Obowiązki komornika

Pytanie:

Dnia 31.08.2006r. wysłałam do Komornika Sądowego właściwego rewiru wniosek egzekucyjny przeciwko mojemu dłużnikowi oraz wyrok sądowy z nadaną klauzulą wykonalności. Wniosłam o egzekucję z całego majątku dłużnika, a w szczególności z ruchomości znajdujących się pod adresem miejsca zamieszkania dłużnika, wynagrodzenia za pracę i rachunków bankowych (wskazanych). Komornik otrzymał to pismo 04.09.2006 i potwierdził jego otrzymanie na tzw. dokumencie zwrotu. Co dalej? Czy komornik powinien przysłać mi jakieś oficjalne pismo/zawiadomienie, że przyjął wniosek i zajął sie sprawą/wszczął egzekucję? O jakich swoich czynnościach komornik powinien mnie informować? Jakie terminy obowiązują komornika? Jeżeli komornik nie ma obowiązku informowania mnie na jakim etapie jest prowadzone postępowanie, to skąd będę wiedziała czy w ogóle coś robi? Jeżeli wniosłam, by kosztami postępowania komorniczego obciążyć dłużnika, to czy są jakieś koszty, które ja - jako wierzyciel - będę musiała ponieść? Po jakim czasie lub po jakim fakcie umarza sie postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki komornika

Zgodnie z art.  45 ustawy o komornikach, po złożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komornik podejmuje czynności egzekucyjne, chyba że wnioskowi nie można nadać biegu z powodu przeszkód prawnych. Zgodnie natomiast z art. 45a tej ustawy, komornik w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku podejmuje czynności egzekucyjne niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia egzekucji. Zatem, jeżeli wniosek nie będzie zawierał braków, komornik po prostu podejmie egzekucję.

Aby mieć informacje na temat egzekucji, warto skorzystać z ogólnego przepisu art. 763, zgodnie z którym komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. Kolejnym przepisem dotyczącym obowiązków informacyjnych jest art. 7601, zgodnie z którym, na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

Porady prawne

Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową. Wszczęcie postępowania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 2 % wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Wszczęcie egzekucji i postępowania o zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Nieuiszczenie opłaty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez wierzyciela  powoduje zwrot wniosku.

Ponadto, poszczególne czynności egzekucyjne również wymagają uiszczenia odpowiednich kwot przez wierzyciela. W razie podejmowania czynności, na żądanie wierzyciela poza rewirem komornika, kosztami obciąża się wierzyciela, niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych. Na pokrycie kosztów wierzyciel wpłaca zaliczkę przed podjęciem czynności. Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik.

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

  1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;  

  2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;  

  3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

  1. jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;  

  2. jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;  

  3. jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;  

  4. jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;  

  5. jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153 1 , dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, (...)

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Wiążące interpretacje Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia zmiana formuły udzielanych przez organy podatkowe wyjaśnień. Od nowego roku staną się one wiążące, a jednocześnie rozszerzona zostanie zasada, że zastosowanie podatnika (a także płatnika, inkasenta, następcy prawnego (...)

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

W przeciwieństwie do lat poprzednich, 1 stycznia 2005 r. nie przyniesie wielu zmian. Tym niemniej warto się dowiedzieć co nas czeka w 2005 r., zwłaszcza, że większość wprowadzanych zmian jest korzystna dla podatników.   Wiążące interpretacje Najważniejszą z nowości jest bez wątpienia (...)

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Bezczynność wierzyciela alimentacyjnego prowadzi do umorzenia egzekucji z nieruchomości

Zgodnie z art. 823 k.p.c., postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis ten - na podstawie art. 1086 § 5 zd. drugie (...)

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktyczny Jako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Koszt dokonywanych przelewów jest coraz wyższy i stanowi dla nas niemały problem. Jak dokonać obciążenia pracownika (...)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Syndyka do pełnienia obowiązków powołuje sąd na mocy orzeczenia spośród kandydatów umieszczonych na liście prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków. Syndyk jest (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Stan faktyczny Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem, który jest jego znajomym wymusili na mnie, bym wystawił faktury sprzedaży na zajmowany towar, na których będzie stwierdzenie „zapłacono gotówką”. Kwota wynikająca z tych faktur miała być odpisana od mojego zadłużenia. (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę - opinia prawna

  Stan faktycznyJako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania /na czasami dwa różne konta/ - kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Jak dokonać obciążenia pracownika bądź komornika opłatami (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

Czy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji powinien być uwzględniony VAT?

W dniu 15 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym dotyczącym kwestii czy wymieniając sumę ulegającą podziałowi w planie podziału w myśl art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c. należy kwotę wpłaconą przez nabywcę nieruchomości pomniejszyć o kwotę podatku VAT w sprawach (...)

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej – przede wszystkim – doniosłości społecznej wykazuje pewne odrębności, które (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Interpretacja ogólna w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług

Interpretacja ogólna w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. (nr PT9.8101.1.2019) dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

Jak kupić mieszkanie z licytacji? Od czego zacząć? Jakie obowiązki spoczywają na kupującym? Nie jest tajemnicą, że zakup mieszkania z licytacji komorniczej  może być bardzo opłacalny. Jeśli rzeczywiście znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie i uda się je nabyć w cenie zbliżonej (...)

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

  Podział majątku wspólnego ma na celu definitywne rozliczenie majątkowe małżonków (byłych małżonków), po ustaniu między nimi wspólności majątkowej. Uczestnicy postępowania działowego będą jednak często zmuszeni do dokonania dodatkowych czynności, które (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne, czy komorników sądowych. Pojawia się wiele kwestii dotyczących legalności sposobu przetwarzania danych dłużników, sprzedaży wierzytelności. Przy (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Spadek dla małoletniej córki - opinia prawna

Stan faktycznyOjciec mojej córki zmarł 30 grudnia 2007 roku. Moja córka (ur. 1993 r.) jest jedyną spadkobierczynią. Spadek nie został odrzucony, więc córka, wg mojego rozeznania, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę o opinię dotyczącą najlepszego dla córki (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązki komornika w ściąganiu alimentów

Obowiązki komornika w ściąganiu alimentów

W 2000 r rozwiedliśmy się z mężem i sąd zasądził alimenty na 4 naszych dzieci. Czekałam cierpliwie na to, aż mąż zacznie płacić. Ponieważ nie mogłam od niego uzyskać żadnej kwoty wniosłam sprawę do komornika. Na skutek działań komornika otrzymałam jeden raz kwotę 640 zł., a miesiąc (...)

Obowiązki komornika, który doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Obowiązki komornika, który doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Jakie obowiązki ciążą na komorniku, który doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości? Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. (...)

Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

Jestem za granicą. Chcę się dowiedzieć u komornika sądowego i skarbowego jakie mam zaległości w płatnościach. Telefonicznie nie ma takiej możliwości, a na maile nie uzyskałem odpowiedzi. Jak powinno wyglądać upoważnienie dla niespokrewnionego ze mną kolegi, żeby bez problemów uzyskał (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy ma zawsze prawo żądać uzyskania stosownych (...)

Wgląd i kopie z akt komorniczych

Wgląd i kopie z akt komorniczych

Złożyłam wniosek o egzekucję u komornika, chciałabym mieć wgląd do dokumentów z postępowania egzekucyjnego, a jeśli to możliwe to uzyskać kopię tych dokumentów. Czy mam prawo do wglądu do takich dokumentów oraz czy mogę zrobić/otrzymać ich kopię np. za opłatą? Jednymi z podstawowych (...)

Wynagrodzenie konkubiny a alimenty

Wynagrodzenie konkubiny a alimenty

Jestem w ósmym miesiącu ciąży. W lipcu br. sąd zasądził na moją rzecz alimenty w kwocie 600 zł. Mąż pracuje w kancelarii komornika. Dostarczył zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6 m-cy (na zaświadczeniu wpisano 4.200 zł netto). W czerwcu ten sam pracodawca rozwiązał z mężem umowę (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Wynagrodzenie wypłacane przez komornika

Mam wyrok sądu pracy zasądzający zaległe wynagrodzenia za rok 2001 i 2002 wraz z odszkodowaniem z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Czy komornik egzekwujący całą kwotę od pracodawcy, który jest dłużnikiem odlicza składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy i sam je odprowadza? (...)

Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

Dozór wierzyciela - egzekucja z ruchomości

Komornik ma zająć towar mojego dłużnika znajdujący się w jego sklepie. Komornik radzi mi, abym po zajęciu (przy którym będę asystował) wziął ten towar "pod dozór" do swojej siedziby, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik sprzeda go mimo zajęcia. Czy aby biorąc taki (...)

Obowiązki dłużnika w związku z wyjazdem za granicę

Obowiązki dłużnika w związku z wyjazdem za granicę

Od roku prowadzona jest egzekucja komornicza z mojej pensji (kredyt w banku). Nadarzyła się okazja do wyjazdu z kraju (Unia Europejska), do pracy, "niestety" legalnej. Chciałabym zrobić to nie powiadamiając komornika. W zakładzie pracy wzięłabym urlop bezpłatny. Po kilku miesiącach chciałabym (...)

Obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Czy wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego informowania komornika o nowych okolicznościach w postępowaniu takich jak częściowe lub całkowite uregulowanie należności przez dłużnika? W postępowaniu egzekucyjnym komornik jest związany wnioskiem wierzyciela i nie ma obowiązku sprawdzania jego (...)

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Pracodawca otrzymał zajęcie komornicze z tytułu alimentów. Dokonywał potrąceń w liście płac, jednak nie wpłacał pieniędzy na konto komornika. Po kilku miesiącach skontaktował się z komornikiem, który poinformował go, że pracownik sam dokonuje spłat zaległości, jednak pracodawca nie (...)

Cesja należności zajętej przez komornika

Cesja należności zajętej przez komornika

Wykonywaliśmy w gminie usługę. Płatność była podzielona na kilka rat. Do rozliczenia została ostatnia rata. Do wykonania zadania wynajmowaliśmy sprzęt od zakładu gospodarki komunalnej sp. z o.o., którego jedynym udziałowcem jest właśnie ten urząd gminy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy (...)

Dostęp do akt komorniczych

Dostęp do akt komorniczych

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi udostępnienia akt uzasadniając to faktem, iż wierzyciel zgłosił wniosek o częściowe utajnienie (...)

Zajęte wynagrodzenie a powrót z urlopu bezpłatnego

Zajęte wynagrodzenie a powrót z urlopu bezpłatnego

Z mojej pensji prowadzona jest egzekucja komornicza. Przez cztery miesiące byłam na urlopie bezpłatnym. O fakcie tym zakład pracy poinformował oczywiście komornika. Za tydzień wracam do pracy. Czy po powrocie do pracy zakład pracy automatycznie ponownie informuje komornika o zmianie sytuacji, (...)