejszym etapie informuje się samego oskarżonego oraz  ujawnionego pokrzywdzonego, a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie - o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: