Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

Pytanie:

"W wyroku rozwodowym syna (czerwiec 2007) Sąd orzekł alimenty: na wnuka 350 zł i na niepracująca byłą żonę syna 250 zł miesięcznie. W kwietniu ubiegłego roku syn stracił pracę i zaprzestał płacić alimenty. Była synowa złożyła pozew o alimenty na wnuka ode mnie. Alimenty na wnuka syn wznowił dobrowolnie wysyłając comiesięcznie przekazem pocztowym 350 złotych. Pozew o alimenty na wnuka Sąd oddalił. Syn podjął prace nisko płatną i komornik zajął część jego poborów na rzecz spłaty powstałych poprzednio zaległości w wysokości 208zł. Alimenty na wnuka płacił nadal dobrowolnie wspomagany finansowo przez nas - jego rodziców. Po listopadowej i grudniowej (razem 700zł) racie była synowa odmówiła listonoszowi przyjęcia pieniędzy umieszczając adnotację „Nie odbiorę dopóki nie zostaną spłacone należności komornicze. Podpis”. Syn chciałby złożyć świadczenie do depozytu sądowego. Jak postępować w celu złożenia nieprzyjętych alimentów w depozycie sądowym? Czy trzeba ponosić jakieś dodatkowe koszty i czy można wnosić o ich umorzenie? Jak wyglądać powinien dokument wnoszący alimenty do depozytu sądowego?"

Odpowiedź prawnika: Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

Postępowanie o złożenie świadczenia do depozytu sądowego jest postępowaniem nieprocesowym. Składa się z dwóch etapów - postępowania z wniosku dłużnika o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego i postępowania z wniosku wierzyciela o wydanie przedmiotu złożonego do depozytu sądowego.

Sądem właściwym w niniejszej sprawie jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca wykonania zobowiązania, a jeśli tego miejsca nie da się ustalić, sąd właściwy dla miejsca zamieszkania czy też siedziby wierzyciela.

Złożenie świadczenia do depozytu sądowego polega na złożeniu wniosku, w którym dłużnik:

  1. określi zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot; 

  2. przytoczy okoliczności uzasadniające złożenie; 

  3. dokładnie oznaczy przedmiot, który ma być złożony; 

  4. wskaże osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić. 

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione - sąd będzie więc badał wyłącznie okoliczność nieodebrania świadczenia przez matkę dziecka - dlatego też, jako załącznik do wniosku, należy dołączyć dokument poświadczający, iż żona odmówiła dobrowolnego przyjęcia świadczenia.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.

Jeśli natomiast dłużnik zobowiązany jest do świadczeń powtarzających się, sąd może zezwolić dłużnikowi na składanie w przyszłości do depozytu dalszych świadczeń w chwili, gdy staną się wymagalne. O złożeniu każdego świadczenia sąd zawiadamia wierzyciela.

Wniosek powinien oczywiście spełniać ogólne wymagania dla pisma w sprawie - data, oznaczenie sądu, oznaczenie pisma, oznaczenie uczestników postępowania, wniosek (żądanie), uzasadnienie, podpis, wymienienie załączników, opłata. We wniosku należy wskazać wnioskodawcę i uczestnika postępowania, należy go oczywiście uzasadnić. Wniosek należy złożyć wraz z odpisem, podlega on opłacie w wysokości 100 zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 692 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego

  • Art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych

W zakresie zwolnienia od kosztów sadowych prosimy o zapoznanie się z artykułami:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika