Opuszczenie mieszkania

Pytanie:

Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam już po jej ustanowieniu. Mąż jest w mieszkaniu zameldowany. Jakie kroki muszę podjąć, aby mąż się wyprowadził? Czy tę kwestę powinnam poruszyć w trakcie rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opuszczenie mieszkania

Art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Celem wszystkich przewidzianych w art. 58 § 2 form rozstrzygania w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu rozwodzących się małżonków jest rozgraniczenie sfery ich uprawnień do tego mieszkania, zmierzające - w miarę istniejących możliwości - do ich odseparowania (por. Czech Bronisław w: Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152).

Porady prawne

Powyższemu celowi służą następujące orzeczenia:

a) o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania, tj. do chwili uzyskania przez każde z małżonków oddzielnego mieszkania na właściwej drodze,

b) o eksmisji jednego z małżonków w warunkach przewidzianych w § 2 zd. 2,

c) o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu go jednemu z małżonków w warunkach przewidzianych w § 2 zd. 3 (nieistotne w Pani przypadku).

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, obowiązkiem sądu (z urzędu) jest orzeczenie w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 zd. 1). Rozstrzygnięcie wynikające z powyższego przepisu obejmuje w zasadzie każde mieszkanie zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego; w szczególności może to być mieszkanie, do którego obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności (tak jak w Pani przypadku). Chodzi tu o wspólne mieszkanie w znaczeniu faktycznym, a nie prawnym, tzn. o każde mieszkanie znajdujące się faktycznie w dyspozycji małżonków, niezależnie od tego, czy i jaki tytuł prawny do tego mieszkania przysługuje im obojgu albo jednemu z nich. Decydujące znaczenie ma tu ustalenie faktu korzystania wspólnie przez małżonków z określonego mieszkania, i to w chwili orzekania rozwodu (Czech Bronisław - op. cit.).

Oprócz ustalenia sposobu korzystania z zajmowanego mieszkania, jedno z małżonków może żądać eksmisji współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania, jeśli mieszkanie to stanowi jego (żądającego) majątek odrębny. Orzeczenie eksmisji możliwe jest jedynie w razie zgłoszenia żądania w tym przedmiocie przez jedno z małżonków. Jest to żądanie procesowe wymagające rozstrzygnięcia pozytywnego albo negatywnego. Żądanie to może być zgłoszone nie tylko w pozwie, lecz także w innym piśmie procesowym bądź ustnie do protokołu. Żądanie eksmisji można zgłosić przed zamknięciem rozprawy w pierwszej instancji. Orzeczenie eksmisji ma charakter wyjątkowy. Muszą zachodzić zawinione przez małżonka zachowania, które są szczególnie naganne, uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie. Art. 58 § 2 k.r.o. odnosi się do wszystkich postaci korzystania z lokalu i nie uzależnia orzeczenia eksmisji od tytułu do jego zajmowania (np. prawa własności), lecz od przesłanek wymienionych w tym artykule, a więc naganności zachowania (Czech Bronisław - op. cit.). Orzeczenie eksmisji byłego współmałżonka w wyroku rozwodowym z reguły wiąże się z ustaleniem, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego wyłącznej winy (wyrok SN z 11 lutego 1997 r., II CKN 56/96, niepubl.). Warto nadmienić, iż orzeczenie eksmisji wiązać się będzie z dodatkowa opłatą (200 zł).

Art. 58 § 2 kro stanowi podstawę do orzeczenia eksmisji jedynie w procesie rozwodowym. Jeżeli zatem eksmisji nie orzeczono w wyroku rozwodowym, każde z rozwiedzionych małżonków może żądać eksmisji drugiego z nich jedynie z powołaniem się na podstawy przewidziane w Kodeksie cywilnym i w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prawomocne rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu stron podlega egzekucji w trybie art. 1046 kpc, a wyjątkowo - gdy chodzi o zamieszczone przy określeniu sposobu korzystania z mieszkania nakazy lub zakazy - w trybie art. 1051 kpc.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawca przemocy rodzinnej opuści mieszkanie ofiary

Sprawca przemocy rodzinnej opuści mieszkanie ofiary

Za samo grożenie członkowi rodziny prokurator może nakazać przestępcy opuszczenie własnego mieszkania. Delikwent spędzi poza domem nawet pół roku. Nadzwyczajna podkomisja Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła rządowy oraz poselski projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu (...)

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Co należy wiedzieć o kwarantannie?

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny! (...)

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Skuteczna ochrona ofiar 30 listopada br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar. Polska dołącza do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Prezes UOKiK ostrzega W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka. Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, które dostajemy od nieznanych osób czy organizacji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Przełomowa ustawa przyjęta przez (...)

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Przełomowa (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

  Stan faktycznyOd kilkunastu lat mieszkam w lokalu komunalnym. Najpierw mieszkałem tam z babcią, a po jej śmierci przejąłem mieszkanie. Wtedy wyremontowałem mieszkanie. Po czym się ożeniłem i zameldowałem tam swoją żonę. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, jednak od 3 lat nasze (...)

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

Kiedy rodzice mogą wymeldować dzieci?

W rozważanej przez Naczelny Sąd Administracyjny sytuacji ojciec wniósł o wymeldowanie małoletnich dzieci z pobytu stałego w lokalu. Podał przy tym, że dzieci nie zamieszkują tam od pewnego czasu, nie ponoszą opłat z nim związanych, nie utrzymują kontaktów z ojcem i (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego (...)

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym? Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje (...)

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Co w sytuacji kiedy mieszkanie zamieszkane jest przez lokatorów np. bezrobotną rodzinę? Czy konieczne jest im zapewnienie lokalu zastępczego i czy to obowiązek nowego właściciela mieszkania? Jak wygląda procedura eksmisji? Nowy dom ... z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania (...)

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

  Stan faktyczny  Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Niebawem mamy pierwszą sprawę. Mamy 1 dziecko. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwanie razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę (...)

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Nowy dom.. z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie nabywca może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy nie chcą opuścić przedmiotowego lokalu. Przypomnieć (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący (...)

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

3 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego, wywiedzioną od wyroku Sądu Rejonowego w L. z 8 maja 2003 r. i stwierdził, że wyrok ten został wydany z naruszeniem prawa.  Czego dotyczyła (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Otrzymanie mieszkania po rozwodzie - przesłanki

Otrzymanie mieszkania po rozwodzie - przesłanki

Jakie muszą zostać spełnione przesłanki do otrzymania mieszkania po rozwodzie? Jak wskazują przepisy dokonanie podziału lub przyznanie wspólnego mieszkania jednemu z małżonków wymaga zgodnego wniosku ich obojga, a ponadto - przy przyznaniu mieszkania jednemu z nich - zgody drugiego (...)

Opuszczenie mieszkania po podziale majątku

Opuszczenie mieszkania po podziale majątku

Jeżeli jesteśmy po podziale majątku (dom) i spłacie należnej części byłemu współmałżonkowi to uważam, że były współmałżonek powinien się wyprowadzić. A co z pełnoletnim synem (26 - lat). Jeżeli nie chciałbym, żeby nadal on mieszkał ze mną bo np. będę się nosił z zamiarem (...)

Opuszczenie lokalu a wymeldowanie

Opuszczenie lokalu a wymeldowanie

Jestem właścicielem domu mieszkalnego, w którym jeden z lokali zajmuje lokator z nakazu kwaterunkowego. Dwa tygodnie temu lokator wyprowadził się, zabrał wszystkie meble i przeniósł się do innego domu i tam wynajmuje mieszkanie za dużo większe pieniądze. O fakcie przeprowadzki nie poinformował (...)

Małżeństwo a prawo do lokalu

Małżeństwo a prawo do lokalu

Chciałbym się dowiedzieć, czy w wypadku posiadania przez jednego współmałżonka prawa do lokalu mieszkalnego na wyłączną własność, a drugi nie posiada w nim meldunku, to czy ten pierwszy może w każdej chwili nakazać opuszczenie mu opuszczenie mieszkania. Jak to się ma w wypadku gdy małżonkowie (...)

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. On się na to zgadza i nie rości do tego mieszkania praw. Ona przez lata pomagała mu materialnie. (...)

Rozstrzygnięcia sądu w przypadku orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami

Rozstrzygnięcia sądu w przypadku orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami

Jakie rozstrzygnięcia podejmuje sąd w przypadku orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami? W przypadku orzeczenia separacji, podobnie jak przy rozwodzie sąd orzeka z urzędu o a) sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków na czas wspólnego w nim zamieszkiwania (...)

Zwrot kaucji za mieszkanie

Zwrot kaucji za mieszkanie

W 1987r decyzją urzędu dzielnicowego w Kraków Śródmieście wydział spraw lokalowych moja siostra dostała przydział na mieszkanie w prywatnej kamienicy. Wydanie kluczy do mieszkania było uwarunkowaniem wpłaty kaucji za mieszkanie. W wyniku wieloletnich konfliktów z właścicielem kamienicy (...)

Zarząd spadkiem przez jednego ze spadkobierców

Zarząd spadkiem przez jednego ze spadkobierców

Czy mogę usunąć rzeczy z mieszkania mojej zmarłej matki, takie jak rzeczy osobiste, meble, ubrania bez powiadamiania drugiego spadkobiercy, który od 6 lat jest w zakładzie karnym i jeszcze kilka lat tam będzie? Czy ja mam się z nim kontaktować, czy najpierw trzeba zrobić stwierdzenie nabycia (...)

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Zaleganie z czynszem a wypowiedzenie najmu lokalu

Moja matka postanowiła wynająć mieszkanie. Niestety nie podpisała umowy w formie pisemnej z najemcą. Najemca nie płaci od 3 miesięcy. Czy w związku z powyższym można przypuszczać, że została zawarta umowa najmu? Czy taką umowę należy wypowiedzieć, aby nie płacący najemca opuścił (...)

Użyczenie lokalu mieszkalnego

Użyczenie lokalu mieszkalnego

Rozwód w toku, pozew złożył mąż i się wyprowadził. Żona została z dwójką dzieci w mieszkaniu, które - jako jedne z wielu - jest własnością rodziców męża. Żadnej umowy na wynajem, użyczenie/cokolwiek nie ma. Mąż uchyla się zupełnie od kwestii mieszkaniowej, bo ma gdzie mieszkać (...)

Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

Eksmisja i uprawnienia eksmitowanego

Czy sąd może orzec eksmisję wobec mnie za niepłacenie czynszu przez jakiż okres (teraz od 4 miesięcy już go opłacam regularnie). Mam żonę, troje dzieci w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności i z zaświadczeniem od lekarza, że dziecko ze względu na swoją chorobę musi mieć osobny (...)

Dobrowolne opuszczenie lokalu a wymeldowanie

Dobrowolne opuszczenie lokalu a wymeldowanie

W związku z tym, że zameldowana w moim mieszkaniu osoba wyszła z domu i nie wróciła (wiem, iż została aresztowana) przez cztery miesiące, na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wystąpiłem z wnioskiem o wymeldowanie. Po kolejnych pięciu miesiącach otrzymałem (...)

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który nabyłem przez zawarciem związku małżeńskiego. Z tego co wiem lokal ten należy do mojego majątku osobistego . Obecnie rozwiodłem się z żoną. Wyprowadziłem się z mieszkania już przed sprawą rozwodową, zamieszkuje je teraz żona z naszym (...)

Zameldowanie czasowe a prawa do lokalu

Zameldowanie czasowe a prawa do lokalu

Wynajmuję mieszkanie. Ponieważ osoba wynajmująca potrzebuje meldunku czasowego w związku ze skierowaniem na staż z urzędu pracy, chcę ją zameldować na okres 3 miesięcy. Czy z zameldowaniem czasowym wiąże się jakieś ryzyko, że nie będzie można usunąć później lokatora, tzn. czy w dowolnym (...)

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Kiedy 18 lat temu wychodziłam za mąż, moi teściowie byli już po rozwodzie. Po ślubie zamieszkałam z mężem i półrocznym synkiem w domu teściów, w którym mieszkał wtedy tylko ojciec męża. Siedem lat temu zmarł teść, a do jego dawnego mieszkania wprowadziła się teściowa. (...)