Działalność sp.z o.o.

Pytanie:

Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego. Natomiast nie została zgłoszona do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie posiada również rachunku bankowego. Powodem jest zmiana warunków i spółka nie chce rozpoczynać na razie działalności gospodarczej. Czy z tego tytułu grożą jakieś sankcje zarządowi? Co zrobić aby usankcjonować obecny stan?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność sp.z o.o.

W procesie tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istotnym momentem jest wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sądy rejestrowe. Z tą chwilą spółka uzyskuje osobowość prawną i może podjąć działalność gospodarczą jako przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej Dz.U. nr 101 poz.1178 z 1999r.). Nie oznacza to , iż mamy tu do czynienia z prawnym obowiązkiem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie bowiem z art.151 par.1 ksh może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wpis do rejestru rodzi jednak szereg konsekwencji. Organy rejestrowe zobowiązane są w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do przesłania organom podatkowym i właściwym organom samorządu gminnego, wypis z rejestru dotyczący podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (art.7.2. ust. PDG). Kolejna konsekwencja wynika z art.171 ksh. Zarząd w terminie dwóch tygodni po zarejestrowaniu powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. Niedopełnienie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność cywilnoprawną członków zarządu wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, chyba że nie ponoszą winy (art.293 par.1 ksh). Zgodnie z art.13.1.pkt.1 ustawy Prawo Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do otwarcia rachunku bankowego w celu dokonywania lub przyjmowania płatności za jego pośrednictwem na warunkach określonych w tym przepisie. Jednocześnie ciąży na nim obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku, do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty oraz właściwego urzędu skarbowego. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny (art.66 wskazanej ustawy). Zagrożenie to nie ma jednak odniesienia do sytuacji, gdy spółka nie rozpoczęła dokonywania płatności związanych z podjętą działalnością gospodarczą. W sytuacji, gdy spółka takiej działalności w ogóle jeszcze nie podjęła nie może być mowy o jakiejkolwiek sankcji z tego tytułu. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (Dz.

Porady prawne
U. nr88 poz.439 z 1995r) podmioty gospodarki narodowej (a takim jest w rozumieniu ustawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, por.art. 2 pkt 11) obowiązane są do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. Równocześnie obowiązane są do przekazywania jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach określonych w przepisach szczególnych. Sankcję w odniesieniu do tych obowiązków zawiera art.57 i 58 ustawy. Karze grzywny podlega więc ten, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego a także ten, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu. Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142 poz.702 z 1995r) osoby prawne, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencji i otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP. Obowiązek ten powstaje dla osoby prawnej w dacie złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. Jego niedopełnienie zagrożone jest karą grzywny. W sytuacji, gdy spółka zatrudnia pracowników znajdują zastosowanie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137,poz.887 z 1998r). Wprowadza ona obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego osób fizycznych, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami. Konsekwencją tego jest konieczność płacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 36.1. obowiązek zgłoszenia osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu należy do płatnika składek. Zrealizowany być on winien w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczenia. W wypadku niedokonania tego zgłoszenia , dokonywane jest ono z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Równocześnie płatnikowi grozi sankcja karna w postaci kary grzywny do 5000 złotych (art.98 ustawy).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala spółka, handlowe, działalność gospodarcza, (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

  Jak funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)? Prawo przewiduje różne możliwości zorganizowania działalności gospodarczej w formie spółki. Jedną z form jej prowadzenia może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę (...)

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Czym zajmują się organy nadzorcze? W większych korporacjach takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których naczelną rolę pełni handlowe, nadzór, spółka, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, organy, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odr& zarząd, manager, prezes, przedstawiciel, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast zwrócić uwagę na nieco zaniedbywany (...)

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Czym zajmują się organy nadzorcze? W większych korporacjach takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których naczelną rolę pełni handlowe, nadzór, spółka, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, organy, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

  Jak funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)? Prawo przewiduje różne możliwości zorganizowania działalności gospodarczej w formie spółki. Jedną z form jej prowadzenia może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odr& zarząd, manager, prezes, przedstawiciel, reprezentacja, prowadzenie spraw spółki, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast zwrócić uwagę na nieco zaniedbywany (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem obowiązki, wspólnik (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się m.in. z kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitał ten musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Udziały są wyra udział, (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala spółka, handlowe, działalność gospodarcza, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę w likwidacji

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę w likwidacji

Czy prezes sp.z o.o. będącej w likwidacji może zaciągać zobowiązania, nie informując konerahenta, iż spółka jest w likwidacji?  Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności (...)

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Zgodne z nowym KH spółka z o.o. w organizacji (czyli bezpośrednio po podpisaniu notarialnego aktu umowy spółki) może prowadzić działalność gospodarczą (Art. 11 i 161 KH) Natomiast NIP i REGON nadawane są dopiero po wpisaniu do Rejestru Sądowego. Bez NIP-u nie można np. płacić podatków, (...)

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Kontrakt menedżerski a sp.z o.o.

Wraz z kolegą planujemy założyć sp. z o.o., w której będziemy jedynymi udziałowcami. Czy możemy zatrudnić się we własnej sp. z o.o. na kontraktach menedżerskich (każdy z nas prowadzi jeszcze własną działalność) i jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić (czy w umowie spółki czy w (...)

Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Obecnie likwiduję sp.z o.o. \"X\" w której jedynym udziałowcem jest moja sp.z o.o.\"Y\" Minęło już 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji - i moja inna spółka \"Y\" chce przejąć majątek po zlikwidowanej spółce \"X\". Środki trwałe są na kwotę 8 tyś zł, natomiast kasa w gotówce (...)

Sprzedaż środka trwałego przy zawieszeniu sp.z o.o

Sprzedaż środka trwałego przy zawieszeniu sp.z o.o

W chwili obecnej sp. z o.o. ma zawieszoną działalność do 31.12.2009 roku. Chcemy sprzedać dwa środki trwałe. Jeden do kontrahenta z Polski, drugi do kontrahenta z Niemiec. Czy sprzedaż środka trwałego do kontrahenta z Niemiec wymaga odwieszenia działalności? Spółka z o.o. nie (...)