Moc prawna dowodu z dokumentów

Pytanie:

Co to są dowody z dokumentów? Kiedy się je stosuje? Jaką mają moc dowodową?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moc prawna dowodu z dokumentów

Nie ma możliwości ustalenia jednolitej definicji dokumentu. Określone dziedziny prawa swoiście rozumieją pojęcie dokumentu. Inaczej to pojęcie jest rozumiane na gruncie prawa karnego, a inaczej na gruncie prawa cywilnego. Oczywiście istnieją również pewne zbieżne cechy. Dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Dowód z dokumentu zawsze może być wykorzystany w postępowaniu dowodowym. Musi jednak być dostępny oraz przydatny dla określonego postępowania. Dostępny jest dowód z dokumentu, gdy wiadomo, że istnieje i można go uzyskać celem przedstawienia w określonym postępowaniu. Przydatny dowód z dokumentu jest wtedy, gdy dotyczy stanu faktycznego rozstrzyganego przez dany organ. Np. dokument w postaci dowodu osobistego nie zastępuje prawa jazdy.

Porady prawne

Moc dowodowa dokumentu jest uzależniona od prawdziwości, bezsporności, trafności. Dokument, jak każdy dowód, podlega ocenie przez organ prowadzący postępowanie dowodowe. Nie ma ogólnej zasady, że świadek jest lepszy od dowodu i odwrotnie. Pewne znaczenie dla mocy dowodowej ma rozróżnienie dowodów z dokumentów prywatnych i urzędowych. Te drugie mają oczywiście silniejszą moc dowodową, choć z góry nie można tego faktu przesądzać.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne