Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji

Pytanie:

Decyzją z dnia 10.05.1990r. wojewoda ostrołęcki na podstawie ustawy (dz.u. nr 31 poz.191 i nr 43 poz.253) stwierdził nabycie nieodpłatne przez gminę gruntów pod drogę zgodnie z załączoną kartą inwentaryzacyjną nieruchomości. W karcie tej znalazły się dwie moje działki. Gmina jako podstawę własności gruntów wskazała uchwałę Gminnej Rady Narodowej z 1986r. wydaną na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. Uchwała jedynie pozytywnie opiniuje zaliczenie do kategorii dróg gminnych, dróg objętych wykazem stanowiącym załącznik do niej. Wykonanie uchwały zleca naczelnikowi gminy. Nie była to więc żadna decyzja wywłaszczeniowa. Ponieważ w załączniku do uchwały GRN z zestawieniem opiniowanych gruntów brak jest moich działek, które nagle później znalazły się w załączonej do decyzji wojewody karcie inwentaryzacyjnej, zamierzam skarżyć tę decyzję jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa i bez podstawy prawnej (ustawa umożliwiała przejęcie nieodpłatne przez gminę gruntów, lecz jedynie takich które należały do GRN). Kto w tym wypadku powinien być adresatem mojego wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, wojewoda mazowiecki, Minister Infrastruktury, Prezes Rady Ministrów czy Wojewódzki Sąd Administracyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji

Zgodnie z art. 157 kodeksu postępowania administracyjnego, właściwym organem do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia w stosunku do tego, który decyzję wydał. W myśl art. 17 pkt 2 k.p.a., organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest właściwy w sprawie minister. Ministrem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jest także minister kierujących określonym działem administracji rządowej. Właściwy w tej sprawie jest minister kierujący działem „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" (art. 9a ust 1 pkt 7 ustawy o działach administracji rządowej), a tym jest obecnie, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r., Minister Infrastruktury.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: