Odpis aktu małżeństwa dla osoby trzeciej

Pytanie:

Posiadając prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności mogę zwrócić się do urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisu aktu małżeństwa dłużnika. Czy urząd na podstawie pisma wyda mi w/w odpis? Czy taką sprawę można dokonać korespondencyjnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpis aktu małżeństwa dla osoby trzeciej

Zgodnie z art. 83 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych odpisy aktów stanu cywilnego (w związku z tym również odpis aktu małżeństwa) urząd stanu cywilnego jest zobowiązany wydać tylko i wyłącznie na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Porady prawne

W związku z powyższym może Pan(i) wnioskować o wydanie odpisu aktu małżeństwa wykazując swój interes prawny w jego uzyskaniu. Przepisy prawa nie wprowadzają żadnego zakazu bądź ograniczenia w korespondencyjnym sposobie załatwiania tego typu spraw. W związku z tym jest to możliwe.

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji, od której może się Pan(i) odwołać.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne