Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Pytanie:

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie wymyśli on czegoś co mogła by zagrozić tej nieruchomości. Chciałabym aby było mi przyznane prawo do zarządzania spadku po śmierci mamy.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmianami).   Dziedziczenie zostało uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 922 k.c., prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe. W razie braku pozostawionego testamentu przez spadkodawcę, dziedziczenie następuje na podstawie przepisów k.c. Te zaś stanowią, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.(art. 931 k.c.).  

Odnosząc te informacje do przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że jeśli jest Pani współwłaścicielką nieruchomości wraz z matką, a więc Pani matka posiada udział we współwłasności wynoszący 1/2, po jej śmierci udział ten podlegać będzie dziedziczeniu. Tak jak zostało wcześniej wskazane, w pierwszej kolejności dziedziczą zstępni i małżonek. Jeśli więc do spadku powołana będzie Pani oraz brat, czyli dwie osoby, każda z nich otrzyma w spadku udział we współwłasności równy ¼. Aby osiągnąć ten skutek, nie jest konieczne sporządzanie testamentu; ten bowiem w zasadzie powinien zostać sporządzony, jeśli zasady dziedziczenia wynikające z ustawy mają zostać zmodyfikowane.

Porady prawne

Modyfikacja ogólnych zasad w Pani przypadku mogłaby polegać na powołaniu osoby sprawującej zarząd majątkiem spadkowym. Taką osobą może być wykonawca testamentu. Jak wskazuje art. 986 k.c., spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub wykonawców testamentu. Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem.

Wykonawca testamentu, jak wskazuje art. 986(1) k.c., może zostać powołany przez spadkodawcę do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.

Odwołując się do orzecznictwa sądowego i doktryny prawniczej, należy wskazać pewne kontrowersje związane z tą instytucją. Zwłaszcza wątpliwe jest, czy spadkodawca może sporządzić testament, którego jedyną treścią jest wskazanie wykonawcy testamentu. 

6. Na tle powołania wykonawcy testamentu może powstać wątpliwość, czy instytucja ta może być wykorzystywana przy dziedziczeniu ustawowym, a więc wówczas, gdy nie istnieją żadne rozrządzenia testamentowe, poza powołaniem wykonawcy testamentu. Nie można zgodzić się z poglądem, iż "jest już testamentem oświadczenie spadkodawcy, które zawiera tylko ustanowienie wykonawcy dla majątku pozostawionego spadkobiercom ustawowym" (L. Bełza, Skuteczność..., op. cit., s. 48). Po pierwsze, termin "wykonawca testamentu" jednoznacznie wskazuje, na czym polega funkcja osoby wskazanej jako wykonawca. Po drugie, oświadczenie spadkodawcy o ustanowieniu wykonawcy może być jedynym rozrządzeniem testamentowym tylko wówczas, gdy w innych testamentach zawarta jest wola zmarłego podlegająca wykonaniu. Jeżeli bowiem rozrządzeń takich nie ma, to rozrządzenie dotyczące ustanowienia wykonawcy testamentu nie wywołuje żadnych skutków prawnych (nie jest prawnie wiążące) i za testament uznane być nie może. Wątpliwa jest też dopuszczalność powołania wykonawcy testamentu przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji, gdy spadkodawca w testamencie rozrządzi częścią majątku w postaci zapisów windykacyjnych. W takim przypadku wykonawca testamentu nie może być powołany do zarządzania spadkiem, jego rola bowiem ograniczałaby się jedynie do wydania przedmiotu zapisu windykacyjnego osobie, na której rzecz zapis taki został ustanowiony (art. 988 § 3k.c.)1 .

Obowiązki wykonawcy testamentu wskazane zostały w art. 988 k.c. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku.

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe. Wykonawca testamentu powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Pana intencją jest uzyskanie prawa do zarządzania majątkiem spadkowym po śmierci matki. Wskazane wyżej przepisy nie wskazują jednak na możliwość decydowania przez wykonawcę testamentu (lub zarządcę majątkiem spadkowym) o sprzedaży udziału spadkowego należącego do innej osoby. Zarząd majątkiem spadkowym sprowadza się bowiem głównie do podejmowania czynności dotyczących przedmioty wspólnego prawa spadkobierców, w ich wspólnym interesie.

Z ogólnych zasad dziedziczenia wynika, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Na tej podstawie Pani brat, w chwili śmierci matki, otrzyma udział w nieruchomości wynoszący ¼ - jeżeli takie będzie rozrządzenie testamentowe lub w razie braku testamentu, przy dziedziczeniu ustawowym. Oznacza to, że będzie istnieć między Państwem wspólność majątkowa, do której należy stosować przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych. Tak też wskazuje art. 1035 k.c.; jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Jak stanowią przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Ponadto, zgodnie z art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Oznacza to, że osoba, która otrzymała w spadku udział w nieruchomości, może dokonać rozporządzenia tym udziałem (np. sprzedać go innej osobie).

W związku z powyższym należy wskazać, że jeśli po śmierci matki zostanie Pani osobą uprawnioną do zarządzania spadkiem, w zakres zarządu nie będzie wchodzić prawo do decydowania o tym, czy brat powinnien – lub nie powinnien – sprzedawać należący do niej udział. Innymi słowy, nie będzie Pani mogła skutecznie powstrzymać brat przed sprzedażą należącego do niej udziału w nieruchomości lub „przymusić” jej do tego, nawet sprawując zarząd nieruchomością wspólną.

Ponadto, jeżeli brat otrzyma spadek, będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie działu spadku. Ten zaś w odniesieniu do nieruchomości może nastąpić w drodze jej sprzedaży i podziału uzyskanych w ten sposób pieniędzy bądź przyznania nieruchomości na własność jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli, z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zarządca majątku spadkowego nie może wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do żądania działu spadku (zniesienia współwłasności majątku spadkowego). Jeśli więc brat odziedziczy udział w nieruchomości, nie będzie Pani mogła „administrować” sprzedażą jej udziału – lecz będzie Pani uprawniona do złożenia wniosku o dział spadku, który mógłby dokonać się przez spłatę udziału brata i przyznanie całości nieruchomości na Pani rzecz. To jednak oznaczałoby konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego, którego chce Pani uniknąć.

Podobnie też w razie zarządzania nieruchomością nie byłaby Pani uprawniona do jej sprzedaży w całości – mogłaby Pani dokonać jedynie zbycia swojego udziału spadkowego.

Mogłaby Pani uniknąć postępowania o dział spadku wyłącznie wtedy, gdyby matka przyznała Pani w testamencie na własność swój majątek – wtedy stałaby się Pani wyłączną właścicielką nieruchomości. W tym przypadku jednak brat mógłby domagać się od Pani zachowku.

Zachowek jest to kwota pieniężna należna osobie, która byłaby powołana do dziedziczenia na mocy przepisów ustawy, ale została pominięta w testamencie spadkodawcy. Krąg uprawnionych do zachowku wyznacza art. 991 k.c.:

Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). 

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia

Jeżeli na mocy dziedziczenia ustawowego Pani brat otrzymałby po matce udział w wysokości ¼ nieruchomości, zachowek przysługiwałby jemu w wysokości ½ * ¼ = 1/8 wartości spadku po matce (jeżeli nie jest trwale niezdolna do pracy). Równowartość pieniężną tej kwoty musiałaby Pani wypłacić bratu tytułem zachowku. Mogłaby to Pani zrobić dobrowolnie; w razie braku zapłaty brat mógłby wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Podsumowując, ustanowienie Pani jako zarządcy majątkiem spadkowym w testamencie sprawi, że będzie Pani mogła podejmować decyzje m.in. związane z utrzymaniem nieruchomości wchodzącej w skład spadku oraz dokonywać w stosunku do niej innych czynności, zmierzających do zachowania jej w należytym stanie. Nie będzie to jednak oznaczało, że będzie Pani mogła decydować o sprzedaży całości nieruchomości lub udziału, który przypadnie bratu. Aby podejmować decyzje dotyczące całości nieruchomości, musiałby nastąpić dział spadku, a więc zniesienie współwłasności – np. przez przyznanie Pani nieruchomości w całości na własność i spłatę brata.

Aby samodzielnie decydować o sprzedaży nieruchomości po śmierci matki, powinna Pani stać się jej wyłączną właścicielką. Mogłoby to nastąpić w sytuacji, gdyby matka zapisała Pani w testamencie cały swój majątek; wtedy jednak brat byłby odsunięta od dziedziczenia i moógłby domagać się od Pani zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem zachowku.


1 Kidyba A. (red.), Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki., WKP, 2012.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czemu mają służyć nowe przepisy?  Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Ustawa (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Automatycznie staniesz się właścicielem zapisanych w testamencie rzeczy. Wystarczy podpis notariusza. Od 23 października obowiązuje nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma skończyć z fikcją w testamentach. Nowe prawo pozwala przepisać np. samochód, mieszkanie czy nawet całą (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny a umowy z pracownikami

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 25 listopada 2018 wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). Jak zmieni się sytuacja pracownika w razie śmierci takiego pracodawcy? Ustawa powyższa (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Kiedy odpłatne zbycie nieruchomości jest opodatkowane? Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu (...)

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  Chyba nie ma pracownika – niezależnie od wieku – który nie zaczyna się w pewnym momencie zastanawiać, jaka będzie jego emerytura. Być może, iż pracownikowi ubędzie zmartwień, bo teraz nie musi zbierać na swoją emeryturę utartą jedyną drogą uiszczania składek (...)

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

Kiedy wdowcy mają prawo do renty rodzinnej?

  Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) jest, poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Zarządzanie majątkiem po śmierci spadkodawcy

Zarządzanie majątkiem po śmierci spadkodawcy

Mój konkubent po śmierci żony i dzieci zarządza ich wspólną posesją (gospodarstwo agroturystyczne). Sąd wyznaczył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku do października b.r. Wiadomo na podstawie (...)

Roszczenia między spadkobiercami

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł (...)

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Witam serdecznie, od 20 lat jestem w nieformalnym związku z moją partnerką. Nie mamy ślubu. Chciałbym się dowiedzieć od Państwa czy istnieje szansa że w razie mojej śmierci, moja emerytura przejdzie (...)

Prawo właściwe dla dziedziczenia

Prawo właściwe dla dziedziczenia

Mój narzeczony i ja bierzemy ślub w Niemczech, zostanie on zarejestrowany w Polsce. Które prawo spadkowe - polskie czy niemieckie - będzie nas obowiązywać? Od czego to zależy? Jak wygląda dziedziczenie (...)

Pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy

Pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy

Miałem pełnomocnictwo do kont bankowych mojej mamy. Po jej śmierci wypłaciłem z nich pieniądze. Czy grożą mi konsekwencje prawne (karne)?  Co do zasady pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Po śmierci ojca, zgodnie z prawem spadkowym jestem (razem z mamą) uprawniona do dziedziczenia części ich wspólnego mieszkania, wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Jakie będą konsekwencje (...)

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Zakup domu w pracowniczym ogródku działkowym

Witam. Planuję zakup domku na terenie pracowniczego ogródka działkowego (wymiarami spełnia warunki określone w ustawie, choć jest raczej całoroczny). Właściciel określa stan prawny - jako dzierżawa (...)

Renta po zmarłym a masa spadkowa

Renta po zmarłym a masa spadkowa

Mąż zmarł 20 listopada, 23 listopada listonosz przyniósł rentę, którą odebrał syn, a później od niego wzięłam ja. W momencie tym uważałam, że są to pieniądze należne mężowi. Nie byłam (...)

Przedawnienie podatku od spadków

Przedawnienie podatku od spadków

Po śmierci mamy w 1994 roku połowę domu odziedziczył mąż, syn i córka. W 2002 roku odbyła się sprawa spadkowa o nabycie spadku zakończona prawomocnym wyrokiem - wszyscy po 1/3 w równych częściach. (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

Co się dzieje z prawami i obowiązkami spółki z o.o. w razie zgonu jedynego jej członka zarządu - prezesa? Co się będzie działo z egzekucją toczącą się przeciwko spółce po zgonie prezesa? (...)

Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, (...)

Prawo do miejsca w grobie

Prawo do miejsca w grobie

Ojciec mojego męża został pochowany na Powązkach Wojskowych, w grobie rodzinnym, gdzie został pochowany jego brat, który zginął w Powstaniu Warszawskim. W tym grobie również jest pochowana matka (...)

FORUM PRAWNE

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci

Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci Witam, serdecznie. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co mam robić. Mój ojciec zmarł we wrześniu 2007r. o jego śmierci się dowiedziałam się o od (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Darowizna przed śmiercią a zachowek

Darowizna przed śmiercią a zachowek Witam Bardzo Was proszę o pomoc. Babcia 3 lata temu za zywota zapisala mi umową darowizny mieszkanie. babcia po smierci dziadka byla jeynym włascicielem gdyz tata (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

Porady prawne