Charakter umowy o zamówienie publiczne

Pytanie:

"Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?"

Odpowiedź prawnika: Charakter umowy o zamówienie publiczne

Zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 139 pzp).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika