Obligacje zabezpieczone hipotecznie

Pytanie:

Bank zaproponował mi zakup obligacji pewnego przedsiębiorstwa. Obligacje zabezpieczone są hipotecznie na działce o określonej na dzień dzisiejszy wartości (która oczywiście może ulec zmianie). Jeżeli emitent upadłby czy wierzytelności zabezpieczone hipotecznie wchodzą do masy upadłości? Jeśli tak w której kolejności zaspokojone zostanie roszczenie posiadacza obligacji w szczególności w stosunku do wierzytelności \"wrażliwych\" takich jak świadczenia pracownicze, ZUS, Urząd Skarbowy, inne należności publiczno-prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obligacje zabezpieczone hipotecznie

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Emitowanie w serii oznacza, że papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Do ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wystarcza oświadczenie woli właściciela nieruchomości. Wpis w księdze wieczystej powinien wskazywać w szczególności:

-         uchwałę lub oświadczenie emitenta o emisji obligacji i jej datę,

-         sumę, na którą ustanawia się hipotekę,

-         liczbę, numery i wartość nominalną obligacji,

-         sposób i wysokość oprocentowania obligacji, o ile jest ono przewidziane,

-         terminy i sposób wykupu obligacji.

Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Zgodnie z zasadami określonymi w prawie upadłościowym i naprawczym, do obligacji stosuje się uregulowania szczególne, jeżeli zostało ustanowione zabezpieczenie na majątku emitenta. Dla reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora. Kurator wskazuje majątek, na którym ustanowiono zabezpieczenie tych obligacji. Przedmiot zabezpieczenia praw z obligacji tworzy osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie praw obligatariuszy. Z tej masy zaspokaja się kolejno:

-         koszty likwidacji tej masy, które obejmują także wynagrodzenie kuratora,

-         należności obligatariuszy w nominalnej ich cenie,

-         odsetki.

Jeżeli osobna masa upadłości nie wystarczy na pełne zaspokojenie należności obligatariuszy, należności niezaspokojone podlegają zaspokojeniu z funduszu masy upadłości. Oznacza to, że z przedmiotu zabezpieczenia tworzona jest osobna masa upadłości. Roszczenia te zaspokajane są w drugiej i trzeciej kolejności, ale z tej osobnej masy. Wierzytelności, o których Pan wspomina zaspokajane są z głównej masy upadłości, co oznacza, że brak jest kolizji (jeśli przedmiot zabezpieczenia wystarczy do zaspokojenia obligatariuszy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: