Krąg uprawnionych do zachowku

Pytanie:

W dniu 13.04.1994 r. została notarialnie zawarta umowa darowizny, w której stwierdza się między innymi: \"Jan i Anna małżonkowie Kowalscy oświadczają, że od dnia 01.01.1951 r. pozostają w związku małżeńskim, zaś powyższa nieuchomość (będąca przedmiotem darowizny) nabyta w czasie trwania małżeństwa za pieniądze dorobkowe stanowi ich majątek wspólny. Małżonkowie Jan i Anna Kowalscy darują synowi Jerzemu Kowalskiemu i synowej Barbarze Kowalskiej zabudowane pgr. pgr. A i B o łącznej powierzchni 0,1ha, postanawiając, że podarowane parcele stanowić będą majątek wspólny obdarowanych, a małżonkowie Jerzy i Barbara Kowalscy darowiznę tę przyjmują, stwierdzając, że umowy majątkowej małżeńskiej nie zawierali. Darczyńcy obciążają obdarowanych obowiązkiem wykonania następujących poleceń: ustanowienia na ich rzecz prawa dożywotniego i bezpłatnego użytkowania zabudowanych parcel, sprawienia darczyńcom pogrzebów odpowiadających zwyczajom miejscowym oraz postawienia stosownych nagrobków, a Jerzy i Barbara Kowalscy ustanawiają na rzecz Jana i Anny małżonków Kowalskich prawo do dożywotniego i bezpłatnego użytkowania zabudowanych pgr. pgr. A i B, oraz zobowiązują się wypełnić pozostałe polecenia. Jan i Anna Kowalscy ustanowienie prawa użytkowania przyjmują.\" W dniu 15.09.2004 r. jeden z darczyńców - Jan Kowalski - zmarł nie pozostawiając testamentu. 1. Czy córka Jana i Anny Kowalskich - Maria Jabłońska zachowuje prawo do dziedziczenia po ojcu w zakresie dotyczącym przedmiotu darowizny, a jeśli tak to w jakiej formie i w jakiej części, jakich formalności i w jakim terminie powinna ona dopełnić, aby zapewnić sobie prawo do spadku? Jeśli córce Marii Jabłońskiej przysługuje zachowek, to jak na wysokość tego zachowku wpłynie darowizna dokonana na rzecz brata Jerzego Kowalskiego, a jak darowizna dokonana na rzecz bratowej Barbary Kowalskiej? Czy prawo do dziedziczenia po mężu przysługuje żonie zmarłego darczyńcy Annie Kowalskiej. Jeśli tak to w jakiej formie i w jakiej wysokości? Jak należy rozumieć prawo do dożywotniego i bezpłatnego użytkowania przedmiotu darowizny przez darczyńców. W szczególności, czy prawo to może być ograniczane przez obdarowanego/obdarowanych np. przez wydzielenie części nieruchomości jedynie do użytku obdarowanego/obdarowanych? Czy obdarowany może na terenie nieruchomości będącej przedmiotem darowizny wykonywać czynności będące sprzeczne z wolą darczyńców, np. czy wbrew woli darczyńców obdarowani mogą wyciąć drzewa posadzone na tej nieruchomości przez darczyńcę, mające dla darczyńcy wielką wartość sentymentalną i emocjonalną.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Krąg uprawnionych do zachowku

Czynność prawna, w której małżonkowie X i Y darują własność nieruchomości na rzecz syna i synowej - małżonków A i B w zamian za ustanowienie prawa bezpłatnego użytkowania tej nieruchomości stanowi połączenie umowy darowizny i umowy dożywocia. Darczyńcy X i Y mogą na podstawie takiej czynności użytkować nieruchomość w zakresie i w  sposób określony w umowie. Jeśli zatem umowa ogólnie stwierdza, że X i Y mogą korzystać z zabudowanych działek pgr  c i d, to oznacza, że mogą korzystać z całej ich powierzchni  zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli obdarowani muszą zapewnić darczyńcom swobodę w poruszaniu się po całej powierzchni tych działek działek, a nie np. po pasie szerokości 100 cm. Jednak wskutek zawarcia umowy darowizny właścicielem działek stali się małżonkowie A i B, a zatem darczyńcy X i Y nie mogą już decydować, np. o sposobie zagospodarowania tych działek, o posadzeniu czy wycięciu drzew, gdyż o tym decydują obdarowani będący właścicielami. Tylko jeśli w  umowie byłoby napisane, że obdarowani A i B zobowiązują się, że nie wytną drzew, które mają dla darczyńców wartość sentymentalną, nie mogliby tego zrobić. Darczyńcy X i Y mają bowiem do działek ograniczone prawo w postaci użytkowania, czyli korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Z drugiej strony obdarowani dokonując zagospodarowania nie mogą uniemożliwiać darczyńcom użytkowania działek. Jeśli zatem w umowie napisano, że darczyńcy X i Y mogą korzystać z zabudowanych działek, to oznacza, że obdarowani nie mogą, np. zaorać trawy rosnącej na działkach lub posiać na nich zboża w taki sposób, że darczyńcy nie mogliby już po nich swobodnie poruszać się chyba, że jest to działka uprawna i darczyńcy też chcą korzystać z niej poprzez prowadzenie upraw. Jesli zatem nie napisano w umowie szczegółowo o sposobie uzytkowania działek przez X i Y, to decyduje o tym przeznaczenie działek., np. działki rolne można uprawiać na powierzchni wskazanej w umowie, działki zabudowane z kolei służą do spacerów, wjazdu i dojścia do budynku oraz wypoczynku.       

Porady prawne

Ustanowione prawo dożywocia wygasa lub ulega odpowiedniemu zmniejszeniu wraz ze śmiercią jednego z uprawnionych darczyńców. Prawo to nie podlega bowiem dziedziczeniu. W razie śmierci małżonka X, jego prawo do korzystania z działek c – i d wygasa, a może  z nich korzystać już tylko małżonek Y.

Małżonka Y, która nie jest zadowolona ze stosunków z obdarowanymi A i B może odwołać darowiznę, ale tylko co do swojej ½ części (pozostała 1/2 część należała do małżonka Y) oraz co do części, w której jest powołana do dziedziczenia po mężu, czyli łącznie co do 4/6. To samo może zrobić córka darczyńcy co do 1/6 części jako jego spadkobierczyni. Pozostałą część 1/6 ma obdarowany syn A. Trzeba to zrobić na piśmie i złożyć powództwo o zobowiązanie A i B do złożenia oświadczenia woli przenoszącego własność nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Jednak w taki procesie małżonka Y musiałaby udowodnić, że obdarowani byli rażąco niewdzięczni wobec niej i jej zmałego męża X, np. znęcali się psychicznie lub fizycznie, nie pozwolili im użytkować działek. Poza tym powództwo takie może być wytoczone nie później jak w ciągu 1 roku od daty, gdy darczyńca lub spadkobierca darczyńcy dowiedział się  o niewdzięczności. Co do części  należnej zmarłemu Y należałoby udowodnić, że  już w chwili śmierci obdarowani byli wobec niego niewdzięczni.    

Jeśli darczyńca X umarł nie pozostawiając testamentu, dziedziczą po nim spadkobiercy ustawowi, czyli obdarowany syn, córka i małżonka Y po 1/3 części każdy z nich. Jeśli jednak nie dojdzie do odowłania darowizny w trybie przedstawionym powyżej, w skład spadku po nim nie wejdzie  ½ część nieruchomości (pozostała ½ należała do żony Y), którą rozporządził za życia, gdyż darował ją synowi i synowej A i B. W rezultacie zatem, jeśli nie pozostawił innego majątku niż nieruchomość, córka i małżonka  fizycznie nie otrzymają żadnej rzeczy. Własność nieruchomości przeszła na syna i synową i nie może być przedmiotem dziedziczenia. Prawo użytkowania działek c i d nie jest zaś prawem własności, a tylko prawem do korzystania, wygasa z chwilą śmierci uprawnionego X i nie jest dziedziczone. Gdyby natomiast zmarły X pozostawił jakiś majątek inny niż nieruchomość, którą darował A i B, wówczas przy jego dzieleniu między małżonkę oraz syna i córkę, obdarowany syn musiałby zaliczyć darowiznę na poczet przypadającego mu udziału w spadku.

Zachowek należałby się córce  zmarłego X oraz jego żonie Y tylko wtedy, gdyby pozostawił on testament, w którym by je pominął. W wypadku, gdy brak testamentu, a zatem córka i żona są powołane  z ustawy do dziedziczenia nie otrzymają zachowku. Nie ma tu znaczenia, że z powodu braku inneog majątku niż darowana synowi nieruchomość, nic w rzeczywistości nie otrzymają. Powołanie do spadku z ustawy oznacza bowiem tylko tyle, że dana osoba jest spadkobiercą zmarłego, ale nie gwarantuje jej, że fizycznie  otrzyma jakąś rzecz po zmałym. Poza tym przy obliczaniu zachowku nie bierze się pod uwagę darowizn dokonanych 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

Stan faktyczny    Rodzice nasi podarowali 2/3 nieruchomości jednej ze swoich wnuczek, a naszej siostrzenicy. Ojciec zmarł w 2002 r., a mama w 2004 r. Czy podarowana część nieruchomości wchodzi do masy spadkowej?   Opinia prawna   W omawianym stanie faktycznym nie jest do (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

  Stan faktyczny   Po opłaceniu pełnego wkładu budowlanego w celu otrzymania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego teściowa przekazała Aktem Notarialnym na podstawie Umowy Darowizny swoje mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,78m2 mojej córce. Wspomniana (...)

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Zachowek z gospodarstwa rolnego

Spadkodawca był właścicielem gospodarstwa rolnego. Miał dwoje dzieci, syna i córkę. W 1990 roku przekazał gospodarstwo w darowiźnie synowi. Ta darowizna wyczerpała cały spadek. Spadkodawca zmarł w 2004 roku. Po jego śmierci córka wystąpiła przeciwko bratu o zachowek. (...)

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Brak odpowiedniej ilości mieszkań w Polsce powoduje, że w przypadku dziedziczenia kwestia lokalowa nierzadko staje się poważnym problemem. O ile w sytuacji, gdy spadkobranie opiera się na ustawie, najbliżsi spadkodawcy zazwyczaj uzyskują po nim lokum, o tyle dziedziczenie testamentowe nie daje (...)

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku  to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w dniu 23 października 2011 roku.  Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku (...)

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

Oskarżyciel publiczny i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w apelacji od wyroku sądu rejonowego zarzucili orzeczeniu obrazę prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. przez nieorzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody, pomimo złożenia wniosków przez osoby najbliższe, (...)

Kto może dochodzić zachowku?

Kto może dochodzić zachowku?

Roszczenie o zachowek jest formą ochrony prawnej interesów majątkowych osób najbliższych spadkobiercy. Dzięki niemu mogą oni dochodzić części swojej schedy spadkowej, pomimo pominięcia ich w testamencie lub darowiznach uczynionych za życia spadkobiercy. Co istotne, pominięci (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Warunki ubiegania się o pożyczkę z PFRON niekonstytucyjne

Warunki ubiegania się o pożyczkę z PFRON niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (upoważnienie ustawowe).Trybunał orzekał w sprawie zgodności: § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci (...)

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Postępowania o ogłoszenie upadłości nie wszczyna się z urzędu, należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Prawo określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, a spośród nich wskazuje na podmiot, który ma obowiązek taki wniosek złożyć. (...)

Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa ta zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS. ##baner## Wyższe świadczenia W myśl znowelizowanych przepisów (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Wsłuchanie się w głos przedsiębiorców oraz firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji, aby wspólnie wypracować rozwiązania prawne umożliwiające ochronę dorobku firm rodzinnych w przyszłości – to jeden z głównych celów konsultacji publicznych, jakie w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Krąg uprawnionych do zachowku

Krąg uprawnionych do zachowku

Ciotka zmarła nie mając potomstwa, wcześniej podarowała mieszkanie własnościowe swojej siostrzenicy. Czy rodzona siostra ciotki ma prawo ubiegać się o zachowek? Do zachowku uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, natomiast do zachowku nie jest uprawnione (...)

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie wymyśli on czegoś co mogła by zagrozić tej nieruchomości. Chciałabym aby było mi przyznane prawo (...)

Wydziedziczenie a testament negatywny

Wydziedziczenie a testament negatywny

Jaka jest różnica między wydziedziczeniem a pominięciem kogoś w testamencie? Art. 1008 Kodeksu cywilnego. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie) Wydziedziczenie jest więc de facto sposobem na pozbawienie uprawnionych zachowku. (...)

Osoba niegodna zachowku

Osoba niegodna zachowku

Mąż w testamencie przepisał mi mieszkanie. Po jego śmierci adoptowana córka, która otrzymała od niego w swoim życiu wszystko: mieszkanie, studia itp. rości sobie prawo do zachowku. Przez lata jednak (20 lat) nie utrzymywała z moim mężem a jej ojcem żadnych kontaktów. Jakie warunki muszą (...)

Ustalenie składników majątkowych

Ustalenie składników majątkowych

Złożyłam w sądzie pozew o zachowek, nie znam jednego z numerów kont bankowych spadkodawcy oraz adresu garażu będącego jego własnością. Czy sąd \"ma obowiązek\" ustalić te składniki na mój wniosek, czy \"może ,ale nie musi\", i czy mogę o to wystąpić przed pierwszą rozprawą czy już (...)

Instytucja zachowku, uregulowanego w przepisach Kodeksu cywilnego

Instytucja zachowku, uregulowanego w przepisach Kodeksu cywilnego

Na czym polega instytucja zachowku, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego? Zasadą jest swoboda testowania. Oznacza to, iż spadkobierca może rozporządzić swoim majątkiem na śmierci według własnej woli. Zasada to doznaje jednak pewnych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest instytucja (...)

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

Wnuczka otrzymała aktem notarialnym darowiznę nieruchomości od dziadka z zaznaczeniem, że ta darowizna jest wyłączona z masy spadkowej. Po śmierci dziadka okazało się, że to wyłączenie nie jest ważne i wnuczka jest zobowiązana do wypłaty zachowków. Oprócz wnuczki darowiznę innej nieruchomości (...)

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

Ojciec przed śmiercią dokonał rozdysponowania części majątku poprzez dokonanie darowizn na rzecz niektórych tylko dzieci. Niektóre z dzieci nie otrzymały jednak żadnych darowizn. Po śmierci ojca okazało się, iż pozostawił on jeszcze majątek, ale nie pozostawił testamentu. Spadkobiercami (...)

Obowiązywanie zasady swobody testowania

Obowiązywanie zasady swobody testowania

Co oznacza obowiązywanie zasady swobody testowania? Obowiązywanie zasady swobody testowania oznacza, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku jedną osobę z pominięciem najbliższych krewnych. Powstaje zatem konieczność ustawowego zabezpieczenia interesów (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Kilka miesięcy temu mój ojciec spisał notarialnie akt darowizny, w którym darował siostrze swój udział (52%) w kamienicy w centrum Krakowa. Siostra z rodziną obecnie mieszkają w tej kamienicy. W zamian za darowiznę siostra ma płacić ojcu drobną sumę miesięcznie. Kamienica stanowi większość (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego

Żądanie zachowku od obdarowanego

W jakich sytuacjach można żądać zachowku od obdarowanego przez spadkodawcę? Zgodnie z art. 1000 k.c. jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej (...)

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. On się na to zgadza i nie rości do tego mieszkania praw. Ona przez lata pomagała mu materialnie. (...)

Roszczenie o zachowek a darowizna

Roszczenie o zachowek a darowizna

Moja matka darowała (akt notarialny) mojemu bratu kamienicę w 1999 r. Matka obecnie żyje, czy po jej śmierci będę miał prawo domagać się od brata zachowku? Zgodnie z przepisem art. 991 Kodeksu cywilnego (k.c.) zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy (...)

Prawo do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym

Prawo do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym

W najbliższym czasie odbędzie się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, ale ewentualny spadek został wcześniej (2 lata temu) przekazany w formie darowizny jednemu ze spadkobierców ustawowych. Co można zrobić i w jakiej formie, aby wystąpić o zachowek, jeśli taki należałby się jeszcze innym (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. Za życia ojca i matki przekazali oni darowizną nieruchomość gruntową na rzecz X. (...)