Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Pytanie:

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze uchwały dot. zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Udziałowców. Jakie kroki prawne w takiej sytuacji możemy podjąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Niniejsza opinia prawna została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1030), oraz poglądów orzecznictwa i doktryny w zakresie istotnym dla treści opinii.

Stosownie do postanowień załączonej przez Pana umowy spółki, członek zarządu może być odwołany wyłącznie uchwałą zgromadzenia wspólników, przy czym może to nastąpić w każdym czasie.

W celu odwołania prezesa zarządu konieczne jest zatem zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki.

W świetle treści art. 235. § 1 kodeksu spółek handlowych zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Ponadto do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników uprawniona jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Umowa spółki może przyznać to uprawnienie także innym osobom.

Porady prawne
Przepisy art. 236 Kodeksu spółek handlowych przyznają prawo żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. Oznacza to, iż wspólnicy nie mają prawa zwołania samodzielnie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mogą jedynie zgłosić zarządowi żądanie zwołania takiego zgromadzenia, a zarząd ma obowiązek zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.

Jeśli zarząd, wbrew żądaniu wspólników, nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, możliwe będzie wystąpienie do sądu na podstawie art. 237 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym:

Art. 237. § 1. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. § 2. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

§ 3. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, o którym mowa w § 1, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

W piśmiennictwie istnieje spór co do tego, czy do zwołania zgromadzenia wspólników konieczne jest podjęcie uchwały przez zarząd w tym przedmiocie, czy też każdy z członków zarządu może zwołać zgromadzenie działając samodzielnie. Część doktryny jest zdania, iż do zwołania zgromadzenia wspólników wymagana jest uchwała całego zarządu. Według A. Kidyby, „sam dokument zawiadomienia (zaproszenia) na zgromadzenie wspólników może być podpisany nawet przez jednego członka wieloosobowego zarządu, byleby istniały ważne podstawy w postaci podjęcia uchwały przez cały zarząd”1. Uchwała zarządu podjęta powinna być zgodnie z zasadami podejmowania uchwał wyrażonymi w art. 208 kodeksu spółek handlowych (o ile w umowie spółki nie zastrzeżono inaczej), tj. bezwzględną większością głosów. Przeciwnicy powyższego poglądu twierdzą, iż zgromadzenie wspólników może zwołać każdy członek zarządu, co wynika z nieistnienia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zasady kolegialnego działania zarządu2. Istnieje wreszcie koncepcja zakładająca, iż zaproszenie na zgromadzenie wspólników, jako oświadczenie woli zarządu skierowane wobec osób trzecich, powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, nie ma natomiast znaczenia wcześniejsza uchwała zarządu3. Dopełnienie wymogów związanych ze zwoływaniem zgromadzeń wspólników ma znaczenie o tyle, iż przepisy przyznają podmiotom określonym w art. 250 k.s.h. uprawnienie do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Co prawda zaskarżenie takiej uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy (art. 252 w zw. z art. 249 § 2 k.s.h.) W literaturze wyrażono pogląd, iż nawet gdyby uznać, że zgromadzenie wspólników zostało zwołane wadliwie z powodu braku uchwały zarządu, to w przypadku wysłania zaproszeń na to zgromadzenie zgodnie z wymogami określonymi w art. 238 kodeksu spółek handlowych, uchybienie to „nie powinno automatycznie prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na tak zwołanym zgromadzeniu. (…) uchybienia formalne (np. przy zwoływaniu zgromadzenia) nie mające wpływu na treść podjętych uchwał nie powinny uzasadniać wniosku o nieważności uchwał, gdyż wówczas sama uchwała nie jest sprzeczna z ustawą, a uchybienie formalne pozostaje bez związku z jej treścią”4. W orzecznictwie spór o to, czy zwołanie zgromadzenia wspólników przez jednego tylko z członków zarządu powoduje nieważność powziętych na nim uchwał, rozstrzygany jest niejednolicie. W wyroku z dnia 28 maja 1991 r., (I CR 410/90, LEX nr 78128) Sąd Najwyższy uznał, iż „zwołanie zgromadzenia przez zarząd nie mający składu odpowiadającego statutowi albo z pominięciem jednego z członków powoduje, że takie zgromadzenie wspólników nie jest uprawnione do podejmowania jakichkolwiek uchwał, wobec czego akty uchwalone w takim wypadku są bezskuteczne i muszą być traktowano jako nie istniejące (actus non existens)”. Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 29 lipca 1998 r., (II CKN 851/97, LEX nr 50749) stwierdzono, że "w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością każdy członek zarządu może zwołać zgromadzenie wspólników, a tylko wtedy jest potrzebna uchwała zarządu, gdy inny członek sprzeciwi się jego zwołaniu”. W wyroku z dnia 12 października 2012 r. (IV CSK 186/12, LEX nr 1275001) Sąd Najwyższy wskazał, iż „przy badaniu zgodności uchwały z ustawą należy stwierdzić, nie tylko czy zostały zachowane wszystkie określone w ustawie wymogi formalne zwoływania zgromadzenia i podejmowania na nim uchwał, ale także zbadać wpływ określonych uchybień formalnych na treść konkretnej uchwały”. Natomiast w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. (II CSK 176/13, LEX nr 1433564) Sąd Najwyższy zaznaczył, iż „mając na uwadze rangę uchwał, jakie podejmuje zgromadzenie wspólników należy przyjąć, że zwołanie zarówno zwyczajnego jak i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przekracza zakres zwykłych czynności spółki, do której dokonania konieczna jest uprzednia uchwała zarządu (art. 208 § 3 i 4 k.s.h.) Uchwała powzięta na zgromadzeniu wadliwie zwołanym przez osobę do tego niekompetentną np. przez jednego z członków zarządu wieloosobowego jest nieważna i może stanowić podstawę do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały”. W tym ostatnim orzeczeniu zaznaczono, także, że „przyjęty kierunek wykładni nie pozwala na paraliż spółki ze względu na obstrukcyjne działania drugiego członka zarządu (…) gdyż ustawodawca w takim wypadku przewidział dla tego typu sytuacji tryb szczególny zwoływania zgromadzenia wspólników określony w art. 237 k.s.h.”. Nie jesteśmy zatem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy w przypadku, gdyby nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zostało zwołane jedynie przez Pana, obecny prezes zarządu i jednocześnie wspólnik nie mógłby skutecznie zaskarżyć uchwał na nim podjętych i żądać ustalenia ich nieważności jako uchwał sprzecznych z prawem. Zależy to bowiem od poglądu przyjętego w razie sporu przez sąd (sądy – w przypadku odwołania się którejś ze stron od wyroku) w niniejszej sprawie. Art. 238. § 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W szczególności powinien upewnić się Pan, iż zaproszenie zostało skutecznie doręczone prezesowi zarządu jako wspólnikowi, w odpowiednim terminie. Działając w ten sposób będzie mógł Pan powołać się w razie ewentualnego sporu przed sądem na fakt, iż zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie nieprzewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych nie miało wpływu na ważność podjętej uchwały, skoro wszyscy wspólnicy zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, a prezes zarządu jest wspólnikiem mniejszościowym. Niezależnie od tego, czy wybiorą Państwo zwrócenie się do sądu rejestrowego o upoważnienie wspólników do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, czy zdecyduje się Pan sam zwołać ww. zgromadzenie, całą procedurę powinno rozpocząć zgłoszenie przez wspólników zarządowi żądania zwołania zgromadzenia w trybie art. 236 kodeksu spółek handlowych – tzn. na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem odbycia zgromadzenia, z podaniem przyczyny. Następnie powinien Pan, jako członek zarządu, wezwać prezesa do odbycia posiedzenia zarządu w celu podjęcia uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (w sposób przyjęty w spółce – na piśmie, poprzez pocztę elektroniczną, itp. – istotne jest, aby, ze względu na zaistniałą sytuację, dysponował Pan dowodami, iż prezes zarządu otrzymał stosowne wezwania, a Pan należycie wypełnił swoje obowiązki członka zarządu związane z obowiązkiem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników). Jeśli nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie będzie mogło zostać zwołane wskutek braku działań prezesa zarządu w tym kierunku, wspólnicy, którzy wystąpili z tym żądaniem będą mogli zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania tego zgromadzenia. Możliwe jest również zwołanie przez Pana posiedzenia zarządu, a jeśli prezes, należycie zawiadomiony, nie stawi się na nie – podjęcie przez członków zarządu obecnych na zabraniu – tj. Pana, uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Nie jest pewne, czy w razie sporu sąd uznałby, iż został w tym przypadku spełniony wymóg podjęcia uchwały przez cały zarząd, aczkolwiek będzie to kolejny argument, którym mógłby się Pan posłużyć w razie sądowego rozpatrywania kwestii ważności uchwał podjętych na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Podsumowując, przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują w opisanej przez Pana sytuacji wyłącznie zwrócenie się do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników na zasadach określonych w art. 237. Druga z przedstawionych możliwości – tj. zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jedynie przez Pana, działającego jako członek zarządu – niesie ze sobą ryzyko zaskarżenia przez obecnego prezesa zarządu uchwał podjętych na tak zwołanym zgromadzeniu i stwierdzenia ich nieważności przez sąd. Z powodu niejednolitości poglądów orzecznictwa w tym zakresie nie jest niestety możliwe wskazanie, czy takie działanie prezesa zarządu okaże się skuteczne.Niestety ustawa nie przewiduje innego sposobu rozwiązania opisanego przez Pana problemu. W celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości, powinni Państwo zmienić umowę spółki i przyznać uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników także innym osobom.Niezależnie od powyższego, możliwe jest także odwołanie prezesa zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Jeśli prezes zarządu nie zwróci nienależnie pobranych środków, konieczne będzie wytoczenie powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej w spółce jego działaniem na podstawie art. 293 k.s.h., zgodnie z którym: Art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. § 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Wytoczenie powództwa powinno być poprzedzone uchwałą wspólników w tym przedmiocie (tj. dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu), bez podjęcia takiej uchwały spółka nie będzie mieć legitymacji procesowej do wystąpienia z ww. powództwem (art. 228 pkt. 2 k.s.h.). Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W pozwie należy wykazać szkodę, jaką spółka poniosła przez zawinione działanie prezesa, przy czym może to być zarówno rzeczywista strata (damnum emergens), jak i wyrównanie z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans), których spółka nie osiągnęła wskutek zawinionego działania osoby prezesa zarządu. Oczywiście niezbędnym będzie wykazanie, iż środki te nie zostały przeznaczone na działalność spółki.


Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową (...)

Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

Ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim

Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Wynagrodzenia prezesa (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Od 7 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podstawowe zasady tej refundacji określone są zaś w ustawie. Którzy (...)

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Postojowe to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W jakim celu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowany w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Ma podejmować zarówno działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej Przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne.  ##baner## Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych ma obowiązek (...)

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Do 16 października obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zamiast niego od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Polityki (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Oświadczenia majątkowe urzędników

Oświadczenia majątkowe urzędników

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych? Kwestie składania (...)

Rezygnacja ze stanowiska

Rezygnacja ze stanowiska

Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko wiceprezesa - głównego księgowego. Wiceprezes - główny księgowy spółdzielni złożył (...)

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM a stosunek pracy

Prezes SM złożył rezygnację i w czasie trwania okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie przebywał w "okresie nie świadczenia pracy". Czy kodeks (...)

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Jestem od grudnia 2004 prezesem zarządu spółki z o.o w jednoosobowym zarządzie. Ponieważ współpraca ze wspólnikami firmy nie układa się tak, jakbym chciał, chcę zrezygnować ze swojej funkcji. (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Chciałbym odzyskać od NFZ niesłusznie pobraną składkę zdrowotną. Rzecz jasna odwołanie już złożyłem, ale opieszałość NFZ nie zna granic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jak przyśpieszyć (...)

Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

Prezes zarządu sp. z o.o., zajmującej się ochroną osób i mienia, został przez Sąd uznany za winnego zarzucanych mu czynów: złożenia w ofercie przetargowej nieprawdziwych informacji na temat prowadzonej (...)

Odpowiedzialność byłego prezesa i udziałowca

Odpowiedzialność byłego prezesa i udziałowca

Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej, w której byłam również prezesem. Spółka była prowadzona kilka lat, w ostatnim roku działalności w związku z brakiem płatności przez dłużników (...)

Audyt wewnętrzny w gminie

Audyt wewnętrzny w gminie

Pracuję w Spółce z o. o. (będąca własnością Urzędu Gminy), dostałam propozycje pracy na stanowisku pracy Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy. Obecnie nie posiadam odpowiednich uprawnień (...)

Uchybienia w oddelegowaniu do innej pracy

Uchybienia w oddelegowaniu do innej pracy

Od 2000 r. pracowałem w spółce z o.o. która posiadała przychodnie medycyny część swojej firmy w postaci Centrum. Przejęcie rodzinnej na stanowisku zaopatrzeniowca - kierowca. Od 2006 r. spółka, (...)

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Prezes zarządu - chce zrezygnować z funkcji zarząd i wysłać do KRS u swoją rezygnację - tak, żeby został wykreślony z KRS - u ? Pragnę dodać, że prezes jest w konflikcie z jednym ze wspólników (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Umowa o pracę na czas określony bez przedłużenia

Umowa o pracę na czas określony bez przedłużenia Witam, sprawa wygląda następująco. Współprace z pracodawcą(czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) rozpocząłem umową określoną (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Odmowa przyznania renty- co dalej?

Odmowa przyznania renty- co dalej? Witam Moja mama miała wylew w sierpniu 2009 roku, miała sparaliżowaną prawą stronę i do tej pory nie ma sprawnej do końca prawej ręki. Z opinii lekarzy wynika, (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

Zbyt niska wycena samochodu po kradzieży

Zbyt niska wycena samochodu po kradzieży Witam, Ukradziono mi auto. Ubezpieczyciel obliczył jego wartość na podstawie tabel Eurotaxu (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Nie zgodziłem się (...)

Wymówienie najmu lokalu

Wymówienie najmu lokalu Witam, proszę Was o pomoc i radę (najlepiej o kontakt do dobrego specjalisty w tych sprawach w wawie). Sprawa dotyczy lokalu, w którym jestem zameldowany wraz z rodzicami. Rodzice (...)

Po co jest PREZES w sadzie ?

Po co jest PREZES w sadzie ? Napisalem pismo do prezesa Sadu Rejonowego w Stalowej Woli wskazujac na uchybienia w pracy sadu { moim zdaniem } Jerzy Kuszaj New Britain,CT 01-17-08 15 Symco Dr. New Britain,CT (...)

Porady prawne