Import usług z Anglii

Pytanie:

"Otrzymałam faktury z Angli w dniu 02.07. Data wystawienia 20.06, treść opłata licencyjna za dystrybucję programu za maj. Płatność faktury do 31.07. Kiedy w tym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? Należy zaznaczyć, że stawka vat w tym przypadku wynosi 0%. Czy należy te faktury umieszczać w ewidencji VAT? Czy wystarczy umieścić je w księdze po przeliczeniu na polską walutę, np.dowodem wewnętrznym?"

Odpowiedź prawnika: Import usług z Anglii

Moment powstania obowiązku podatkowego określa w tym przypadku art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten dotyczy sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw (por. art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT) i stanowi, iż we wszystkich tych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jednocześnie należy zauważyć, iż z treści pytania należy wnioskować, iż dochodzi do importu usług, a więc do sytuacji, gdy świadczącym usługę na terytorium Polski jest podatnik zagraniczny. O tym, że miejsce świadczenia powyższych usług znajduje się w Polsce decyduje brzmienie art. 27 ust. 3 ustawy, który w przypadku tzw. usług niematerialnych (wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy) wprowadza zasadę, iż miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Fakt ten nie zmienia jednak momenty powstania obowiązku podatkowego, gdyż art. 19 ust. 19 ustawy przewiduje w przypadku importu usług odpowiednie stosowanie, między innymi, art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy. Oznacza to, iż obowiązek podatkowy powstanie u Państwa w dniu 31 lipca (chyba, ze uregulujecie Państwo część lub całość należności wcześniej). Import usług jest jedną z czynności dokumentowanych fakturą wewnętrzną (a nie dowodem wewnętrznym). Odnośnie przeliczenia kwot w powyższym przypadku należy zauważyć, iż przepisy są tu bardzo niejasne. Zasadą jest bowiem przeliczanie kwot w momencie wystawienia faktury, co jednak w przypadku faktur wewnętrznych budzi pewne wątpliwości. Mając na uwadze przepisy obu rozporządzeń wykonawczych należy dojść do wniosku, że najbezpieczniejszym wyjściem jest wystawienie faktury wewnętrznej z dniem powstania obowiązku podatkowego i przeliczenie kwot wykazanych na fakturze według kursu na ten dzień. Odnośnie wykazania powyższej czynności w ewidencji VAT – obowiązują tu zasady ogólne, czynności powyższe należy wykazać w ewidencji zakupu (nabywacie Państwo usługi, nie ma przy tym znaczenia, że rozliczacie Pańtwo te usługi jako import usług). Na zakończenie należy wyjaśnić, iż wykluczone jest, aby w powyższym wypadku obowiązywała stawka 0%. Przepisy nie przewidują w powyższym przypadku takiej stawki (najprawodopodobniej stawka 0% znajduje się na otrzymanej fakturze, co wynika z tego, iż usługi powyższe nie są opodatkowane w Anglii, lecz w Polsce na zasadzie importu usług).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika