Nabycie gruntu rolnego o powierzchni ponad 500 ha

Pytanie:

Rolnik prowadzi gospodarstwo na gruncie dzierżawionym od ANR. Jest to duże gospodarstwo, które przekracza powierzchnię 500 ha. Gdy Agencja będzie sprzedawała ten grunt, chce on skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu. Zgodnie z przepisami Agencja może sprzedać grunt o ile jego powierzchnia nie jest większa niż 500 ha. Czy w takiej sytuacji Agencja sprzeda mu grunt o wielkości 500 ha? Czy są przepisy, które mówią o tym, że w określonych sytuacjach rolnik może nabyć większą połać dzierżawionego terenu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie gruntu rolnego o powierzchni ponad 500 ha

25.10.2007

Ustawa z dnia 19 października 1999 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zawiera ograniczenie w zakresie zbywania nieruchomości rolnych powyżej określonej powierzchni. Przepis art. 28 a w/w ustawy stanowi, iż:


  1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.
  2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
  3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.


W świetle powyższego sprzedaż nieruchomości rolnej przez ANR nie może mieć miejsca, jeżeli w wyniku tej sprzedaży powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy przekroczyłaby 500 ha. Żadne przepisy prawne nie przewidują innych zasad w zakresie zbywania nieruchomości rolnych ponad wskazaną powierzchnię.

Potrzebujesz porady prawnej?