Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

Pytanie:

W toku toczącego się postępowania gmina nabyła prawo własności gruntów, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, przeznaczonych pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej podział i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, starosta wydał decyzję ustalającą wartość odszkodowania za przejęte nieruchomości. Intencją Agencji - biorąc pod uwagę cel na jaki mają być przeznaczone grunty, jest rezygnacja z ustalonego odszkodowania. Czy dostateczną i dopuszczalną formą odstąpienia od należnego odszkodowania będzie złożenie przez przedstawicieli agencji oświadczenia o zrzeczeniu się ustalonych w decyzji kwot, biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w odróżnieniu od bardziej jednoznacznego zgodnego wniosku Agencji i gminy złożonego do starosty w kwestii umorzenia postępowania na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi

 Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, starosta w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. Niniejsze odszkodowanie ma charakter cywilnoprawny. Jego charakteru nie zmienia fakt, że jest ustalane w drodze decyzji administracyjnej.

Zatem, jeśli wierzyciel, w tym wypadku Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych, oświadczy, iż zrzeka się odszkodowania przysługującego od gminy, to takie oświadczenie należy uznać za zwolnienie z długu. Jego skutkiem będzie wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty odszkodowania. Złożenie oświadczenia woli przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest zatem wystarczające dla wygaśnięcia zobowiązania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne