Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Pytanie:

Zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Ojciec z moją matką mieli ślub cywilny i kościelny. Rozwiedli się, oczywiście rozwód mieli tylko cywilny. Ojciec umierając miał trzecią żonę i ślub cywilny. Ja chciałbym aby ojciec został pochowany ze swoimi rodzicami lub w oddzielnym grobie. Jego obecna żona (trzecia) z którą był po ślubie cywilnym, chce ojca pochować ze swoim pierwszym mężem. Ojciec niestety nie pozostawił testamentu ani ostatniej woli. Czy na gruncie prawa mam możliwość pochować ojca zgodnie z moją wolą? Ojciec był katolikiem. Czy mogę ja lub moja matka, z którą ojciec miał ślub kościelny, decydować o miejscu pochówku ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Porady prawne

W tym miejscu należy wskazać na wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 maja 1982 r. (IV CR 171/82), zgodnie z którym, o miejscu i sposobie pochowania zwłok, a także o wyborze osoby, która ma się tym zająć, decyduje przede wszystkim pozostawiona wola zmarłego; dopiero gdy zmarły takich dyspozycji nie pozostawił, zajęcie się pogrzebem i podjęcie koniecznych w związku z tym decyzji należy do osób wymienionych w art. 10 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 r. Nr 11 poz. 62).

W uzasadnieniu do tego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że prawo do pochówku zmarłego należy do osób wymienionych w art. 10  wspomnianej ustawy, z zachowaniem wskazanej tam kolejności. Wykładnię tę potwierdza zresztą powszechna praktyka społeczna.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 listopada 1976 r. (II CR 415/7) wskazał, że pierwszeństwo do pochowania zwłok ma pozostały małżonek i dzieci.

Kwestię sporu między osobami uprawnionymi do pochówku zmarłego rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 1975 r. (II CR 193/75). Zgodnie z tym orzeczeniem jeżeli już po pochowaniu zwłok, które nastąpiło w trybie art. 10 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1972 r. Nr 47 poz. 298) powstaje pomiędzy najbliższymi członkami rodziny spór co do miejsca pochowania i sposobu roztoczenia pieczy nad grobem osoby zmarłej, sąd rozstrzygając ten spór powinien mieć na względzie nie tylko przepisy powołanej ustawy, lecz przede wszystkim przepisy prawa cywilnego.

W szczególności sąd może uznać, że chociaż art. 10 tej ustawy wymienia w pierwszej kolejności jako osobę uprawnioną do pochowania osoby zmarłej pozostałego przy życiu małżonka, okoliczności sprawy, a zwłaszcza wzajemne wrogie stosunki między małżonkami oraz ostatnia wola zmarłego mogą przemawiać za przyznaniem ochrony z art. 23 i 24 kc innym członkom rodziny zmarłego.

Jak więc wynika z powyższego, pierwszeństwo w pochówku Pana ojca ma jego trzecia żona, jednakże Pan nie został całkowicie pozbawiony praw, albowiem może Pan podważać decyzję trzeciej żony. Można tego dokonać albo ugodowo - ustalić z trzecią żoną jakie będzie najlepsze miejsce pochówku dla ojca, albo na drodze sądowej - w przypadku gdy trzecia żona nie będzie skłonna do zawarcia jakiejkolwiek ugody. Warto jednak pamiętać, iż w takich sytuacjach należy mieć na względzie poszanowanie zwłok i spokojny pochówek zmarłego. Spory na tym tle mogłyby doprowadzić do przedłużania pochówku, albo konieczności zmiany pochówku, a tym samym naruszania prawa do spokojnego pochówku. Warto więc się zastanowić, ze względu na pamięć i szacunek do zmarłego, nada ugodowym załatwieniem takiej sprawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom (...)

Ani własność, ani użytkowanie

Ani własność, ani użytkowanie

Grobowiec ma zwykle wymierną wartość, ale prawo do dysponowania nim jest przede wszystkim uprawnieniem o charakterze osobistym, niematerialnym Dlatego grób nie może podlegać takim samym regułom sprzedaży, dziedziczenia itd. jak np. dom, samochód. Sprawy dotyczące tego uprawnienia docierały (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Subkonto w ZUS Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki przekazywane do OFE oraz na składki ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Zakład (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czemu mają służyć nowe przepisy?  Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Ustawa (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak należy postępować ze zwłokami człowieka?

Jak należy postępować ze zwłokami człowieka?

Czego dotyczą nowe przepisy?Minister Zdrowia określił zasady   postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać z dniem 25 listopada 2006 r.  W razie śmierci pacjenta w szpitalu, szpital ma bowiem obowiązek należycie (...)

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

Oskarżyciel publiczny i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w apelacji od wyroku sądu rejonowego zarzucili orzeczeniu obrazę prawa materialnego - art. 46 § 1 k.k. przez nieorzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody, pomimo złożenia wniosków przez osoby najbliższe, (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Brak odpowiedniej ilości mieszkań w Polsce powoduje, że w przypadku dziedziczenia kwestia lokalowa nierzadko staje się poważnym problemem. O ile w sytuacji, gdy spadkobranie opiera się na ustawie, najbliżsi spadkodawcy zazwyczaj uzyskują po nim lokum, o tyle dziedziczenie testamentowe nie daje (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności (...)

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Czego dotyczą nowe przepisy? Minister Zdrowia określił zasady setOstatni( '2' );  postępowania setOstatni( '3' ); ze setOstatni( '4' ); zwłokami setOstatni( '5' ); osób setOstatni( '6' ); zmarłych w setOstatni( '7' ); szpitalu. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać z dniem (...)

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie (...)

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ekshumacja a brak zgody całej rodziny

Ekshumacja a brak zgody całej rodziny

Żona i dzieci mojego konkubenta zostały pochowane przez brata żony w czasie, gdy on sam znajdował się w areszcie podejrzany o zamordowanie najbliższych. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko (...)

Prawo do grobu i do przeniesienia zwłok

Prawo do grobu i do przeniesienia zwłok

Mój mąż stara się o ekshumację i przeniesienie zwłok jego córek i byłej żony w inne miejsce. Właścicielem grobu jest były teść męża, który jest człowiekiem starym i schorowanym i nie (...)

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Koszty pogrzebu z konta bankowego

Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi (...)

Legalne pochowanie prochów

Legalne pochowanie prochów

Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób można postąpić z prochami (...)

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Chciałabym Państwu zadać pytanie dotyczące renty fakultatywnej. Czy jeżeli żyłam przez wiele lat z moim partnerem, razem mieszkaliśmy, ja opiekowałam się nim i domem, czy w takiej sytuacji po (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Odrzucenie spadku a pobyt za granicą

Odrzucenie spadku a pobyt za granicą

Wszystkie osoby powołane ustawowo do spadku odrzucają spadek. Jest to już wiadome. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy zstępni od strony siostry zmarłego spadkodawcy to nie tylko jej dzieci (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty (...)

Pobieranie wojskowej renty rodzinnej przez dzieci zmarłego

Pobieranie wojskowej renty rodzinnej przez dzieci zmarłego

Czy dzieci zmarłego pobierającego emeryturę wojskową są uprawnione do pobierania renty rodzinnej na podstawie tej emerytury? Do renty rodzinnej (z tytułu pobieranej emerytury) uprawnieni są następujący (...)

Stosunki rodzinne a spadek

Stosunki rodzinne a spadek

Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała (...)

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Firma zgłosiła w styczniu wniosek do sądu o upadłość. Obecny stan zatrudnienia - pozostały dwie osoby: ja (wypowiedzenie kończy się w marcu) i prezes. W styczniu korzystałem ze zwolnień L4 (7 (...)

Powołanie spadkobiercy a zapis

Powołanie spadkobiercy a zapis

W trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku uczestnik postępowania przedłożył w sądzie testament, w którym testatorka podzieliła nieruchomość stanowiącą jej majątek odrębny, pomiędzy (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Jedyny spadkobierca nieruchomości

Jedyny spadkobierca nieruchomości

Od urodzenia (1955) mieszkam i jestem zameldowana w domu wybudowanym przez moich rodziców. Obecnie żyje już tylko moja mama, a ja mieszkam wraz z nią i od ponad 20 lat opiekuję się nią w chorobie. (...)

Najem lokalu

Najem lokalu

W lokalu komunalnym stanowiącym własność gminy zameldowana była matka z synem. Syn pracował poza miejscem zamieszkania, opłaty były więc wnoszone za 1 osobę. W międzyczasie syn ożenił się, (...)

FORUM PRAWNE

Eutanazja

Eutanazja Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W większości krajów europejskich jest ona nielegalna, wyjątek stanowi np. Holandia. Prawo zezwala tam na eutanazje (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Kredyty ubezpieczone- śmierć kredytobiorcy

Kredyty ubezpieczone- śmierć kredytobiorcy Dzień Dobry, Tydzień temu zmarł mój Tata, Lat 54. W roku 2007 zabrał kilka kredytów (Lukas Bank, AIG Bank Polska, Ge Money Bank) sytuacja nas do tego (...)

śmierć w wypadku a zadośćuczynienie rodzinie

śmierć w wypadku a zadośćuczynienie rodzinie Moja dobra koleżanka poniosła śmierć na miejscu z winy motorniczego. Nie zatrzymując się na czerwonym świetle, wjechał na nią gdy przechodziła (...)

Urlop okolicznościowy a śmierć dziadka

Urlop okolicznościowy a śmierć dziadka Czy z tytułu śmierci dziadka (dzadka męża) przysługuje mi 1 dzień urlopu okolicznościowego? Ewa (EwaP) Dziadka męża nie chyba,ze pozostawał pod Twoją (...)

czy za śmierć szwagra należy się wypłata z pzu?

czy za śmierć szwagra należy się wypłata z pzu? czy za śmierć szwagra należy się wypłata z pzu? czyzasmiercbratanalezysie siewyplata sistra Jestem ubezpieczony w PZU czy należy mi sie świadczenie (...)

Śmierć Pracodawcy

Śmierć Pracodawcy Witam Jest to mój pierwszy post na forum a problem bardzo dla mnie ważny więc jeśli popełniłem jakiś błąd proszę o poprawienie lub przeniesienie tematu. Tydzień temu dowiedziałem (...)

Śmierć Wujka

Śmierć Wujka Witam serdecznie, Mam takie pytanie, Mojego taty brat czyli mój wujek zmarł i nie miał żadnego majątku ale miał kredyty, które nie były ubezpieczone. Czy ja i moje dzieci musimy (...)

śmierć kredytobiorcy

śmierć kredytobiorcy Na kogo spadnie obowiązek spłacania kredytu jeżeli osoba która zaciągnęła kredyt, np pod auto albo pod hipotekę co gorsza, kopnie w kalendarz?? Często jest tak że ludzie (...)

śmierć ojca

śmierć ojca witam Co mam zrobić w sytuacji gdy mój ojciec umarł, czy nalezy mi się coś w tej sytuacji? z góry dziekuję za pomoc

ŚMIERĆ TEŚCIA

ŚMIERĆ TEŚCIA Witam, mojemu mężowi zmarł ojciec. Ma tylko matkę, bo był jedynakiem. Czy mogę żądać, aby część domu, wygospodarowane poddasze już po naszym ślubie było przepisane na mnie (...)

Porady prawne