Nieokreślony charakter zabudowy

Pytanie:

Na działce rolnej stoi domek drewniany, nie osadzony w ziemi tylko stojący na palach. Nie ma pozwolenia na zabudowę - nie występowaliśmy o nie, bo ustawa "Prawo budowlane" z 1994r. z późn. zm. nie przewiduje tego typu zabudowy. Według art. 3 można by jedynie uznać to za budynek tymczasowy, jednak do tego potrzebne by było określenie czasu rozbiórki lub przeniesienia - a więc w świetle prawa to w ogóle nie jest budynek. Nadzór budowlany wszczął postępowanie, zaklasyfikował tą konstrukcję jako "zabudowa letniskowa" i domaga się okazania pozwolenia na zabudowę. Co więcej, dowiedzieliśmy się że rok temu obszar, na którym leży nasza działka, stał się obszarem chronionego krajobrazu (o czym nikt nas nie raczył poinformować) i przez to dochodzi następne obostrzenie: Zakaz budowania czegokolwiek do 100 metrów od linii brzegowej jezior. Altana znajduje się około 50 metrów. Altana powstała głównie w celu przechowywania łodzi, ale także po to, aby podczas pobytu nad jeziorem móc "schować się przed deszczem". Nadzór budowlany opisał konstrukcję następująco: Budynek o wymiarach 6.50x5.00m, wysokość 5.30m, obiekt parterowy z poddaszem użytkowym niepodpiwniczony, osadowiony na bloczkach betonowych. Ściany drewniane, konstrukcja dachu drewniana krokwiowa, dach dwuspadowy pokryty płytami falistymi "ondulina". W budynku brak instalacji wewnętrznych, tzn. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Czy fakt, że ustawa Prawo Budowlane nie wspomina o takim typie zabudowy może oznaczać, że to w ogóle nie jest budynek, i jak wykazać, że w związku z tym nadzór budowlany wszczął postępowanie na podstawie własnej, niezgodnej z prawem klasyfikacji naszej konstrukcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieokreślony charakter zabudowy

Zgodnie z ustawą prawo budowlane pozwolenie na budowę jest potrzebne w przypadku każdej budowy, poza wyjątkami wymienionymi w art. 29 ustawy prawo budowlane. Budowa zaś to wykonywanie każdego obiektu budowlanego, nie tylko budynku, ale także budowli bądź obiektu małej architektury. Budowlę zaś definiuje art. 3 pkt 3 tej ustawy. Definicja ta nie jest szczególnie jasna, w literaturze jednak przyjmuje się, iż jest nią każdy obiekt budowlany inny niż budynek lub obiekt małej architektury (Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Kisilowska Helena (redakcja), Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary, Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej.

Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 448). W orzecznictwie uznawano za budowle wszystkie instalacje, które są trwale związane z gruntem, przy czym to trwałe związanie z gruntem należy rozumieć tak jak to ma miejsce w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2008 r. II SA/Wr 705/2007 „O tym, czy obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy jedynie sposób w jaki zagłębiono go w gruncie, ani też technika w jakiej tego dokonano. Istotne jest natomiast, czy posadowienie to jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. W przypadku urządzenia reklamowego o rozmiarach takich, jak w niniejszej sprawie, polega to na zapewnieniu słupowi i tablicy takiej podstawy, która uniemożliwi jej przesunięcie, przewrócenie czy też zapewni odporność na silne podmuchy wiatru." W orzeczeniu tym chodziło o reklamę, ale uwagi te mogą też odnosić się do obiektu wskazanego w pytaniu.  Jeśli zatem konstrukcja Państwa obiektu jest na tyle trwała, że uniemożliwia jego przesunięcie, przewrócenie, zapewnia odporność na silne podmuchy wiatru, to można przyjąć, iż jest to budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3.

Co do zasady na taką wykonanie takiej budowli konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjątki od tego stanowią sytuacje opisane a art. 29 ust. 1 (przy czym należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach konieczne jest samo zgłoszenie obiektu właściwemu organowi). W tej sytuacji w grę wchodzić może ewentualnie powołanie się na art. 29 ust. 1 pkt. 2, mówiący o wiatach i altanach, przy czym musielibyście Państwo wykazać, iż istotnie mamy tu do czynienia z wiatą bądź altaną, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia (choć i tak konieczne jest tu dokonanie zgłoszenia takiego obiektu, którego to obowiązku jak rozumiem również Państwo nie dopełnili). Jest to o tyle trudne, iż pojęcie to nie jest definiowane w ustawie, bardzo wiele zależy tu od oceny organów nadzoru budowlanego. W razie negatywnego dla Państwa rozstrzygnięcia organu nadzoru budowlanego (zakładamy, iż jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), przysługuje Państwu prawo do odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, potem ewentualnie droga sądowo administracyjna.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, co z niej wynika.  ##baner##  Działając na podstawie art. 14a § (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PS1.8201.1.2017) w sprawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Czego dotyczy interpretacja ogólna? Interpretacja dotyczy stosowania przepisów ustawy (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Zmiany w projektowaniu budynków

Zmiany w projektowaniu budynków

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budowa na granicy działki Budynek zlokalizowany (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

SN w sprawie skargi nadzwyczajnej z zakresu prawa pracy

SN w sprawie skargi nadzwyczajnej z zakresu prawa pracy

Wyrokiem z 14 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok sądu drugiej instancji w zakresie oddalenia powództwa wnioskodawcy o przywrócenie go do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz w zakresie kosztów (...)

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę? Co robić?

Umowa o pracę i zasady jej rozwiązywania zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Art. 30 § 4 przedmiotowej regulacji wskazuje, że "w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia" powinna być wskazana (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia (...)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych (...)

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Właściciele budynków, które widnieją w gminnej ewidencji zabytków, zostali obarczeni nowymi obowiązkami. Od jutra muszą uzgadniać z konserwatorem zabytków m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy rozbiórkę. Obowiązująca od 5 czerwca znowelizowana (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera (...)

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  Co to jest zezwolenie? Zezwolenie to decyzja administracyjna dopuszczająca przedsiębiorcę do wykonywania działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przepis prawa tego wymaga. Decyzję taką wydaje właściwy organ administracyjny. Zasadą jest, że do wykonywania działalności gospodarczej (...)

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ta data jest istotna z punktu widzenia prawa pracy, ponieważ została ustanowiona cezurą czasową i od tego momentu weszło w życie szereg przepisów. W niniejszej poradzie przedstawione zostaną przepisy Kodeksu pracy, (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy (...)

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Termin rozpatrzenia spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy trwa ok. 2 miesięcy. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia w każdym przypadku postępowania wyjaśniającego w sprawie (...)

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków (...)

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Wydana decyzja uzgadniała warunki zabudowy dla zagrody rolniczej, jako jedynego dozwolonego typu zabudowy. Wydana na jej podstawie decyzja zezwala na budowę budynków, jednak bez określenia ich jako (...)

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Jakie elementy znajdują się w zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości? Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Warunki zabudowy na działce rolnej

Warunki zabudowy na działce rolnej

Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej (...)

Budowa bliźniaka

Budowa bliźniaka

Dokonaliśmy z siostrą zakupu działki budowlanej. Działka ma warunki zabudowy, które mówią, że można tam wybudować dom jednorodzinny. My planujemy wybudowanie małego bliźniaka. Czy będzie taka (...)

Przejęcie zakładu a zmiana umowy o pracę

Przejęcie zakładu a zmiana umowy o pracę

Pracodawca zatrudnia pracownika na umowę na czas nieokreślony. Pracodawca umiera i przejmuje pracownika mąż (prowadzi działalność gospodarczą za zmarłą żonę). Jak zmarła żona mąż przejął (...)

Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?

Witam, byłem zatrudniony w firmie zajmującą się kablami. Przepracowałem tam 6 lat. W tym tygodniu zostało mi wręczone wypowiedzenie umowy art. 33 z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Miałem podpisaną (...)

Minimalny okres trwania umowy

Minimalny okres trwania umowy

Wynajmuje lokal mieszkalny najemcy na okres minimalny 12 miesięcy przy czym po po upływie tego terminu chciałbym aby umowa najmu została automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony (...)

Charakter umowy najmu

Charakter umowy najmu

Osoba X podpisała z firmą Y umowę współpracy, w której nieodpłatnie przekazała w użytkowanie nieruchomość na czas określony w zamian za usługi na rzecz X. Dodatkowo jednak - poza umową - (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Charakter roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 Kodeksu Cywilnego

Charakter roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 Kodeksu Cywilnego

Czym charakteryzuje się roszczenie o przeniesienie własności, o którym mowa w art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego? Art. 231. § 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł (...)

Rozwiązanie umowy o dzieło na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o dzieło na czas nieokreślony

Umowa o dzieło zostaje odpisana na czas nieokreślony - zapis w treści. Czy umowa o dzieło podpisana na czas nieokreślony podlega okresowi wypowiedzenia, jeśli nie było takiego zapisu zawartego w (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Domki pod wynajem na teren zabudowy hotelowej i mieszkaniowej

Domki pod wynajem na teren zabudowy hotelowej i mieszkaniowej WItam, czy jest możliwość wybudowania 10 domków drewnianymi pod wynajem na takiej działce: -w promieniu 500 metrów są zarówno pensjonaty, (...)

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie Chcę zatrudnić osoby do zberania wpisów do katalogu. Jest kilka rodzajów wpisów a co za tym idzie różne prowizje od nich (liczbowa a nie procentowa). Czy mogę to ująć w umowie (...)

świadectwo pracy- anulowanie? na jakiej podstawie

świadectwo pracy- anulowanie? na jakiej podstawie Prośba o poradę Uprzejmie proszę o poradę odnośnie mojej sytuacji, w jakiej się znalazłam. Pracowałam w firmie X od lutego 2004 do lutego 2005. (...)

alimenty dożywotnio??

alimenty dożywotnio?? pewna kobieta, świadomie zaszła ze mną w ciąże w celach korzyści majatkowych. Czy w przypadku gdy wyjdzie ona w przyszłości za mąż , a jej partner uzna dziecko za własne, (...)

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście

Wycena działki rolnej pod drogę w mieście Witam, mam pytanie dotyczące sposobu wyceny działki, która jest klasyfikowana jako rolna jednak znajduje się obrębie miasta Łódź. W związku z tym, (...)

Jaka umowa? Jak się rozliczać?

Jaka umowa? Jak się rozliczać? Witam, Temat jest następujący: Mam napisany program (skrypt) do obsługi konta Bankowego. Nie prowadzę jednak działalności gospodarczej, i chciałbym zlecić sprzedaż/marketing (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Comiesięczne umowy o pracę a ciąża

Comiesięczne umowy o pracę a ciąża Witam Moja partnerka pracuje w TP SA, a dokładniej jest zatrudniona w firmie outsourcingowej w której wykonuje pracę na rzecz TP. Co miesiąc otrzymuje miesięczną (...)

miejsca parkingowe

miejsca parkingowe Na poczatku tego roku kupilismy z zona mieszkanie od developera na terenie ogrodzonym.Dodatkowo z racji tego że mamy dwa auta , podpisalismy umowe najmu na dwa miejsca parkingowe.Umowa (...)

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

Porady prawne