Opłata adiacencka i planistyczna

Pytanie:

Mam zamiar odrolnić (zmienić z rolnej na budowlaną) działkę oraz dokonać jej podziału na mniejsze działki. Jakie opłaty są związane z taką operacją? Kiedy naliczane są opłaty adiacenckie i renty planistyczne? Jakie są wysokości tych opłat i kiedy się je ponosi?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata adiacencka i planistyczna

Odnośnie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej należy wyjaśnić co następuje. Opłata adiacencka związana jest z dokonaniem podziału nieruchomości. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa), wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo  prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu kierując się wysokością stawki procentowej ustalonej przez radę gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty ustalonej przez radę gminy nie może przekraczać 50 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Porady prawne

Natomiast jednorazowa opłata jest pobierana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w sytuacji gdy w wyniku dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość. Wysokość opłaty jest określona w planie zagospodarowania, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży, a pobiera ją notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedazy. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne