Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pytanie:

Zatrudniony w mojej firmie pracownik ma umowę na czas określony do końca czerwca tego roku (była to trzecia umowa w moim zakładzie). Nie przedłużam mu umowy, a od 1.07.07 r. (poniedziałek) idzie do nowego zakładu pracy. Nie wykorzystał on urlopu, więc chcę wypłacić mu należny ekwiwalent. Pracownik już mnie poinformował, że nie chce pieniędzy, gdyż zamierza w lipcu iść na urlop w nowym miejscu pracy. Ja jednak postanowiłam wypłacić mu pieniądze. Czy może odmówić przyjęcia ekwiwalentu za urlop ze świadectwem pracy, a jeśli tak, to co mam w takim przypadku zrobić? Jak postąpić z pracownikiem i jak wypłacić pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze. Pracodawca ma prawo wyznaczyć pracownikowi urlopu wypoczynkowego przypadającego w okresie wypowiedzenia i wyznaczenie takiego terminu urlopu wypoczynkowego jest dla pracownika wiążące. Jednakże jeżeli udzielenie urlopu wypoczynkowego w naturze nie jest możliwe z powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop ekwiwalent w pieniądzu. Jedyny przypadek kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to sytuacja kiedy po wygaśnięciu stosunku pracy, pracodawca zawiera z pracownikiem kolejną umowę o pracę w tym samym roku kalendarzowym. Poza tym jednym wyjątkiem pracodawca zawsze ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bez względu na ewentualne zrzeczenie się przez pracownika tego uprawnienia.

Nie przyjęcie przez pracownika świadczenia pieniężnego z tytułu ekwiwalentu pieniężnego tytułem niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, sprawia że pracownik pozostaje w zwłoce wierzyciela z odebraniem świadczenia. Ponieważ jest to świadczenie pieniężne, zwłoka wierzyciela nie zwalnia dłużnika (pracodawcy) z obowiązku zapłaty odsetek (ustawowych) od wysokości świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania w zwłoce.

Jeżeli pracownik złożył na piśmie oświadczenie upoważniające pracodawcę do wypłacania świadczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę na podany w oświadczeniu rachunek bankowy, pracodawca może dokonać zapłaty sumy świadczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na podany rachunek bankowy ze skutkiem zwolnienia z zobowiązania. Jeśli natomiast pracownik nie składał takiego oświadczenia i wynagrodzenie za pracę było pracownikowi wypłacane w formie gotówkowe, również świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinno zostać wypłacone w gotówce.

Innym sposobem na zwolnienie sie z obowiązku płacenia odsetek od nieprzyjętego świadczenia jest złożenie tej sumy do depozytu sądowego. Z chwilą złożenia kwoty świadczenia do depozytu sądowego następuje skutek taki, jakby świadczenie zostało spełnione do rąk wierzyciela. Dłużnik zwolniony tez jest z obowiązku zapłaty odsetek od tej sumy. Należy jednak pamiętać, że odebranie przez osobę składającą przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego rodzi skutek, jak gdyby przedmiot świadczenia nigdy nie został złożony do depozytu sądowego i po stronie dłużnika istnieje obowiązek zapłaty odsetek za cały okres pozostawania przez wierzyciela w zwłoce.

Na koniec pozostaje do omówienia jeszcze jednak kwestia. W opisie stanu faktycznego wspomniała Pani, że jest to trzecia umowa o pracę na czas określony. Zgodnie z kodeksem pracy każda trzecia umowa na czas określony jest umową na czas nie określony (o ile przerwa między pierwszą i drugą umową nie była dłuższa niż 1 miesiąc), bez względu na postanowienia jakie strony tej umowy o pracę zawarły w treści umowy. Oczywiście nie oznacza to, że takiej umowy nie można wypowiedzieć, ale może się okazać, że inny będzie termin wypowiedzenia takiej umowy. Termin wypowiedzenia umowy o pracę na czas oznaczony zależy od stażu pracy pracownika u tego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Skoro pracownikowi przysługuje dłuższy termin wypowiedzenia, pracodawca może skorzystać z uprawnienia do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze w okresie wypowiedzenia. Jeżeli przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy jest równy bądź krótszy od terminu wypowiedzenia, pracownik wykorzysta cały urlop wypoczynkowy w naturze i odpadnie obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Na marginesie warto dodać, że umowa o pracę na czas próby nie jest umową o pracę na czas określony. Jeśli więc pierwsza umowa, którą zawarła Pani z tym pracownikiem była umową na próbę, to umowa o pracę na podstawie której pracownik obecnie świadczy pracę jest drugą z kolei umową o pracę na czas określony i nie będzie traktowana jako umowa na czas nie określony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca (...)

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

Większa ochrona roszczeń pracowników Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozszerza ochronę roszczeń pracowników i przyspiesza udzielanie pomocy finansowej. Zmiany wprowadzone (...)

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

Kodeks pracy nie zabrania nawiązywania więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika, a także nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania z dotychczasowym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.  Zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy Niemniej jednak przyjmuje się, że zasadą (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Kiedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.  Zatem ekwiwalent może przysługiwać jedynie z (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z (...)

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Stan faktycznyRozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron z końcem grudnia a 1 stycznia zawarłam z tym samym pracodawcą umowę na czas określony. Jak to jest z moim urlopem, czy mogę domagać się ekwiwalentu? Czy pracodawca (akurat mnie to nie dotyczyło ale interesuje) może wysłać (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Choroba a prawo do płatnego urlopu

Choroba a prawo do płatnego urlopu

W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) dokonał wykładni dotyczącej prawa do corocznego płatnego urlopu przyznanego na mocy dyrektywy wspólnotowej o czasie pracy (art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o udzielenie urlopu, a kiedy roszczenie o ekwiwalent?

Kiedy przedawnia się roszczenie o udzielenie urlopu, a kiedy roszczenie o ekwiwalent?

Kodeks pracy stanowi, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Odnośnie ekwiwalentu - według obecnego brzmienia Kodeksu pracy (po nowelizacji, która weszła (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (...)

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

Senat o rozszerzeniu ochrony roszczeń pracowników Senat przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat wprowadził jedną poprawkę redakcyjną.   Proponowane w nowelizacji zmiany (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany (...)

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Zasadą jest, iż urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, na jakich zasadach i w jakim wymiarze pracownikowi powinien być udzielany urop wypoczynkowy? Nabycie (...)

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane (...)

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w zakresie prawa pracowniczego. Zasadniczo zmiany wydają się przemawiać na korzyść pracownika. Oto najważniejsze założenia projektu. Świadectwo pracy Propozycje zmian przewidują uściślenie i doprecyzowanie treści tego (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. (...)

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Urlop wypoczynkowy Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? (...)

Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

Podstawowym celem ustawy wprowadzającej specjalne rozwiązania dla służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wypowiedziałem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 3 marca 2003 r. W Świadectwie Pracy widnieje zapis, że nie wykorzystałem urlopu za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 r. Z tego co wiadomo, (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pracownik podjął pracę w mojej firmie w dniu 29.10.2007 r. W tym czasie był na wypowiedzeniu w innej firmie. Okres wypowiedzenia upływał w dniu 03.11.2007 r. W dniu 31.10.2007 r. pracownik nie pojawił (...)

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Wolnym dniem od pracy dla pracownika jest wtorek. Pozostałe dni ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota ) są dniami pracy dla tego (...)

Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego - 12 miesięcy (stosunek pracy - rozwiązany) pracownik w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy. Czy może ubiegać się o rentę inwalidzką (...)

Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

Firma ma kilku pracowników, którzy nie pojawili się w pracy dłuższy okres po zakończeniu pracy na wyjazdowej budowie. Nieobecność pracowników sięgała 2 miesięcy. Firma zamierza (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę przez wypowiedzenie (przez pracownika) lub na mocy porozumienia stron przysługuje pracownikowi ekwiwalent za urlop i kiedy zostaje wypłacony (czy np. z następną (...)

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Pracownik otrzymał wypowiedzenie i został zwolniony ze świadczenia pracy od 18.09.2009 do 30.11.2009. Od 01-17.09.2009 przebywa na urlopie. Wynagrodzenie za czas urlopu wypłacane jest jako średnia (...)

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę (...)

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Roszczenie o urlop wypoczynkowy dla pracownika przedawnia się po 3 latach. Jak liczyć takie przedawnienie? Czy. np urlop za 2002 rok (ekwiwalent za nie wykorzystany urlop), przedawnia się w I kwartale (...)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Jesteśmy placówką oświatową feryjną. W związku z potrzebami wynikającymi z art. 10 ust. 7 K. N. zatrudniliśmy nauczycieli (emerytów i pracujących w innych szkołach), z którymi umowy o pracę (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Od 20 lat pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej. W tym roku chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Prosiłabym o odpowiedź ile w takim przypadku należy mi się odprawy emerytalnej? (...)

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pracownik złożył wypowiedzenie pod koniec miesiąca. Ponieważ był zatrudniony na umowę na czas określony, obejmował go dwutygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończył się na początku następnego (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat pozostały z 2004 roku 34 godziny urlopu zaległego. Umowa została zakończona w dniu 17.09.2005, pracownikowi więc w roku 2005 przysługiwało 15 dni urlopu. (...)

Urlop macierzyński nauczyciela

Urlop macierzyński nauczyciela

Nauczycielka zatrudniona w szkole na czas określony od dnia 01.09.2001 r. do dnia 31.08.2004 r. przebywała na urlopie macierzyńskim w okresie od 09.06.2003 r. do 28.09.2003 r. Po urlopie macierzyńskim (...)

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Sąd pracy nakazał mi wyliczenie sobie, ile chcę, aby w ramach ugody zapłacił mi mój były pracodawca. Podałam go do sądu, bo nie zapłacił mi za niewykorzystane urlopy zwalniając z pracy. Jak (...)

FORUM PRAWNE

Nie wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Nie wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Witam. Bylem zatrudniony w pewnej firmie. Po trzech miesiacach wygasla mi umowa lecz postanowilem jej nie przedluzyc bo otrzymalem bardziej (...)

Ekwiwalent na za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent na za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Witam! Mam pytanie odnośnie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi ekwiwalent pieniężny jeżeli (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Ile przysługuje mi urlopu

Ile przysługuje mi urlopu Witam, pracuje od 01.10.2006 w pewnej firmie i chce wziac w kwietniu, ile do tego czasu bedzie mi przyslugiwac urlopu? Ukonczylem srednia szkole z matura.Jestem na studium policealnym.Czy (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

ekwiwalent za urlop

ekwiwalent za urlop Witam Mam pytanie pracuję na umowę na czas określony czy w moim przypadku należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?Jeśli tak to jak taka sprawa wygląda czy mam złożyć (...)

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

ekwiwalent za niewykorzystany urlop witam Mam problem, mój pracodawca nie chce wypłacić mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, podobno jest to spowodowane tym, że nie przygotowałam na czas odpowiednich (...)

Urlop pracowniczy w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Urlop pracowniczy w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Witam, Mam następujące pytanie: zakład pracy nie chce przedłużyć ze mną umowy o pracę na czas określony - do czasu zakończenia (...)

Pierwsza praca - pierwszy urlop

Pierwsza praca - pierwszy urlop Mam wyksztalcenie wyzsze. W dniu 15 lutego 2001 podjalem moja pierwsza prace w firmie, w ktorej pracuje do teraz tzn 22.05.2002. Pytanie brzmi: ile dni urlopu przysluguje (...)

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i (...)

zaległy urlop wypoczynkowy

zaległy urlop wypoczynkowy Witam Mam takie pytanie co sie dzieje z urlopem niewykorzystanym przez pracownika czy pracodawca może nakazać pracownikowi iść na urlop przymusowo?Z góry dziękuję za (...)

Porady prawne