Gwarancja

Pytanie:

"Czym jest gwarancja? Jak powstaje? Jaka jest jej treść? Kto jest uprawniony z tytułu gwarancji?"

Odpowiedź prawnika: Gwarancja

Uprawnienia z gwarancji nie powstają z mocy prawa, prawo bowiem nie wiąże z samym faktem zawarcia umowy sprzedaży powstania obowiązku gwarancyjnego. Do udzielenia gwarancji dochodzi zatem na podstawie czynności prawnej, jest to akt dobrowolny. Gwarantem może być zarówno sprzedawca jak i producent rzeczy. W praktyce najczęściej występuje gwarancja producenta. Należy stwierdzić, że wynika ona z umowy między wytwórcą rzeczy a jej nabywcą, zawartej przy udziale sprzedawcy, który wydaje kupującemu dokument gwarancyjny wystawiany przez wytwórcę. Do zawarcia umowy potrzebne jest więc wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego określającego treść gwarancji. Umowa określa przesłanki odpowiedzialności gwaranta oraz uprawnienia przysługujące kupującemu w razie ziszczenia się tych przesłanek. Należy więc stwierdzić, że gwarant ma duży wpływ na kształtowanie uprawnień kupującego. W razie wątpliwości poczytuje się, że gwarant jest zobowiązany do:

1. usunięcia wad fizycznych rzeczy,

2. dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Obowiązki gwaranta mogą zostać inaczej określone w dokumencie gwarancyjnym. Kodeksowa regulacja nie zakłada minimalnego zakresu ochrony uprawnionego z gwarancji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika