Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji

Pytanie:

"Niedawno otrzymałem odpis wyroku sądu grodzkiego w sprawie o wykroczenie. Do uzasadnienia było dołączone pouczenie , że przysługuje mi prawo złożenia apelacji, którą należy złożyć do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego w terminie (uwaga) 17 dni. Tak jest dokładnie napisane 17 dni. Miałem co do tego terminu pewne wątpliwości, ale uznałem, że sąd wie co robi i dostosowałem się do niego. Po złożeniu apelacji otrzymałem zarządzenie wydane przez sąd rejonowy, odmawiające przyjęcia tejże apelacji jako złożonej po terminie. Według sądu powinienem to zrobić w ciągu 7 dni ( a nie 17) od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem . Jednocześnie pouczono mnie, że na to zarządzenie przysługuje mi prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni. Z dokumentów wynika, że zostałem błędnie pouczony przez sąd w pouczeniu załączonym do uzasadnienia. 1. Jaki jest rzeczywiście termin na złożenie apelacji w tej sprawie? 2.Czy w tej sytuacji, gdy dostosowałem się do błędnego pouczenia sądu, tracę możliwość złożenia apelacji, czy też można w tej sprawie jeszcze coś zrobić i co , np. złożyć zażalenie na to zarządzenie żądając jednocześnie jej przyjęcia. Na jakiej podstawie prawnej można byłoby to uczynić? 3. Jaki jest termin karalności wykroczenia z art. 78 KW i ewentualnego przerwania biegu przedawnienia. "

Odpowiedź prawnika: Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia termin na wniesienie apelacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wygląda na to, iż w pouczeniu o prawie do wniesienia apelacji przez pomyłkę zamieszczono błędną informację dotyczącą terminu na wniesienie apelacji.

W tej sytuacji może Pan zrobić dwie rzeczy. Albo złożyć zażalenie wskazując, iż doszło do naruszenia przepisu art. 16 § 1 kpk w zw. z art. 8 kpsw. Przepis art. 16 § 1 kpk stanowi, iż: Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.

W Pana przypadku niewątpliwie doszło do naruszenia tego przepisu.

Druga rzeczą jaką może Pan zrobić jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. Podstawą do złożenia takiego wniosku jest art. 126 § 1 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpsw. Zgodnie z art. 126 § 1 kpk:  Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami.

Tak więc należałoby złożyć wniosek o przywrócenie terminu wskazując jako przyczynę od Pana niezależną błędne pouczenie. Może Pan wskazać również naruszenie przepisów art. 16 § 1 kpk w zw. z art. 8 kpsw. Ważnym warunkiem jest złożenie apelacji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Art. 45.  § 1.  Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.

§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. - Kodeksu wykroczeń. Art. 45 § 1 określa termin przedawnienia karalności wykroczenia, z kolei § 3 określa termin przedawniania wykonania orzeczonej kary.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika