Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy faktura VAT nie zawierająca wszystkich elementów zawartych w § 9 rozporządzenia jest fakturą VAT? Otrzymaliśmy od kontrahenta polskiego fakturę, która w naszej ocenie zawiera wiele błędów jak również nie zawiera elementów wymaganych przez § 9 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Niestety po licznych telefonach kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej ani podjąć jakichkolwiek działań. Boimy się odliczać VAT z błędnie wystawionej faktury, tym bardziej, że zawiera ona błędy nie tylko w samej treści ale i w konstrukcji samej faktury, wiemy, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera katalog zamknięty zakazów odliczania podatku naliczonego od należnego, ale czy Urząd Skarbowy może uznać, że dana faktura nie spełnia wymogów formalnych dla faktury i nie przyznać prawa do odliczenia podatku VAT? Z faktury nie wynika dokładnie jaki jest numer faktury gdyż pole określające numer jest w języku angielskim a nie polskim. Błędnie wpisano nazwę przedsiębiorstwa w części: Przedsiebiorstwo powinno być Przedsiębiorstwo (brak polskich liter) zamiast Giwice powinno być Gliwice. Kwota wyrażona słownie również nie zawiera polskich liter. W kolumnie VAT% - nie wiadomo czy chodzi o stawkę 22%, 3% czy też ułamek 3/22.00. Ponieważ faktura jest dwujęzyczna oraz zawiera nr identyfikacji podatkowej VAT UE oraz numer identyfikacji podatnika od wartości dodanej można mieć wątpliwości czy została nabyta usługa krajowa czy też dokumentująca import usług. Faktura zawiera pewne określenia tylko w języku polskim i angielskim a niektóre tylko w języku angielski jak np. "Invoice No" lub "VAT basis". Datę zapłaty określono na dzień 2006-05-26 r. jest to błędna data zapłaty, gdyż spółka nie dokonała zapłaty w tej dacie, w związku z czym można by mieć wątpliwości czy faktura dokumentuje przekazanie zaliczki. Z powodu nieczytelnego oznaczenia faktury trudno jest wywnioskować kto jest nabywcą usługi a kto jej sprzedawcą. Brak kwoty należności wyrażoną cyframi o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 inaczej mówiąc należność to kwota do zapłaty, ponieważ na fakturze przewidziano już datę zapłaty można by uznać, że należność nie wystąpiła gdyż brak jest kwoty do zapłaty. Zamiast słowa ORGINAŁ widnieje słowo ORGINAŁ. Brak wykazu VAT wg poszczególnych stawek - chociaż jest jedna stawka podatku. Jak można zmobilizować kontrahenta by wystawił fakturę korygującą? Podatnik który wystawia faktury tłumaczy się tym, że odprowadził podatek należny a my zobowiązani jesteśmy do zapłaty a on jest "czysty" i w żaden sposób nie można go zmobilizować do jakichkolwiek działań, skoro tak jest to po co jest Rozporządzenie wykonawcze do ustawy określające elementy które "co najmniej" powinna zawierać faktura VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

Katalog faktur, które nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego zawiera art. 88 ust.3a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) Wskazany przepis prawa brzmi: „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

  1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, lub w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

  2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;

  3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

  4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

  5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

  6. zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym”

Wyżej wskazany katalog nie zawiera w swej treści wyłączenia do prawa obniżenia podatku z faktury, która nie zawiera wszystkich danych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 97, poz. 971 ze zm.)

Innymi słowy, nie ma ustawowego braku prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikającego z faktury, która została nierzetelnie wystawiona.

W przedstawionej sytuacji, kontrahent powinien wystawić fakturę korygującą, ponieważ skorygowanie błędów, o których Państwo wspominają może odbyć się tylko poprzez wystawienie faktury korygującej. Niemniej, jeżeli kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej, sugeruję by zabezpieczyli Państwo swoje interesy w granicach uprawnień, jakie Państwo mają. Celem skorygowania błędnych zapisów, które zamieścił na fakturze Państwa kontrahent, należy wystawić w przedstawionej sytuacji notę korygującą, o której mowa w § 21 rozporządzenia. Jeżeli kontrahent nie chce wystawić faktury korygującej, to Firma, jako nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca może dotyczyć takich błędnych zapisów na fakturze jak:

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy (w tym zakresie skorygowane zostaną zapisy dotyczące nazwy przedsiębiorstwa i adresu),

  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury

  • nazwę towaru lub usługi.

Notą korygującą można też skorygować dane związane z datą zapłaty, ponieważ przesunięcie terminu zapłaty jest informacją związaną z nabywcą. Poza powyższym, nie ma obowiązku wykazywania na fakturze terminu płatności. Niemniej, jeżeli nastąpi w fakturze wskazanie tej daty z błędem, wówczas nabywca ma prawo zgodnie z ogólnymi zasadami do skorygowania błędnego zapisu. W związku z faktem, że skorygowanie terminu płatności nie jest zastrzeżone dla faktury korygującej to błąd w postaci nieprawidłowej daty zapłaty można skorygować notą korygującą.

Notę korygującą należy wysłać wystawcy faktury wraz z kopią. Państwa kontrahent nie ma podstaw do tego by nie zaakceptować noty stąd powinien potwierdzić jej treść.

Zastrzeżeń organu podatkowego nie powinien budzić fakt, że faktura wystawiona jest w dwóch językach, jest to zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązkiem jest jedynie by w polskiej walucie określona była kwota podatku.

Poza powyższym, za prawem do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Państwa faktury przemawia orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że nie można aprobować sytuacji, w której wystawca faktury uiszcza należny podatek VAT na rzecz Skarbu Państwa, a z drugiej strony nabywca towaru czy usługi nie ma prawa do obniżenia podatku należnego i ponosi cały ekonomiczny ciężar błędnego działania dostawcy.

Warto zaznaczyć, że błędne wystawienie faktury jest obciążone sankcjami karnymi. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. nr 83, poz. 930 ze zm.): kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury za wykonane świadczenia, bądź wystawia ją w sposób wadliwy albo odmawia jej wydania podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Podobnie, karze podlega nierzetelne wystawienie faktury oraz posługiwanie się takim dokumentem. Zagrożone jest to karą do 240 stawek dziennych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz (...)

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Podstawowe dane na fakturze VAT Przepisy ustawy o VAT, jak również rozporządzenia fakturowego określają podstawowe dane, jakie powinna zawierać faktura VAT. Faktura VAT powinna więc zawierać następujące elementy:  1)   datę jej wystawienia;  2)   kolejny (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

  Od 1 stycznia 2005 r. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się nowa ulga. Podatnicy mogli więc skorzystać z tej preferencji po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy (...)

Zwrot VAT zagranicznym firmom

Zwrot VAT zagranicznym firmom

W jaki sposób podatnik niemający siedziby na terytorium kraju może uzyskać zwrot nienależnie zapłaconego VAT? Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił niedawno, jak należy rozumieć regulacje VIII Dyrektywy w sprawie warunków zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym (...)

SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

Czego dotyczy pakiet SLIM VAT 2? Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT 2 został podpisany przez Prezydenta. To kilkanaście zmian ułatwiających rozliczanie VAT. Nowe przepisy ułatwią m.in. wykonywanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wydłużają termin na stosowanie (...)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Od kiedy obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT?28 listopada 2008 r. Minister Finansów wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o VAT. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Wszystkie one weszły w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.Co regulują (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Jakie wymogi w zakresie wystawiania faktur VAT obowiązują małego podatnika stosującego metodę kasową? Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', (...)

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

Obowiązek podatkowy przy otrzymaniu zaliczki a faktura Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy (...)

Przedsiębiorco, sprawdź co się zmienia w podatku VAT od 1 czerwca 2005 r.!

Przedsiębiorco, sprawdź co się zmienia w podatku VAT od 1 czerwca 2005 r.!

Z dniem 1 czerwca 2005 r. weszła w życie większość znowelizowanych przepisów Vat (część dotycząca samochodów osobowych zacznie obowiązywać 22 sierpnia 2005 r.). Jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa? Jaki mają one wpływ na działalność przedsiębiorstwa? Wśród (...)

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Zmiana dotycząca możliwości uzyskania zwrotu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności jest jedną z najważniejszych zmian poprawiających jakość prowadzenia biznesu pod względem rozliczeń podatku VAT. W tym zakresie do działu IX ustawy został wprowadzony nowy rozdział pod (...)

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

  „Tarcza antykryzysowa” to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. 31 marca 2020 r. pakiet ustaw wdrażających rozwiązania antykryzysowe, podpisał prezydent. Nowe przepisy weszły już w zasadzie w życie. Zaproponowane (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Jakie zasady należy stosować przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu? Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 - Grupa Lotos. TSUE rozpatrywał w nim zgodność z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego (...)

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i likwidacją granic celnych znacznie wzrosła liczba używanych samochodów sprowadzanych do kraju. Atrakcyjność nowych przepisów polega również na zniwelowaniu wysokiej przecież wciąż stawki akcyzy poprzez dość niską podstawę (...)

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Resort finansów wyjaśnił, jakie mogą być skutki wystawiania pustych faktur np. za paliwo. Jaki proceder jest nielegalny? W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

odliczanie vat od paliwa w 2011

odliczanie vat od paliwa w 2011 Samochód dostawczy o ciężarze poniżej 3500, mający OBT stwierdzający, że jest ciężarowy, będzie obowiązywać zawieszenie w odliczaniu Vat od zakupionego paliwa? (...)

Mam na fakturze VAT 10 pozycji. Do odliczenia Vat zalicza sie tylko 4. Czy mogę w 1 rubryce formularz

Mam na fakturze VAT 10 pozycji. Do odliczenia Vat zalicza sie tylko 4. Czy mogę w 1 rubryce formularz Mam na fakturze VAT 10 pozycji. Do odliczenia Vat zalicza sie tylko 4. Czy mogę w 1 rubryce formularz (...)

Jak poprawić błąd na fakturze?

Jak poprawić błąd na fakturze? Chodzi mi o błędy o charakterze bardziej formalnym imię i nazwisko oraz adres firmy. Mogę to zrobić samemu czy nie. Jka to się robi w ogóle? Jeśli chodzi o błędy (...)

Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane witam. mam pytanie odnośnie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego. dana osoba remontująca i chcąca odliczyć VAT ma tytuł prawny do danego budynku ale jest zameldowana (...)

Zakup auta z tzw "kratką" - Ostatnie chwile na odlicznenie VAT

Zakup auta z tzw "kratką" - Ostatnie chwile na odlicznenie VAT W obecnym roku istniała możliwość odliczenia 100% podatku VAT przy zakupie samochodu z "kratką" (czyli z homologacją ciężarową). (...)

Odmowa w wydaniu zaświadczenia VAT 25 US

Odmowa w wydaniu zaświadczenia VAT 25 US Witam. Sprowadziłem pojazd z Niemiec i oczywiście po sprowadzeniu oplaciłem akcyzę, opłatę do NFOŚiGW, zrobiłem przegląd. Udałem się do US aby uzyskać (...)

sprowadzanie samochodów

sprowadzanie samochodów Co musze zrobic aby sprowadzic auto z niemiec, kupione od niemca bezposrednio z domu, co jest wymagane na granicy??? (robert) Nic nie jest wymagane na granicy. Bierz furę grzej (...)

kwota wolna od podatku - wysokość, PIT

kwota wolna od podatku - wysokość, PIT Witam, kwota wolna od podatku wynika ze skali podatkowej PIT. W roku 2013 największy dochód przy, którym podatek wynosi po zaokrągleniu do pełnych złotych (...)

Struktura sprzedaży i VAT nieodliczalny!

Struktura sprzedaży i VAT nieodliczalny! Witam! Może znajdzie się ktoś i mi odpowie na takie pytanie. Sprzedaje "dostęp do internetu". Osobom prywatnym wystawiam faktury ze stawką 0% natomiast (...)

vat od paliwa 2011

vat od paliwa 2011 Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - art. 4 ustawy - w okresie od dnia wejścia w życie (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Porady prawne