Czas pracy kierowców

Pytanie:

Jakie przepisy obowiązują co do systemu pracy kierowców wykonujących usługi w zakresie przewozów międzynarodowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowców

30 sierpnia 1999r.(Dz.U.1999.94.1087) Rzeczpospolita Polska ratyfikowała umowę europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. Międzynarodowy przewóz drogowy oznacza przewóz drogowy, w czasie którego następuje przekroczenie przynajmniej jednej granicy. Konwencja wprowadza następujące regulacje: 1) co do okresów prowadzenia Całkowity okres prowadzenia pomiędzy każdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub między okresem dziennego i tygodniowego odpoczynku, zwany dalej "dziennym okresem prowadzenia", nie może przekroczyć dziewięciu godzin. Może być przedłużony dwukrotnie w każdym tygodniu do dziesięciu godzin. Kierowca musi, po nie więcej niż sześciu (dwunastu w przypadku międzynarodowego przewozu pasażerów) dziennych okresach prowadzenia, wziąć tygodniowy okres odpoczynku, Tygodniowy okres odpoczynku może być odroczony do końca szóstego (dwunastego przypadku międzynarodowego przewozu pasażerów) dnia, jeśli łączny czas prowadzenia w ciągu sześciu dni nie przekracza wielkości maksymalnej, odpowiadającej sześciu (dwunastu, w przypadku międzynarodowego przewozu pasażerów) dziennym okresom prowadzenia. Całkowity okres prowadzenia w każdym okresie dwutygodniowym nie może przekroczyć dziewięćdziesięciu godzin. 2) co do przerw Po czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia kierowcy przysługuje co najmniej 45-minutowa przerwa, chyba że zaczyna on okres odpoczynku. Przerwa taka może być zastąpiona przerwami trwającymi co najmniej piętnaście minut, rozłożonymi na okres prowadzenia lub bezpośrednio po tym okresie w sposób zgodny z postanowieniami zdania poprzedniego. Podczas tych przerw kierowca nie może wykonywać innej pracy. Omówione przerwy nie mogą być uznawane za dzienne okresy spoczynku. 3) co do czasu odpoczynku W każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie kierowca korzysta z dziennego okresu odpoczynku wynoszącego co najmniej jedenaście kolejnych godzin, który to okres może być skrócony do minimum dziesięciu kolejnych godzin, nie częściej niż trzy razy w każdym tygodniu, pod warunkiem że przed upływem następnego tygodnia otrzyma równoważny kres odpoczynku, stanowiący rekompensatę. W dni, kiedy odpoczynek nie jest skrócony zgodnie z regułą wprowadzoną zdaniem poprzednim, może być wykorzystany w dwóch lub trzech oddzielnych okresach w ciągu dwudziestu czterech godzin, z których jeden musi trwać przynajmniej osiem kolejnych godzin.

Porady prawne
W tym przypadku minimalna długość odpoczynku jest zwiększona do dwunastu godzin. W każdym trzydziestogodzinnym okresie, gdy pojazd jest prowadzony co najmniej przez dwóch kierowców, każdy kierowca jest uprawniony do okresu odpoczynku trwającego nie mniej niż osiem kolejnych godzin. W trakcie każdego tygodnia jeden z okresów odpoczynku, przedłuża się, jako odpoczynek tygodniowy, do ogólnej liczby czterdziestu pięciu kolejnych godzin. Taki okres odpoczynku może być skrócony do minimum trzydziestu sześciu kolejnych godzin, jeśli będzie on odbierany w miejscu normalnej bazy pojazdu lub w miejscu zamieszkania kierowcy, albo do minimum dwudziestu czterech kolejnych godzin, jeśli jest odbierany gdzie indziej. Każde skrócenie będzie rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku odbieranym łącznie przed upływem trzeciego tygodnia, następującego po tygodniu, o którym mowa. Tygodniowy okres odpoczynku, rozpoczynający się w jednym tygodniu i kontynuowany w następnym tygodniu, może być dołączony do któregokolwiek z tych tygodni. Każdy odpoczynek, stanowiący rekompensatę za skrócenie dziennego i/lub tygodniowego okresu odpoczynku, musi być dołączony do innego odpoczynku co najmniej ośmiogodzinnego i będzie udzielony na żądanie kierowcy, w miejscu parkowania pojazdu lub w miejscu zamieszkania kierowcy. Dzienny okres odpoczynku może być wykorzystany w pojeździe, jeżeli jest on wyposażony w miejsce do spania i znajduje się na postoju. Niezależnie od postanowień zdań poprzednich, jeżeli kierowca wykonujący przewozy towarów lub pasażerów towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem, dzienny okres odpoczynku może zostać przerwany nie więcej niż jeden raz, jeżeli są spełnione następujące warunki: - musi istnieć możliwość spędzenia tej części dziennego okresu odpoczynku, która jest wykorzystywana, na lądzie przed lub po części dziennego okresu odpoczynku odebranej na promie lub w pociągu, - okres między dwiema częściami dziennego okresu odpoczynku musi być jak najkrótszy i w żadnym razie nie może przekroczyć jednej godziny przed wejściem na pokład lub zejściem z pokładu, przy czym formalności celne są włączone do operacji wejścia lub zejścia z pokładu, - podczas dwóch części okresu odpoczynku kierowca musi mieć możliwość korzystania z łóżka lub miejsca do spania. Przerwany w taki sposób dzienny okres odpoczynku przedłuża się o dwie godziny. Niniejsze zasady mają zastosowanie, chyba, że państwa, których terytorium jest wykorzystywane, nie umówią się inaczej .

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czas pracy kierowców - zmiany

Czas pracy kierowców - zmiany

Ustawa o czasie pracy kierowców dostosowuje prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej. Wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (dalej dyrektywa). Wobec (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Wszyscy kierowcy miejskich autobusów, etatowi i nieetatowi, muszą przygotować się na zmiany. Wczoraj Senat przyjął ustawę o czasie pracy kierowców. Dzienny czas prowadzenia pojazdów przez kierowców autobusów miejskich, podmiejskich oraz tramwajów, zatrudnionych zarówno na etacie, jak i (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

O godzinę na dobę i osiemnaście godzin w tygodniu skróci się maksymalny czas pracy kierowców ciężarówek i autobusów.Parlament Europejski zdecydował, że kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t oraz autobusów będą mogli pracować dziennie najwyżej 9 godz., ale nie więcej (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 - zwana dalej u.c.p.k.). Zastąpiła ona (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Unijne przepisy o czasie prowadzenia pojazdów są niedostosowane do warunków panujących na polskich drogach Przewoźnicy domagają się łagodniejszego traktowania kierowców i firm transportowych za niewielkie naruszanie przepisów dotyczących czasu spędzanego za kierownicą. (...)– Kierowca (...)

Czas pracy kierowców - zakres pojęcia czasu pracy

Czas pracy kierowców - zakres pojęcia czasu pracy

 Artykuł dotyczy zdefiniowania pojęcia czasu pracy na gruncie Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004.92.879 ze zm.). Jest to kolejny z serii artykułów traktujących o czasie pracy kieorwców. Przepisy Ustawy o czasie pracy kierowców, u.c.p.k., ( Dz.U. Nr 92, (...)

Czas pracy kierowców komunikacji miejskiej

Czas pracy kierowców komunikacji miejskiej

Komisja Europejska nie ukarze nas za brak przepisów o dozwolonym czasie jazdy kierowców tylko dlatego, że opóźnienie ich wdrożenia będzie niewielkie Nowe unijne przepisy zaczną obowiązywać 11 kwietnia. Zmieniają zasady czasu prowadzenia dużych pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków. (...)

Przepisy regulujące czas pracy kierowców zmienione

Przepisy regulujące czas pracy kierowców zmienione

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (...)

Strajk celników a czas pracy kierowców

Strajk celników a czas pracy kierowców

Protest celników powoduje, że łamane są normy czasu pracy transportowców. Kierowców, niezależnie od tego, czy ich samochód jedzie czy stoi, obowiązują rygorystyczne normy prowadzenia pojazdów, a także obowiązkowe przerwy i odpoczynki. Wynika to z polskiej ustawy o czasie pracy kierowców (...)

Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców

  Artykuł ten odnosi się do zagadnienia obliczania wymiaru czasu pracy kierowców w danym okresie rozliczeniowym. Jest to kolejny artykuł z serii traktujących o czasie pracy kierowców.   Ustawa o czasie pracy kierowców nie reguluje problematyki ustalania obowiązującego (...)

Czas pracy kierowców - okresy odpoczynku w czasie pracy kierowców

Czas pracy kierowców - okresy odpoczynku w czasie pracy kierowców

  Artykuł ten odnosi się do zagadnienia odpoczynku w czasie pracy kierowców. Jest to kolejny z serii artykułów o czasie pracy kierowców.   Ustawa o czasie pracy kierowców w art. 14 reguluje okres odpoczynku dobowego i tygodniowego. Z kolei art. 13 powołanej ustawy (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do (...)

Wyniki kontroli czasu pracy kierowców

Wyniki kontroli czasu pracy kierowców

Niewystarczające zatrudnienie główną przyczyną nieprawidłowościPrzestrzeganie przepisów o czasie pracy, szczególnie w odniesieniu do kierowców zatrudnionych w firmach transportowych było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się 21 (...)

Czas pracy kierowców po 1 maja 2004 r.

Czas pracy kierowców po 1 maja 2004 r.

Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie definicji czasu pracy; od przystąpienia do UE czasem pracy kierowcy ma być również czas poza przyjętym rozkładem (...)

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

  Artykuł ten zawiera zestawienie definicji używanych w regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Jest to kolejny z artykułów w serii o czasie pracy kierowców. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie definicji odnoszących się do czasu pracy kierowców, zawartych (...)

Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców

Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców

– Firma Caban będzie musiała zapłacić 30 tys. zł kary – poinformował Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Włodzimierz Paliga. W firmie Caban, skontrolowano 6 kierowców i siedem pojazdów. Główne nieprawidłowości to wielogodzinne przekraczanie czasu pracy (...)

Ciężar dowodu przy naruszeniu przepisów o czasie pracy kierowców

Ciężar dowodu przy naruszeniu przepisów o czasie pracy kierowców

Inspektor Transportu Drogowego przeprowadził kontrolę samochodu ciężarowego. Z wykresówek wynikało, że kierowca naruszył przepisy o czasie pracy kierowców. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wszczął postępowanie w sprawie zgodności wykonywania przewozu drogowego z przepisami ustawy (...)

Tachografy cyfrowe wyeliminują wydłużanie czasu pracy kierowców

Tachografy cyfrowe wyeliminują wydłużanie czasu pracy kierowców

Senatorowie przyjęli wszystkie 24 poprawki do ustawy o cyfrowych urządzeniach rejestrujących, uchwalonej przez Sejm. W ostatniej chwili wycofano najistotniejszą Na jej mocy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych miała wydawać karty do tachografów cyfrowych nie przez 7 lat - jak uchwalił Sejm (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

Ograniczony czas pracy dla kierowców autobusów miejskich

Ograniczony czas pracy dla kierowców autobusów miejskich

Etatowi i nieetatowi kierowcy komunikacji miejskiej (chodzi o linie regularne i trasy do 50 km) będą mogli prowadzić pojazdy nie dłużej niż dziesięć godzin dziennie. Rzeczpospolita 21.05.2007 r. kierowca, kierowcy, czas, pracy, praca, godziny

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przerywany czas pracy kierowców

Przerywany czas pracy kierowców

U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie pracy w art. 139 § 4 określono (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jaki system czasu pracy należy stosować do kierowcy? Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie (...)

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od 1993 roku nie wykonywałem zawodu (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Czy firma nie zajmująca się zarobkowym transportem drogowym (np. hurtownia używająca pojazdów drogowych - o ładowności powyżej i poniżej 3,5 tony - do dostarczenia towaru i tylko do tego) ma jakieś (...)

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam (...)

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony (...)

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Firma transportowa (prowadząca KPiR + VAT) zatrudnia kierowców na umowę o pracę na czas nieokreślony z miejscem pracy - adres stały firmy. Czy w świetle Kodeksu cywilnego i u.p.d.f. pracownikowi (...)

Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Uczestniczyłem w rekrutacji do pracy jako kierowca do firmy transportowej, zostałem zakwalifikowany, przeszedłem szkolenia. Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007. Regulamin pracy (...)

Zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie

Zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie

Firma chce podpisać umowę zlecenie z kierowcą , który będzie prowadził auto ciężarowe pow. 3,5 t. Czy dla takiego kierowcy należy zakupić tachograf , czy tego kierowcę obowiązuje ustawa o czasie (...)

Przerywany czas pracy

Przerywany czas pracy

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę. Rodzaj umówionej pracy został określony jako kierowca pojazdów samochodowych - mechanik. W umowie nie określono wprowadzonego później zmianą regulaminu (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Zatrudniamy kierowcę autobusu szkolnego. Kierowca, ze względu na tryb pracy szkoły, zatrudniony jest od godz. 6.00 do 9.30 i od godz. 12.00 do 16.30. Czy za czas przerwy między godz. 9.30 a 12.00 tj. (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności (...)

Zadaniowy czas pracy kierowcy

Zadaniowy czas pracy kierowcy

Zatrudniam w swojej firmie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. W związku z tym , że nie pracują codziennie a tylko jak mają zlecenie wyjazdu chciałam zmienić im umowę (...)

Czas pracy

Czas pracy

Jeżeli mój tygodniowy czas pracy jest dłuższy niż 42 godziny, to czy należą mi się świadczenia za nadgodziny i jakie są uwarunkowania? Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i przeciętnie (...)

System równoważnego czas pracy

System równoważnego czas pracy

Na czym polega równoważny czas pracy i jak go stosować w firmie ? Równoważny czas pracy jest instytucją pozwalającą na większą elastyczność dobowego wymiaru czasu pracy. Zasady stosowania równoważnego (...)

FORUM PRAWNE

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czy może mi ktoś powiedzieć czy można łączyć stanowisko kierowcy i magazyniera, jeśli jako kierowca pracuję 8 godzin? Ile wynosi czas pracy kierowcy i jaki jest okres rozliczeniowy?

CZAS PRACY KIEROWCÓW - kto mi pomoże?

CZAS PRACY KIEROWCÓW - kto mi pomoże? Witam Mam problem z czasem pracy kierowców. Zatrudniamy ich ok. 40. Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową. Dotąd kierowcy nie do końca pracowali zgodnie z przepisami (...)

czas pracy dla kierowców autobusów

czas pracy dla kierowców autobusów Siema Mam mały dylemat Otóż poszukuje ustaw i rozporządzeń dotyczących czasu pracy kierowców autobusów w regularnej komunikacji pasażerskiej oraz miejskiej (...)

czs pracy na pełnym etacie i wynagrodzenie

czs pracy na pełnym etacie i wynagrodzenie Pracuje jako kierowca autobusu w równoważnym systemie czasu pracy z czasem przerywanym w firmie zatrudniającej około 80 kierowców na pełnym etacie z (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

czas pracy kierowcy 2011

czas pracy kierowcy 2011 Witam. chciałbym się dowiedzieć jaki czas przysługuje dla kierowców w 2011 roku. z góry dziękuję za odpowiedź!

zimowe ferie 2011 - Inspekcja Transportu Drogowego

zimowe ferie 2011 - Inspekcja Transportu Drogowego Skończył się okres ferii zimowych, a wraz z nim kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzali autokary wiozące dzieci i młodzież (...)

praca kierowca

praca kierowca ewidencja czasu pracy- pracodawca zpisuje z tarczek tachografu -w szczególności ,czas jazdy(Tachograf zapisuje tę czynność automatycznie) i jednocześnie zabrania zaznaczania innych (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Sprawiedliwy czy wredny prokurator?

Sprawiedliwy czy wredny prokurator? Zatrzymano mnie jadacego pod wplywem alkohlu.badanie alkomatwm wyszlo 0,59 0,60 0,57.badanie krwi 0,4.policja chciala umorzyc sprawe i skierowac sprwe do sadu grodzkiego(dawne (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Porady prawne