Jawność umowy o zamówienie publiczne

Pytanie:

"W ramach przetargu publicznego w trybie nieograniczonym i wyborze naszej oferty została zawarta umowa pomiędzy urzędem miejskim i naszą firmą. Uzyskaliśmy informację, iż jeden z petentów urzędu, który rości pretensje względem naszej firmy kazał urzędnikom wykonać kserokopię naszej umowy zawartej z urzędem miejskim. Informuję, że osoba trzecia nie brała udziału w postępowaniu przetargowym, a uzyskała dane handlowe dotyczące umowy, co w naszym odczuciu nie miało prawa nastąpić. Proszę o odpowiedź czy i kto ma prawo wglądu jak również wykonywania odpłatnych kserokopii dokumentów dotyczących naszej firmy np. umowy, oferty, korespondencji i rozliczeń wykonywanych w ramach zawartej umowy? Jeżeli udzielanie takich informacji jest możliwe to w jakim trybie administracyjnym należy się o takie informacje zwracać (pisemnie, ustnie)? Jeżeli natomiast udzielanie takich informacji osobom trzecim jest zabronione, to w jaki sposób można wyegzekwować zwrot dokumentów przekazanych przez urząd miejski osobie trzeciej."

Odpowiedź prawnika: Jawność umowy o zamówienie publiczne

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”, zawierający co najmniej:  

  • opis przedmiotu zamówienia,

  • informację o trybie udzielenia zamówienia,

  • informacje o wykonawcach,

  • cenę i inne istotne elementy ofert,

  • wskazanie wybranej oferty lub ofert.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania zwołanego w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

Nie są natomiast jawne dokumenty związane z wykonywaniem umowy. Zasada jawności dotyczy bowiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – odnosi się więc do umowy, oferty, ale już nie do rozliczeń związanych z wykonywaniem zobowiązania. Ponadto zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

Sposób udostępniania dokumentów związanych z przetargiem określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zgodnie z nim zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 

Jawność postępowania dotyczy wszystkich podmiotów, a nie tylko tych, które brały udział w postępowaniu. Na podstawie wspomnianych przepisów. Ewentualne ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać z zastrzeżenia wykonawcy dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub z ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wydaje się jednak, by zapoznanie się z treścią umowy naruszało którąś z powyższych ustaw.

W szczególności zastrzeżeniem tajności nie mogą być objęte nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna, która jest znana lub można się o niej dowiedzieć zwykła drogą. Nie może też stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa technologia czy organizacja powszechnie znana czy stosowana (tak wyrok Zespołu Arbitrów z 25 kwietnia 2003 r. UZP/ZO/0-466/03). 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika