Opodatkowanie licencji i know-how

Pytanie:

Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup - jaka stawka amortyzacyjna?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie licencji i know-how

Odpowiedź zostanie udzielona w oparciu o założenie, iż przedmiotem zakupu będzie usługa kwalifikowana jako usługa licencyjna.

Zakup usług licencyjnych za granicą, stanowi w świetle art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nabycie (import) usługi niematerialnej i prawnej. W myśl przepisów ustawy, w przypadku nabycia tej usługi, miejscem jej świadczenia jest miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

W związku z powyższym, nabycie tej usługi opodatkowane będzie na terytorium Polski, a podatnikiem z tytułu jej nabycia będzie krajowy usługobiorca. Zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy VAT podstawą opodatkowania z tytułu importu usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić z wyjątkiem, gdy na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku, gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty za te usługi, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jednocześnie, zgodnie z art. 86 - dla tego podatnika kwota podatku należnego będzie równocześnie stanowiła kwotę podatku naliczonego, co powoduje, że podatnik może o tą kwotę obniżyć kwotę podatku należnego według ogólnych reguł dotyczących rozliczania podatku VAT - czyli operacja ta będzie dla niego z punktu widzenia rozliczeń podatku VAT - neutralna.

Porady prawne

Dokonując nabycia omawianej usługi podatnik powinien, zgodnie z art. 106 ust.7 wystawić fakturę wewnętrzną.

Odrębnym problemem, jaki powstaje jest problem powstały na gruncie ustawy o podatku od osób prawnych, zgodnie z którą wypłacone należności licencyjne stanowią przychód osoby zagranicznej - uzyskany i co do zasady opodatkowywany w Polsce ryczałtowym podatkiem w wysokości 20%, a obowiązanym do pobrania podatku (płatnikiem) jest wypłacający te należności. Cytowane przepisy stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z umową pomiędzy Polską a Cyprem - należności licencyjne powstające w Polsce, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Cyprze, mogą być opodatkowane na Cyprze.

Należności te mogą być także opodatkowane w Polsce, i zgodnie z ustawodawstwem polskim, lecz podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych należności. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Zatem, korzystając z regulacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, (jeżeli spółka z Cypru okazała certyfikat rezydencji na Cyprze) i opodatkowując te należności w Polsce, spółka polska - jako podmiot wypłacający należności licencyjne zobowiązana jest na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- pobrać w dniu dokonania wpłaty zryczałtowany podatek w wysokości 5% od wypłaconych należności i przekazać do w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Również w tym terminie powinna zostać złożona do urzędu deklaracja CIT 10, a podatnikowi i urzędowi - informację IFT-2 o wysokości dochodu i pobranego podatku dochodowego.

Jeżeli spółka z Cypru nie wykaże się certyfikatem rezydencji, pobrany podatek od należności licencyjnych będzie wynosił 20 % (w takiej sytuacji nie uwzględnia się więc przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, nabyte licencje oraz wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) - podlegają amortyzacji jeżeli ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, a wykorzystywane są one przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy. Licencje jak również know-how zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych.

Można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych jeżeli wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. Podatnik, jeśli tak zechce, wydatki na nabycie know-how zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.

Za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej przyjmuje się cenę jej nabycia. W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Dokładniejsze omówienie zagadnień związanych z amortyzacją znajduje się w artykule: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: licencja, taksówka, taxi, taksówkarz, zezwolenie, przewóz

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Ministerstwo Finansów przypomniało (ostrzeżenie podatkowe), że instytucja pośrednictwa przy przewozie osób została uregulowana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. Co z VAT? ##baner## VAT, pośrednictwo przy (...)

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki.  Powstaje bowiem pytanie, co się stanie gdy umowę o pośrednictwo podpisze osoba nie mająca (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia kierowca, taksówka, (...)

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Pomimo częstego pomijania tego faktu przez osoby tworzące strony internetowe, prawo autorskie zobowiązuje je do dbałości o prawa twórców umieszczanych na stronach zdjęć, fragmentów tekstu czy muzyki. Wskazania wymaga, że w razie potrzeby autor może domagać się zaprzestania (...)

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków oraz wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium (...)

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

    Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych Umowa o przeniesienie praw autorskich polega na tym, że przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad tymi prawami na rzecz nabywcy. Umowa taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Co się zmieniło w ustawach o podatkach dochodowych? Nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym weszła w życie w zasadzie 1 września 2005 r. Przewiduje ona jednak także zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które zaczęły obowiązywać od początku 2006 roku. W związku z tym, od 1 stycznia (...)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

  Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja. Jednak od tej reguły (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: licencja, taksówka, taxi, taksówkarz, zezwolenie, przewóz

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Ministerstwo Finansów przypomniało (ostrzeżenie podatkowe), że instytucja pośrednictwa przy przewozie osób została uregulowana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. Co z VAT? ##baner## VAT, pośrednictwo przy (...)

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki.  Powstaje bowiem pytanie, co się stanie gdy umowę o pośrednictwo podpisze osoba nie mająca (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia kierowca, taksówka, (...)

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Pomimo częstego pomijania tego faktu przez osoby tworzące strony internetowe, prawo autorskie zobowiązuje je do dbałości o prawa twórców umieszczanych na stronach zdjęć, fragmentów tekstu czy muzyki. Wskazania wymaga, że w razie potrzeby autor może domagać się zaprzestania (...)

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków oraz wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium (...)

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

    Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych Umowa o przeniesienie praw autorskich polega na tym, że przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad tymi prawami na rzecz nabywcy. Umowa taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Co się zmieniło w ustawach o podatkach dochodowych? Nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym weszła w życie w zasadzie 1 września 2005 r. Przewiduje ona jednak także zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które zaczęły obowiązywać od początku 2006 roku. W związku z tym, od 1 stycznia (...)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

  Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja. Jednak od tej reguły (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od opłaty licencyjnej i sprzedaży know-how

Podatek od opłaty licencyjnej i sprzedaży know-how

Prowadzę działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna dokonałem zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym RP. Obecnie trwa procedura udzielenia (lub nie) patentu. Rozwiązaniem opisanym w zgłoszeniu patentowym zainteresowane są firmy krajowe i zagraniczne. Mam zamiar dokonać odpłatnego (...)

Rodzaje licencji przy umowach know-how

Rodzaje licencji przy umowach know-how

Jakie istnieją rodzaje licencji, jeśli chodzi o umowy know-how? Istnieją dwie rodzaje licencji - wyłączna i niewyłączna. Wyłączność licencji polegana tym, iż dysponent know-how (w okresie trwania licencji) nie może udzielić podobnej licencji(co do tego samego know-how) osobie trzeciej. (...)

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Spółka z o.o.z kapitałem 50000 zł. zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o 2 mln zł. przez wniesienie aportem "know-how". "Know-how" posiada osoba fizyczna na zewnątrz spółki. Jest możliwość podpisania z tą osobą umowy "know-how", wprowadzając ten projekt do środków trwałych. Drugi (...)

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Podatek u źródła od należności licencyjnej

Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów w spółkach z siedzibami w UE ustawa o pdof stwarza pewne możliwości zwolnienia z podatku u źródła (...)

Sprzedaż licencji

Sprzedaż licencji

Udzielam agencjom będącym podmiotami zagranicznymi prawa do udzielania licencji typu royalty-free na wykorzystanie zdjęć (licencja na wykorzystanie danego zdjęcia nie jest przekazywana tylko jednemu użytkownikowi końcowemu, lecz dane zdjęcie może być wykorzystane przez wielu innych użytkowników (...)